EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 120, 16 maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 120

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
16 maj 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

440:e plenarsession den 12–13 december 2007

2008/C 120/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för saluföring av produkter”

och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska föreskrifter på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut 3052/95/EG”KOM(2007) 37 slutlig – 2007/0033 (COD) – KOM(2007) 53 slutlig – 2007/0030 (COD) – KOM(2007) 36 slutlig – 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter”KOM(2007) 510 slutlig – 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer” (Kodifierad version) KOM(2007) 588 slutlig – 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden”KOM(2007) 140 slutlig – SEK(2007) 388

15

2008/C 120/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Gränsöverskridande arbetskraft inom jordbruket”

19

2008/C 120/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Sysselsättning inom jordbrukssektorn”

25

2008/C 120/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den roll som spelas av de nationella råden för hållbar utveckling”

29

2008/C 120/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om bättre nedmontering av fartyg”KOM(2007) 269 slutlig

33

2008/C 120/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Anpassning till klimatförändringar i Europa: tänkbara EU-åtgärder”KOM(2007) 354 slutlig

38

2008/C 120/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och om ändring av vissa förordningar”KOM(2007) 372 slutlig. – 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Lantbrukets framtidsutsikter i områden med särskilda naturbetingade handikapp (bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena)”

47

2008/C 120/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte när det gäller förlängning av övergångsperioden”KOM(2007) 572 slutlig – 2007/0202 (COD)

49

2008/C 120/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och direktiven 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006”

och om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006”KOM(2007) 611 slutlig – 2007/0212 (COD) – KOM(2007) 613 slutlig – 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De olika nationella skattelagstiftningarnas inverkan på den industriella omvandlingen”

51

2008/C 120/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska miljölagstiftningens inverkan på den industriella omvandlingen”

57

2008/C 120/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Främja solidariteten mellan generationerna”KOM(2007) 244 slutlig

66

2008/C 120/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning”KOM(2007) 273 slutlig

73

2008/C 120/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Migration och utveckling: möjligheter och utmaningar”

82

2008/C 120/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Relationerna mellan EU och Moldavien – Det organiserade civila samhällets roll”

89

2008/C 120/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Genomförandet av Lissabonstrategin: Den nuvarande situationen och olika framtidsperspektiv”

96

2008/C 120/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror” (kodifierad version) KOM(2007) 587 slutlig

100


SV

 

Top