EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 111, 06 maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 111

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
6 maj 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet
Rådet

2008/C 111/01

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (1)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 111/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 111/03

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 4,26 % den 1 maj 2008 – Eurons växelkurs

9

2008/C 111/04

Eurons växelkurs

10

2008/C 111/05

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare – Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 574/72

11

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 111/06

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

13

2008/C 111/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

18

2008/C 111/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

22

2008/C 111/09

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

25

2008/C 111/10

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (1)

26

2008/C 111/11

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Bryssel (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Amsterdam (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och London (LTN) (1)

44


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 111/14

Ansökningsomgång för arbetsprogrammet ”Kapacitet” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

45

 

Europeiska miljöbyrån

2008/C 111/15

Inbjudan till experter att lämna in intresseanmälan 2008 för att utses till ledamöter av Europeiska miljöbyråns vetenskapliga kommitté

46

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 111/16

Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

50

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 111/17

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

51


 

Rättelser

2008/C 111/18

Rättelseprotokoll till Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007(EUT C 306, 17.12.2007)

56


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top