EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 92, 12 april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 92

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
12 april 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2008/C 092/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 79, 29.3.2008

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2008/C 092/02

Mål C-412/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster – Direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG, 93/37/EEG och 93/38/EEG – Insyn – Likabehandling – Upphandlingskontrakt som på grund av värdet inte omfattas av tillämpningsområdet för dessa direktiv)

2

2008/C 092/03

Mål C-132/05: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott – Förordning (EEG) nr 2081/92 – Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel – Osten Parmigiano Reggiano – Användning av namnet parmesan – Skyldighet för en medlemsstat att ex officio vidta sanktionsåtgärder mot missbruk av en skyddad ursprungsbeteckning)

3

2008/C 092/04

Mål C-426/05: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Tele2 Telecommunication GmbH mot Telekom-Control-Kommission (Elektroniska kommunikationer – Nät och tjänster – Gemensamt regelverk – Artiklarna 4 och 16 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) – Talan – Förfarande för marknadsanalys)

3

2008/C 092/05

Mål C-201/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott – Växtskyddsmedel – Parallellimport – Förfarande för godkännande för försäljning – Villkor – Krav att ett parallellimporterat växtskyddsmedel måste ha gemensamt ursprung med referensprodukten)

4

2008/C 092/06

Mål C-271/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof, Tyskland) – Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG mot Finanzamt Malchin (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artikel 15.2 – Undantag från skatteplikt för varor som exporteras från gemenskapen – Villkoren för undantag från skatteplikt var inte uppfyllda – Exportbevis som köparen har förfalskat – Leverantör som iakttar den vederbörliga omsorg som krävs av en medveten näringsidkare)

4

2008/C 092/07

Mål C-296/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Italien) – Telecom Italia SpA mot Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Teletjänster – Direktiv 97/13/EG – Artiklarna 6, 11, 22 och 25 – Avgifter och kostnader för allmän auktorisation och individuella tillstånd – Skyldighet som åläggs den tidigare innehavaren av en exklusiv rättighet – Temporärt vidmakthållande)

5

2008/C 092/08

Mål C-348/06 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Marie-Claude Girardot (Överklagande – Tillfälligt anställd – Skadeståndstalan – Förlust av en möjlighet att anställas – Faktisk och säker skada – Fastställande av skadeståndets storlek)

5

2008/C 092/09

Mål C-425/06: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione (Italien)) – Ministero dell'Economia e delle Finanze mot Part Service Srl, bolag i konkurs (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artiklarna 11 A.1 a och 13 B a och d – Leasing – Konstlad uppdelning av vederlaget – Verkningar – Minskning av beskattningsunderlaget – Undantag från skatteplikt – Missbruk – Villkor)

6

2008/C 092/10

Mål C-498/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social Único de Algeciras – Spanien) – Maira María Robledillo Núñez mot Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Socialpolitik – Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens – Direktiv 80/987/EEG i dess lydelse enligt direktiv 2002/74/EG – Artikel 3 första stycket och artikel 10 a – Ersättning för rättsstridig uppsägning som parterna enats om i ett förlikningsförfarande utom domstol – Betalning som säkerställs av garantiinstitutionen – Betalning som är villkorad av att ett domstolsavgörande meddelats – Likhetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen)

6

2008/C 092/11

Mål C-506/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Österrike)) – Sabine Mayr mot Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Socialpolitik – Direktiv 92/85/EEG – Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar – Begreppet gravid arbetstagare – Förbud mot uppsägning av gravida arbetstagare under tiden från början av graviditeten och till utgången av mammaledigheten – Arbetstagare som sägs upp medan hennes äggceller vid den tidpunkt då uppsägningen meddelades hade befruktats genom provrörsbefruktning, men ännu inte inplanterats i arbetstagarens livmoder – Direktiv 76/207/EEG – Likabehandling av manliga och kvinnliga arbetstagare – Arbetstagare som genomgår en provrörsbefruktningsbehandling – Förbud mot uppsägning – Omfattning)

7

2008/C 092/12

Mål C-507/06: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Innsbruck (Österrike)) – Malina Klöppel mot Tiroler Gebietskrankenkasse (Rätt till österrikiskt vårdnadsbidrag – Perioder under vilka familjeförmåner har uppburits i en annan medlemsstat beaktas inte – Förordning (EEG) nr 1408/71)

8

2008/C 092/13

Mål C-211/07: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 21 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland (Fördragsbrott – Felaktigt införlivande – Direktiv 84/5/EEG – Artikel 1.4 – Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon – Villkor för att neka passagerare av ett otillräckligt försäkrat fordon rätt till ersättning)

8

2008/C 092/14

Mål C-273/07: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 26 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott – Direktiv 2005/51/EG – Offentlig upphandling – Förfarande vid offentlig upphandling)

9

2008/C 092/15

Mål C-328/07: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott – Direktiv 2004/48/EG – Säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

9

2008/C 092/16

Förenade mål C-128/07 – C-131/07: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 16 januari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Latina) – Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07) och Michele Ciampi (C-131/07) mot Agenzia delle Entrate – Uffico di Latina (Direktiv 76/207/EEG – Likabehandling av kvinnor och män – Avgångsvederlag – Skatteförmån som beviljas vid olika ålder beroende på arbetstagarens kön)

10

2008/C 092/17

Mål C-229/07: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 januari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Paris (Frankrike)) – Diana Mayeur mot Ministère de la santé et des solidarités (Artikel 104.3 rättegångsreglerna – Artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG – Etableringsfrihet – Erkännande av utbildnings- och behörighetsbevis samt av yrkeserfarenhet – En medborgare i tredjeland, som har läkarexamen från detta tredjeland och som är godkänd av en medlemsstat, önskar erhålla tillstånd att utöva läkaryrket i en annan medlemsstat i vilken denne är lagligen bosatt med sin make som är medborgare i sistnämnda medlemsstat)

10

2008/C 092/18

Mål C-7/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden den 9 januari 2008 – Har Vaessen Douane Service B.V. mot Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

Mål C-8/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 9 januari 2008 – 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V., 3. Styrelsen för Nederlandse Mededingingsautoriteit, och 4. Orange Nederland N.V. mot Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

Mål C-13/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14 januari 2008 – Mål om jordbruksärende med parterna Erich Stamm, Annelise Hauser och Regierungspräsidium Freiburg

12

2008/C 092/21

Mål C-14/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr 5 de San Javier (Spanien) den 14 januari 2008 – Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

Mål C-16/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā apgabaltiesa (Republiken Lettland) den 15 januari 2008 – SIA Schenker mot Valsts ieņēmumu dienests

13

2008/C 092/23

Mål C-26/08: Talan väckt den 24 januari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

13

2008/C 092/24

Mål C-27/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 25 januari 2008 – BIOS Naturprodukte GmbH mot Saarland

13

2008/C 092/25

Mål C-32/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo mercantil nr 1 de Alicante (Alicante, Spanien) den 28 januari 2008 – Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) mot Cul de Sac Espacio Creativo S.L. och Acierta Product & Position S.A.

14

2008/C 092/26

Mål C-33/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 28 januari 2008 – Agrana Zucker GmbH mot Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

Mål C-34/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Padova (Italien) den 28 januari 2008 – Azienda Agricola Disarò Antonio mot Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

Mål C-35/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 31 januari 2008 – Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian mot Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

Mål C-36/08: Talan väckt den 31 januari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

16

2008/C 092/30

Mål C-37/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av VAT and Duties Tribunal, London (Förenade kungariket) den 31 januari 2008 – RCI Europe mot Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

Mål C-40/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Spanien) den 5 februari 2008 – Asturcom Telecomunicaciones S.L. mot Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

Mål C-41/08: Talan väckt den 5 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Tjeckien

17

2008/C 092/33

Mål C-42/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden den 7 februari 2008 – Ilhan mot Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

Mål C-48/08: Talan väckt den 11 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

18

2008/C 092/35

Mål C-55/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) den 13 februari 2008 – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa mot Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd och Betandwin.Com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

Mål C-56/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tallinna Halduskohus (Estland) den 13 februari 2008 – Pärlitigu OÜ mot Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

Mål C-59/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 15 februari 2008 – Copad SA mot 1. Christian Dior couture SA, 2. Vincent Gladel, i egenskap av konkursförvaltare för Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)

20

2008/C 092/38

Mål C-61/08: Talan väckt den 18 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

20

2008/C 092/39

Mål C-63/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Storhertigdömet Luxemburg) den 18 februari 2008 – Virginie Pontin mot T-Comalux SA

21

2008/C 092/40

Mål C-68/08: Talan väckt den 19 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Estland

21

2008/C 092/41

Mål C-71/08: Talan väckt den 20 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Tjeckien

22

2008/C 092/42

Mål C-72/08: Talan väckt den 20 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

22

2008/C 092/43

Mål C-76/08: Talan väckt den 25 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Malta

23

2008/C 092/44

Mål C-82/08: Talan väckt den 25 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

23

2008/C 092/45

Mål C-87/08: Talan väckt den 26 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Tjeckien

23

2008/C 092/46

Mål C-423/06: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

24

2008/C 092/47

Mål C-8/07: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens femte avdelning av den 13 februari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

24

2008/C 092/48

Mål C-22/07: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning av den 30 januari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

24

2008/C 092/49

Mål C-28/07 P: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 december 2007 – Ter Lembeek International NV mot Europeiska gemenskapernas kommission

24

2008/C 092/50

Mål C-267/07: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 14 december 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Slovenien

25

2008/C 092/51

Mål C-399/07: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 28 januari 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

25

 

Förstainstansrätten

2008/C 092/52

Mål T-325/04: Förstainstansrättens dom av den 27 februari 2008 – Citigroup mot harmoniseringsbyrån – Link Interchange Network (WORLDLINK) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket WORLDLINK – Det äldre nationella figurmärket LiNK – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling – Samma slags tjänster – Känneteckenslikhet – Artiklarna 73 och 74 i förordning (EG) nr 40/94)

26

2008/C 092/53

Mål T-215/06: Förstainstansrättens dom av den 28 februari 2008 – American Clothing Associates mot harmoniseringsbyrån (lönnlöv) (Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke föreställande ett lönnlöv – Absolut registreringshinder – Varumärke för tjänster – Artikel 7.1 h i förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 6ter i Pariskonventionen – Rättsliga förhållanden som gjorts gällande vid harmoniseringsbyråns enheter och vid förstainstansrätten)

26

2008/C 092/54

Mål T-414/06 P: Förstainstansrättens dom av den 5 mars 2008 – Combescot mot kommissionen (Överklagande – Personalmål – Tjänstemän – Talan kan inte upptas för prövning vid personaldomstolen – Tidsfrist för talans väckande)

27

2008/C 092/55

Mål T-298/04: Förstainstansrättens beslut av den 22 januari 2008 – Efkon mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Direktiv 2004/52/EG – Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem – Ej personligen berörd – Avvisning)

27

2008/C 092/56

Mål T-151/06: Förstainstansrättens beslut av den 31 januari 2008 – Aluminium Silicon Mill Products mot kommissionen (Dumpning – Återbetalning av antidumpningstull – Ogiltigförklaring av förordningen om införande av slutgiltig antidumpningstull – Anledning saknas att döma i saken – Beslut om rättegångskostnader)

28

2008/C 092/57

Mål T-327/06: Förstainstansrättens beslut av den 18 februari 2008 – Altana Pharma mot harmoniseringsbyrån – (PNEUMO UPDATE) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke – Äldre nationella ordmärket Pneumo – Uppenbart att talan till viss del inte kan tas upp till sakprövning, och att det till viss del saknas rättslig grund för densamma)

28

2008/C 092/58

Mål T-410/07 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 18 februari 2008 – Jurado Hermanos mot harmoniseringsbyrån (JURADO) (Interimistiskt förfarande – Gemenskapsvarumärke – Varumärket avförs ur registret – Ansökan om återställande av ett tidigare tillstånd (restitutio in integrum) – Ansökan om uppskov med verkställigheten av beslutet att avföra varumärket ur registret – Avvisning)

28

2008/C 092/59

Mål T-444/07 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 19 februari 2008 – CPEM mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Begäran om uppskov med verkställigheten – Inlämnande av begäran – Avvisning – Förening – Ekonomisk skada – Krav på skyndsamhet föreligger inte)

29

2008/C 092/60

Mål T-1/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 13 februari 2008 – Buczek Automotive mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Artikel 105.2 i rättegångsreglerna)

29

2008/C 092/61

Mål T-22/08: Talan väckt den 14 januari 2008 – Quest Diagnostics mot harmoniseringsbyrån – ALK-Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

Mål T-26/08: Talan väckt den 21 januari 2008 – Laboratórios Wellcom de Portugal mot harmoniseringsbyrån – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

Mål T-27/08: Talan väckt den 21 januari 2008 – Wellcome Foundation mot harmoniseringsbyrån – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

Mål T-28/08: Talan väckt den 14 januari 2008 – Mars mot harmoniseringsbyrån – Ludwig Schokolade (tredimensionellt varumärke föreställande en chokladbit)

31

2008/C 092/65

Mål T-31/08: Talan väckt den 23 januari 2008 – Quantum mot harmoniseringsbyrån – Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

Mål T-32/08: Talan väckt den 18 januari 2007 – Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

32

2008/C 092/67

Mål T-35/08: Talan väckt den 24 januari 2008 – Codorniu Napa mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLY)

33

2008/C 092/68

Mål T-37/08: Talan väckt den 23 januari 2008 – Robert Walton mot Europeiska gemenskapernas kommission

33

2008/C 092/69

Mål T-39/08: Talan väckt den 22 januari 2008 – Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

34

2008/C 092/70

Mål T-41/08: Talan väckt den 1 februari 2007 – Vakakais mot kommissionen

34

2008/C 092/71

Mål T-42/08: Talan väckt den 24 januari 2008 – Shetland Islands Council mot Europeiska gemenskapernas kommission

35

2008/C 092/72

Mål T-43/08: Talan väckt den 24 januari 2008 – Shetland Islands Council mot kommissionen

36

2008/C 092/73

Mål T-45/08: Talan väckt den 29 januari 2008 – Transportes Evaristo Molina mot kommissionen

36

2008/C 092/74

Mål T-48/08: Talan väckt den 28 januari 2008 – Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

Mål T-51/08 P: Överklagande ingett den 5 februari 2008 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som personaldomstolen meddelade den 22 november 2007 i mål F-109/06, Dittert mot kommissionen

37

2008/C 092/76

Mål T-52/08 P: Överklagande ingett den 5 februari 2008 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som personaldomstolen meddelade den 22 november 2007 i mål F-110/06, Carpi Badía mot kommissionen

38

2008/C 092/77

Mål T-58/08 P: Överklagande ingett den 8 februari 2008 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som personaldomstolen meddelade den 27 november 2007 i mål F-122/06 Roodhuijzen mot kommissionen

38

2008/C 092/78

Mål T-59/08: Talan väckt den 7 februari 2008 – Nute Partecipazioni och La Perla mot harmoniseringsbyrån – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

Mål T-62/08: Talan väckt den 6 februari 2008 – ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni mot kommissionen

40

2008/C 092/80

Mål T-63/08: Talan väckt den 6 februari 2008 – Cementir Italia mot kommissionen

40

2008/C 092/81

Mål T-64/08: Talan väckt den 6 februari 2008 – Nuova Terni Industrie Chimiche mot kommissionen

41

2008/C 092/82

Mål T-65/08: Talan väckt den 13 februari 2008 – Spanien mot kommissionen

41

2008/C 092/83

Mål T-69/08: Talan väckt den 12 februari 2008 – Polen mot kommissionen

42

2008/C 092/84

Mål T-71/08: Talan väckt den 13 februari 2008 – Promat GmbH mot harmoniseringsbyrån – Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

42

2008/C 092/85

Mål T-74/08: Talan väckt den 6 februari 2008 – Now Pharma mot kommissionen

43

2008/C 092/86

Mål T-94/08: Talan väckt den 22 februari 2008 – Centre de coordination Carrefour mot kommissionen

43

2008/C 092/87

Mål T-95/08: Talan väckt den 22 februari 2008 – Italien mot kommissionen

44

2008/C 092/88

Mål T-103/08: Talan väckt den 20 februari 2008 – Polimeri Europa och Eni mot kommissionen

45

2008/C 092/89

Mål T-430/04: Förstainstansrättens beslut av den 1 februari 2008 – Nomura Principal Investment och Nomura mot kommissionen

45

2008/C 092/90

Mål T-233/05: Förstainstansrättens beslut av den 1 februari 2008 – Nomura Principal Investment och Nomura International mot Kommissionen

46

2008/C 092/91

Mål T-153/06: Förstainstansrättens beslut av den 28 februari 2008 – EAEPC mot kommissionen

46

2008/C 092/92

Mål T-313/06: Förstainstansrättens beslut av den 12 februari 2008 – Otsuka Chemical mot EFSA

46

2008/C 092/93

Mål T-78/07: Förstainstansrättens beslut av den 12 februari 2008 – IXI Mobile mot OHMI-Klein (IXI)

46

 

Europeiska unionens personaldomstol

2008/C 092/94

Mål F-4/07: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 februari 2008 – Skoulidi mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Utbyte av tjänstemän mellan kommissionen och medlemsstaterna – Ställa en gemenskapstjänsteman till den grekiska administrationens förfogande – Avslag – Skadeståndstalan – Ideell skada – Administrativt förfarande – Upptagande till sakprövning – Materiella villkor för gemenskapens utomobligatoriska ansvar)

47

2008/C 092/95

Mål F-31/07: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 februari 2008 – Putterie-De-Beukelaer mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Utvärderingsförfarande – Godkännandeförfarande – Potentialutvärdering – Överskridande av lagens tillämpningsområde – Prövning ex officio)

47

2008/C 092/96

Mål F-85/07: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 25 februari 2008 – Anselmo mot rådet (Personalmål – Tjänstemän – Rekrytering – Anställning – Placering i lönegrad – Godkända sökande från ett internt uttagningsprov – Nya faktiska omständigheter – Föreligger inte – Uppenbart att talan skall avvisas)

48

2008/C 092/97

Mål F-133/07: Talan väckt den 9 november 2007 – Hecq mot kommissionen

48

2008/C 092/98

Mål F-138/07: Talan väckt den 6 december 2007 – Van Arum mot parlamentet

48

2008/C 092/99

Mål F-139/07: Talan väckt den 10 december 2007 – Van Arum mot parlamentet

49

2008/C 092/00

Mål F-141/07: Talan väckt den 20 december 2007 – Maniscalco mot kommissionen

49

2008/C 092/01

Mål F-143/07: Talan väckt den 21 december 2007 – Georgios Yannoussis mot kommissionen

49

2008/C 092/02

Mål F-144/07: Talan väckt den 24 december 2007 – Efstathopoulos mot parlamentet

50

2008/C 092/03

Mål F-4/08: Talan väckt den 5 januari 2008 – Hambura mot parlamentet

50

2008/C 092/04

Mål F-11/08: Talan väckt den 25 januari 2008 – Jörg Mölling mot Europol

51

2008/C 092/05

Mål F-15/08: Talan väckt den 8 februari 2008 – Wiame mot kommissionen

51

2008/C 092/06

Mål F-18/08: Talan väckt den 18 februari 2008 – Ritto mot kommissionen

51

2008/C 092/07

Mål F-20/08: Talan väckt den 19 februari 2008 – Aparicio m.fl. mot kommissionen

52


SV

 

Top