Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 74, 20 mars 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 74E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
20 mars 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   (Upplysningar)

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Sammanträdena den 23-26 april 2007

 

Måndag 23 april 2007

2008/C 074E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Uttalanden av talmannen

Inkomna dokument

Avtalstexter översända av rådet

Beslut om vissa dokument

Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Arbetsplan

Uppgifter om ekonomiska intressen

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Betalningstjänster på den inre marknaden ***I (debatt)

Läkemedel för avancerad terapi ***I (debatt)

Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I (debatt)

Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (debatt)

Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (debatt)

Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker * (debatt)

Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * (debatt)

Grönbok: Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

16

 

Tisdag 24 april 2007

2008/C 074E/02

PROTOKOLL

18

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Beslut om brådskande förfarande

Ansvarsfrihet för budgetåret 2005 (debatt)

Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (debatt)

Välkomsthälsning

Omröstning

Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Grundlöner och tillägg för Europols personal * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV - domstolen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V - Revisionsrätten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII A - Europeiska ombudsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B - Europeiska datatillsynsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Eurojust (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betalningstjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)

Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * (omröstning)

Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (omröstning)

Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III - kommissionen (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I - Europaparlamentet (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II - rådet (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII - Regionkommittén (omröstning)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad (omröstning)

Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I - Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I - Hamnstatskontroll ***I - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Avvisning av ett ärende som otillåtligt (homofobi i Europa)

Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde - Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum * (debatt)

Galileo (debatt)

Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II (debatt)

Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II (debatt)

En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

43

BILAGA I

45

BILAGA II

59

ANTAGNA TEXTER

157

P6_TA(2007)0103
Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Grundlöner och tillägg för Europols personal *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets förordning om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 (KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet
Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om begäran om upphävande av Vural Ögers immunitet (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen

160

160

161

P6_TA(2007)0108
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten

163

163

164

P6_TA(2007)0109
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

166

166

167

P6_TA(2007)0110
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIA - Europeiska ombudsmannen

169

169

170

P6_TA(2007)0111
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIB, Europeiska datatillsynsmannen

172

172

173

P6_TA(2007)0112
Ansvarsfrihet 2005: sjätte, sjunde, åttonde och nionde europeiska utvecklingsfonden (EUF)

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
Ansvarsfrihet: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
Ansvarsfrihet 2005: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Betaltjänster på den inre marknaden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2000/12/EG och 2002/65/EG (KOM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG

273

P6_TA(2007)0129
Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om inrättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet
Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 om framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Kommissionens årliga politiska strategi för 2008
Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 om kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008 (2007/2017(BUD))

280

BILAGA I
TREPARTSÖVERLÄGGNINGEN DEN 7 MARS 2007

287

BILAGA II
UTTALANDEN EFTER TREPARTSMÖTET DEN 18 APRIL 2007

287

P6_TA(2007)0132
Ansvarsfrihet 2006: avsnitt III, kommissionen

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet

320

320

321

P6_TA(2007)0134
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet

337

337

338

P6_TA(2007)0135
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén

339

339

340

P6_TA(2007)0136
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009
Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (2006/2232(INI))

348

 

Onsdag 25 april 2007

2008/C 074E/03

PROTOKOLL

357

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Transatlantiska förbindelser (debatt)

Uppföljningsrapport 2006 beträffande Kroatien (debatt)

En ledamots mandat

Omröstning

Överlämnande av nationalräkenskapsdata ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

En ledamots mandat (fortsättning)

Omröstning (fortsättning)

Anpassning av bestämmelserna i avdelning IV i EG-fördraget om domstolens behörighet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ramavtal för ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryssland och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II (omröstning)

Välkomsthälsning

Omröstning (fortsättning)

Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II (omröstning)

Högtidligt möte - Indien

Omröstning (fortsättning)

Läkemedel för avancerad terapi ***I (omröstning)

Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I (omröstning)

Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I (omröstning)

Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I (omröstning)

Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I (omröstning)

Hamnstatskontroll ***I (omröstning)

Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I (omröstning)

Internationella redovisningsstandarder om finansiell information (omröstning)

Tillfälligt utskott för klimatförändringen (omröstning)

Skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (grönbok) (omröstning)

Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde (omröstning)

En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (omröstning)

Transatlantiska förbindelser (omröstning)

Uppföljningsrapport 2006 beträffande Kroatien (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området - Moratorium för dödsstraff (debatt)

Ukraina (debatt)

Homofobi i Europa (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Enheter för snabba ingripanden vid gränserna (debatt)

De offentliga finanserna i EMU 2006 (debatt)

Förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare (debatt)

Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö ***I (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

373

BILAGA I

375

BILAGA II

393

ANTAGNA TEXTER

505

P6_TA(2007)0138
Överlämnande av nationalräkenskapsuppgifter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på rapportering av nationalräkenskapsdata (KOM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning nr .../2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på rapportering av nationalräkenskapsdata

505

P6_TA(2007)0139
Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om utkastet till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (KOM (2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Anpassning av bestämmelserna i avdelning IV i EG-fördraget om domstolens behörighet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till rådets beslut om anpassning av bestämmelserna om domstolen på de områden som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Ramavtal för ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryssland och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett ramavtal om ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryska federationen och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning (KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

508

BILAGA
GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDER FÖR ATT SKYDDA DEN CIVILA LUFTFARTEN MOT OLAGLIGA HANDLINGAR (ARTIKEL 4)

520

P6_TA(2007)0143
Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker

525

P6_TA(2007)0144
Läkemedel för avancerad terapi ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter (KOM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter

527

P6_TA(2007)0146
Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239 (COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen

533

P6_TA(2007)0147
Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG (KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240 (COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG

547

BILAGA I
SÄKERHETSUTREDNINGSRAPPORTEN: MALL OCH INNEHÅLL

558

BILAGA II
UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS I ANMÄLAN OM SJÖOLYCKOR OCH TILLBUD TILL SJÖSS

561

P6_TA(2007)0148
Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar (KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss

563

BILAGA I
ATENKONVENTIONEN OM BEFORDRAN TILL SJÖSS AV PASSAGERARE OCH DERAS RESGODS, 2002

567

BILAGA II
IMO:s reservation från 2006

584

P6_TA(2007)0149
Hamnstatskontroll (omarbetning) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om hamnstatskontroll (omarbetning) (KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om hamnstatskontroll (omarbetning)

584

BILAGA I
HUVUDDRAGEN I GEMENSKAPENS HAMNSTATSINSPEKTION

605

BILAGA II
UTFORMNING AV FARTYGSRISKPROFIL

609

BILAGA III
ANKOMSTANMÄLAN

610

BILAGA IV
FÖRTECKNING ÖVER CERTIFIKAT OCH DOKUMENT

610

BILAGA V
EXEMPEL PÅ OTVETYDIGA SKÄL FÖR EN MER INGÅENDE INSPEKTION

612

BILAGA VI
FÖRFARANDEN FÖR KONTROLL AV FARTYG

613

BILAGA VII
SKYDDSKONTROLL

613

BILAGA VIII
FÖRFARANDEN FÖR UTÖKAD KONTROLL AV FARTYG

616

BILAGA IX
FÖRBUD MOT TILLTRÄDE TILL GEMENSKAPENS HAMNAR

618

BILAGA X
INSPEKTIONSRAPPORTEN

620

BILAGA XI
KRITERIER FÖR KVARHÅLLANDE

621

BILAGA XII
MINIMIKRAV FÖR INSPEKTÖRER

625

BILAGA XIII
OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION OM INSPEKTIONER, KVARHÅLLANDEN OCH TILLTRÄDESFÖRBUD I HAMNAR I MEDLEMSSTATERNA

626

BILAGA XIV
UPPGIFTER FÖR ÖVERVAKNING AV GENOMFÖRANDET

627

BILAGA XV

628

BILAGA XVI
Jämförelsetabell

629

P6_TA(2007)0150
Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (omarbetning) (KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (omarbetning)

633

BILAGA I
MINIMIKRITERIER FÖR DE ERKÄNDA ORGANISATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 3

648

BILAGA II

650

BILAGA III
JÄMFÖRELSETABELL

651

P6_TA(2007)0151
Tillfälligt utskott för klimatförändringen
Europaparlamentets beslut av den 25 april 2007 om tillsättning och fastställande av behörighetsområden, sammansättning och mandatperiod för det tillfälliga utskottet för klimatförändringen

652

P6_TA(2007)0152
Skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (grönbok)
Europaparlamentets resolution av den 25 april 2007 om grönboken om skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Multilateralt avtal om inrättande av ett gemensamt europeiskt luftrum
Europaparlamentets resolution av den 25 april 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, Republiken Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

658

P6_TA(2007)0154
En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser
Europaparlamentets resolution av den 25 april 2007 om en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Transatlantiska förbindelser
Europaparlamentets resolution av den 25 april 2007 om de transatlantiska förbindelserna

670

P6_TA(2007)0156
Uppföljningsrapport 2006 beträffande Kroatien
Europaparlamentets resolution av den 25 april 2007 om rapporten om Kroatiens framsteg 2006 (2006/2288(INI))

675

 

Torsdag 26 april 2007

2008/C 074E/04

PROTOKOLL

680

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Anslagsöverföringar

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Schweiz (debatt)

De funktionshindrade kvinnornas situation i EU (debatt)

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Meddelanden från talmannen

Omröstning

Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Kompensation för vissa fiskeriprodukter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

De funktionshindrade kvinnornas situation i EU (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Grunduppgifter om köpkraftspariteter (beräkning och spridning) ***I (omröstning)

Grupper för snabba ingripanden vid gränserna ***I (omröstning)

Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna * (omröstning)

Galileo (omröstning)

Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området (omröstning)

Moratorium för dödsstraff (omröstning)

Homofobi i Europa (omröstning)

De offentliga finanserna i EMU 2006 (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Föredragningslista

Zimbabwe (debatt)

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland

Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna

Omröstning

Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland (omröstning)

Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza (omröstning)

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (omröstning)

Zimbabwe (omröstning)

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Röstförklaringar

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Valprövning

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

699

BILAGA I

701

BILAGA II

711

ANTAGNA TEXTER

734

P6_TA(2007)0157
Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet (KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet

734

P6_TA(2007)0158
Kompensation för vissa fiskeriprodukter *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 april 2007 om förslaget till rådets förordning om införande av ett kompensationssystem för extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion under perioden 2007-2013 (KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 april 2007 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
De funktionshindrade kvinnornas situation i EU
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om funktionshindrade kvinnors situation i Europeiska unionen (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Grunduppgifter om köpkraftspariteter (beräkning och spridning) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa (KOM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa

748

P6_TA(2007)0162
Grupper för snabba ingripanden vid gränserna ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen (KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter

749

BILAGA
UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

750

P6_TA(2007)0163
Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 april 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Galileo
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om förhandlingarna om koncessionsavtalet för Galileo

752

P6_TA(2007)0165
Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Allmänt moratorium för dödsstraff
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff

775

P6_TA(2007)0167
Homofobi i Europa
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 april 2007 om homofobi i Europa

776

P6_TA(2007)0168
De offentliga finanserna i EMU 2006
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om de offentliga finanserna i EMU 2006 (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Aktuella ingripanden mot demonstranter i Ryssland
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om Ryssland

784

P6_TA(2007)0170
Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om bortförandet av journalisten Alan Johnston

786

P6_TA(2007)0171
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om Zimbabwe

791


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

ITS

Gruppen Identitet, tradition och suveränitet

NI

Grupplösa

SV

 

Top