Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:010:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 10, 15 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 10

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
15 januari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
438:e plenarsession den 26 och 27 september 2007

2008/C 010/01

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Naturkatastrofer”

1


 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

438:e plenarsession den 26–27 september 2007

2008/C 010/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: kvarstad på bankmedel”KOM(2006) 618 slutlig

2

2008/C 010/03

Yttrande Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förenkling av regelverket inom maskinsektorn”

8

2008/C 010/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet – Kommissionens ställningstagande till slutrapporten från högnivågruppen CARS 21 – Ett bidrag till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning”KOM(2007) 22 slutlig

15

2008/C 010/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddsbågar för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul” (konsoliderad version) KOM(2007) 310 slutlig – 2007/0107 (COD)

21

2008/C 010/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul” (kodifierad version) KOM(2007) 319 slutlig – 2007/0117 (COD)

21

2008/C 010/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon”KOM(2007) 344 slutlig – 2007/0119 (COD)

22

2008/C 010/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen: Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna”KOM(2006) 545 slutlig

22

2008/C 010/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om flygplatsavgifter”KOM(2006) 820 slutlig – 2007/0013 (COD)

35

2008/C 010/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Hållbar kraftproduktion med fossila bränslen: med sikte på nära nollutsläpp från kol efter 2020”KOM(2006) 843 slutlig

39

2008/C 010/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning)”KOM(2007) 264 slutlig – 2007/0097 (COD)

44

2008/C 010/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön”KOM(2007) 51 slutlig – 2007/0022 (COD)

47

2008/C 010/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90”KOM(2007) 194 slutlig – 2007/0064 (COD)

51

2008/C 010/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken”KOM(2007) 196 slutlig – 2007/0070 (CNS)

53

2008/C 010/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion”KOM(2007) 292 slutlig – 2007/0102 (COD)

57

2008/C 010/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel”KOM(2007) 368 slutlig – 2007/0128 (COD)

58

2008/C 010/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Integrering av den globala handeln och outsourcing: Hur kan vi hantera de nya utmaningarna?”

59

2008/C 010/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Patienträttigheter”

67

2008/C 010/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Främjande av hållbar produktivitet i det europeiska arbetslivet”

72

2008/C 010/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Harmonisering av handikappindikatorer som ett verktyg för att övervaka EU:s politik”

80

2008/C 010/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – I riktning mot en effektivare användning av skattelättnader till förmån för forskning och utveckling”KOM(2006) 728 slutlig

83

2008/C 010/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s ekonomi – 2006 års översikt – Stärkande av euroområdet: prioriteringsområden”KOM(2006) 714 slutlig – SEK(2006) 1490

88

2008/C 010/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De ekonomiska och sociala konsekvenserna av trenderna på finansmarknaden”

96

2008/C 010/24

Yttrande från facksektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning om ”En ekonomisk politik som främjar den europeiska näringslivsstrategin”

106

2008/C 010/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den inre marknaden”

”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer”

”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlemsstaternas skattepolitik”KOM(2006) 823 slutlig – KOM(2006) 824 slutlig – {SEK(2006) 1690} – KOM(2006) 825 slutlig

113


SV

 

Top