EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:097:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 97, 28 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 97

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
28 april 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

433:e plenarsession den 15-16 februari 2007

2007/C 097/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta en europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information”(KOM(2006) 653 slutlig – 2006/0217 (COD)

1

2007/C 097/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiv 2000/60/EG ”KOM(2006) 397 slutlig – 2006/0129 (COD)

3

2007/C 097/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 och därefter: Att upprätthålla ekosystemtjänster för mänskligt välbefinnande ”KOM(2006) 216 slutlig

6

2007/C 097/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) ”KOM(2006) 543 slutlig – 2006/0170 (COD)

12

2007/C 097/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om renrasiga avelsdjur av nötkreatur ” (kodifierad version) KOM(2006) 749 slutlig – 2006/0250 (CNS)

13

2007/C 097/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version)”KOM(2006) 652 slutlig – 2006/0214 (COD)

14

2007/C 097/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version) ”KOM(2006) 664 slutlig – 2006/0222 COD

15

2007/C 097/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s politik för logistik”

16

2007/C 097/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En strategi för ett säkert informationssamhälle – Dialog, partnerskap och användarinflytande”KOM(2006) 251 slutlig

21

2007/C 097/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster”

27

2007/C 097/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen enligt artikel 138.2 i EG-fördraget i fråga om skärpningen av arbetsrättsliga regler inom sjöfarten”KOM(2006) 287 slutlig

33

2007/C 097/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i förbindelserna mellan EU och Japan”

34

2007/C 097/13

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin”

39


SV

 

Top