EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 42, 24 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 42

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
24 februari 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2007/C 042/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 20, 27.1.2007

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2007/C 042/02

Mål C-251/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 januari 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Artiklarna 1 och 2.1 i förordning (EEG) nr 3577/92 – Transporter – Frihet att tillhandahålla tjänster – Cabotage – Bogsering på det fria havet)

2

2007/C 042/03

Mål C-404/04 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 januari 2007 – Technische Glaswerke Ilmenau GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission, Schott AG, tidigare Schott Glas (Överklagande – Statligt stöd – Artikel 87.1 EG – Löfte om betalning grundat på avtal – Ett väsentligt villkor i avtalet har frånfallit – Nya grunder och argument – Ändring av skälen – Begäran om hörande av vittnen – Kriteriet om privat fordringsägare – Motivering av förstainstansrättens dom – Fastställande av storleken på stödet – Artikel 87.3 c EG – Rätten att yttra sig – Åsidosättande av rätten till försvar med avseende på den berörda medlemsstaten)

2

2007/C 042/04

Mål C-1/05: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 9 januari 2007 (begäran om förhandsavgörande från Länsrätten i Stockholms län – Migrationsdomstolen – Sverige) – Yunyiang Jia mot Migrationsverket (Etableringsfrihet – Artikel 43 EG – Direktiv 73/148/EEG – Medborgare i en medlemsstat som har etablerat sig i en annan medlemsstat – Uppehållsrätt för en makes släkting i föregående led, när både släktingen och maken är tredjelandsmedborgare – Skyldighet för släktingen i föregående led att lagligen uppehålla sig i en medlemsstat vid den tidpunkt då återföreningen med familjen i etableringsstaten sker – Bevis som krävs för att styrka att släktingen i föregående led står i beroendeställning)

3

2007/C 042/05

Mål C-40/05: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 januari 2007 (begäran om förhandsavgörande från Överklagandenämnden för högskolan – Sverige) – Kaj Lyyski mot Umeå universitet (Fri rörlighet för arbetstagare – Artikel 39 EG – Hinder – Yrkesutbildning – Lärare – Beslut att inte anta en sökande som är anställd i en skola i en annan medlemsstat till en utbildning)

3

2007/C 042/06

Mål C-175/05: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 11 januari 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland (Fördragsbrott – Direktiv 92/100/EG – Upphovsrätt – Uthyrnings- och utlåningsrättigheter – Ensamrätt till offentlig utlåning – Undantag – Ersättningsvillkor – Undantag – Omfattning)

4

2007/C 042/07

Mål C-183/05: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 januari 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland (Fördragsbrott – Direktiv 92/43/EEG – Artiklarna 12.1, 12.2, 13.1 b och 16 – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Skydd av arter)

4

2007/C 042/08

Mål C-208/05: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 januari 2007 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Berlin (Tyskland)) – ITC Innovative Technology Center GmbH mot Bundesagentur für Arbeit (Fri rörlighet för arbetstagare – Frihet att tillhandahålla tjänster – Nationell lagstiftning – Medlemsstatens utbetalning av ersättning som tillkommer en privat arbetsförmedling för förmedling av arbete – Arbete som omfattas av obligatoriska socialförsäkringsavgifter i den ovannämnda medlemsstaten – Restriktioner – Skäl – Proportionalitet)

5

2007/C 042/09

Mål C-265/05: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 januari 2007 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation (Frankrike)) – José Perez Naranjo mot Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Förordning (EEG) nr 1408/71 – Artiklarna 4.2a, 10a och 95b – Tilläggsförmån vid ålderdom – Nationell lagstiftning enligt vilken beviljande av tilläggsförmån vid ålderdom underställs ett bosättningskrav – Särskild och icke avgiftsfinansierad förmån – Upptagande i bilaga IIa till förordning (EEG) nr 1408/71)

5

2007/C 042/10

Mål C-269/05: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 11 januari 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Artikel 1 i förordning (EEG) nr 4055/86 – Sjötransport – Hamnavgift för passagerar- och fraktfartyg – Hamnavgift för fordon som transporteras med färjor – Diskriminering)

6

2007/C 042/11

Mål C-279/05: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 januari 2007 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het bedrijfsleven – Nederländerna) – Vonk Diary Products BV mot Productschap Zuivel (Jordbruk – Gemensam organisation av marknaden – Ost – Artiklarna 16-18 i förordning (EEG) nr 3665/87 – Rörliga exportbidrag – Nästan omedelbar vidareexport från importlandet – Bevis om otillbörligt handlande – Återkrav av belopp som utbetalats utan grund – Artikel 3.1 andra stycket i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 – Kontinuerlig eller upprepad oegentlighet)

7

2007/C 042/12

Mål C-384/05: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 11 januari 2007 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Johan Piek mot Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Mjölk och mjölkprodukter – Tilläggsavgift på mjölk – Särskild referenskvantitet – Artikel 3 punkt 1 andra stycket i förordning (EEG) nr 857/84)

7

2007/C 042/13

Mål C-400/05: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 januari 2007 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – B. A. S. Trucks BV mot Staatssecretaris van Financiën (Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Undernummer 8704 10 – Fordon konstruerat för användning på byggplatser, avsett för transport och lossning av material samt för användning på allmänna vägar)

8

2007/C 042/14

Mål C-487/06 P: Överklagande ingett den 27 november 2006 av British Aggregates Association av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 september 2006 i mål T-210/02, British Aggregates Association mot Europeiska gemenskapernas kommission

8

2007/C 042/15

Mål C-495/06 P: Överklagande ingett den 1 december 2006 av Bart Nijs av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 3 oktober 2006 i mål T-171/05, Bart Nijs mot Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

9

2007/C 042/16

Mål C-497/06 P: Överklagande ingett den 5 december 2006 av CAS Succhi di Frutta SpA av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 13 september 2006 i mål T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA mot kommissionen

10

2007/C 042/17

Mål C-500/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Giudice di pace di Genova den 8 december 2006 – Corporación Dermoestética SA mot To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Mål C-501/06 P: Överklagande ingett den 11 december 2006 av GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), tidigare Glaxo Wellcome plc, av den dom som förstainstansrätten (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 27 september 2006 i mål T-168/01, GlaxoSmithKline Unlimited mot Europeiska gemenskapernas kommission

11

2007/C 042/19

Mål C-504/06: Talan väckt den 13 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

11

2007/C 042/20

Mål C-505/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria regionale di Genova (Italien) den 12 juni 2006 – Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova mot Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Mål C-512/06 P: Överklagande ingett den 18 december 2006 av PTV Planung Transport Verkehr AG av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 10 oktober 2006 i mål T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

12

2007/C 042/22

Mål C-513/06 P: Överklagande ingett den 18 december 2006 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 27 september 2006 i mål T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, tidigare Glaxo Wellcome plc, mot Europeiska gemenskapernas kommission

13

2007/C 042/23

Mål C-516/06 P: Överklagande ingett den 20 december 2006 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten meddelade den 27 september 2006 i mål T-153/04, Europeiska gemenskapernas kommission mot Ferriere Nord SpA

14

2007/C 042/24

Mål C-517/06: Talan väckt den 20 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike

14

2007/C 042/25

Mål C-518/06: Talan väckt den 20 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

15

2007/C 042/26

Mål C-521/06 P: Överklagande ingett den 21 december 2006 av Athinaïki Techniki AE av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 26 september 2006 i mål T-94/05, Athinaïki Techniki AE mot kommissionen

16

2007/C 042/27

Mål C-522/06: Talan väckt den 22 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

16

2007/C 042/28

Mål C-523/06: Talan väckt den 22 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Finland

17

2007/C 042/29

Mål C-525/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av rechtbank van koophandel te Hasselt (Nederländerna) den 22 december 2006 – NV de Nationale Loterij mot BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Mål C-526/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden den 27 december 2006 – Staatssecretaris van Financiën mot Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Mål C-528/06: Talan väckt den 22 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

18

2007/C 042/32

Mål C-529/06: Talan väckt den 22 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

18

2007/C 042/33

Mål C-530/06: Talan väckt den 22 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

19

2007/C 042/34

Mål C-531/06: Talan väckt den 22 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

19

2007/C 042/35

Mål C-534/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 27 december 2006 – Industria Lavorazione Carni Ovine mot Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Mål C-1/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Siegen (Tyskland) den 3 januari 2007 – Brottmål mot Frank Weber

20

2007/C 042/37

Mål C-4/07: Talan väckt den 11 januari 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

20

2007/C 042/38

Mål C-5/07: Talan väckt den 12 januari 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

20

2007/C 042/39

Mål C-219/06: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 december 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

21

 

Förstainstansrätten

2007/C 042/40

Indelning av domarna på avdelning

22

2007/C 042/41

Mål T-365/06: Talan väckt den 1 december 2006 – Bateaux Mouches mot harmoniseringsbyrån – Castanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

Mål T-369/06: Talan väckt den 7 december 2006 – Holland Malt mot kommissionen

23

2007/C 042/43

Mål T-371/06: Talan väckt den 4 december 2006 – Tyskland mot kommissionen

24

2007/C 042/44

Mål T-372/06: Talan väckt den 11 december 2006 – Bomba Energia Getränke Vertriebs GmbH mot harmoniseringsbyrån

25

2007/C 042/45

Mål T-373/06: Talan väckt den 13 december 2006 – Rath mot harmoniseringsbyrån – Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Mål T-374/06: Talan väckt den 13 december 2006 – Rath mot harmoniseringsbyrån – Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Mål T-375/06: Talan väckt den 14 december 2006 – Viega mot kommissionen

26

2007/C 042/48

Mål T-376/06: Talan väckt den 14 december 2006 – Legris Industries mot kommissionen

27

2007/C 042/49

Mål T-377/06: Talan väckt den 14 december 2006 – Comap mot kommissionen

28

2007/C 042/50

Mål T-379/06: Talan väckt den 14 december 2006 – Kaimer m.fl. mot kommissionen

29

2007/C 042/51

Mål T-381/06: Talan väckt den 15 december 2006 – FRA.BO mot kommissionen

29

2007/C 042/52

Mål T-382/06: Talan väckt den 15 december 2006 – Tomkins mot kommissionen

30

2007/C 042/53

Mål T-391/06: Talan väckt den 19 december 2006 – Karstadt Quelle mot harmoniseringsbyrån – dm drogerie markt GmbH (S-HE)

31

2007/C 042/54

Mål T-392/06: Talan väckt den 20 december 2006 – Union Investment Privatfonds mot harmoniseringsbyrån – Unicre-Cartão International de Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Mål T-394/06: Talan väckt den 11 december 2006 – Italien mot kommissionen

32

2007/C 042/56

Mål T-395/06: Talan väckt den 14 december 2006 – Italien mot kommissionen

32

2007/C 042/57

Mål T-396/06: Talan väckt den 21 december 2006 – Kommissionen mot TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Mål T-397/06: Talan väckt den 16 december 2006 – DOW AgroSciences mot EFSA

33

2007/C 042/59

Mål T-398/06: Talan väckt den 15 december 2006 – UniCredito Italiano mot harmoniseringsbyrån – Union Investment Privatfonds (1 Unicredito)

33

2007/C 042/60

Mål T-399/06: Talan väckt den 27 december 2006 – Giropay mot harmoniseringsbyrån (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Mål T-401/06: Talan väckt den 28 december 2006 – Brosmann Footwear (HK) m.fl. mot rådet

34

2007/C 042/62

Mål T-402/06: Talan väckt den 27 december 2006 – Spanien mot kommissionen

35

2007/C 042/63

Mål T-403/06: Talan väckt den 22 december 2006 – Konungariket Belgien mot Europeiska gemenskapernas kommission

36

2007/C 042/64

Mål T-404/06 P: Överklagande ingett den 22 december 2006 av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen av den dom som personaldomstolen meddelade den 26 oktober 2006 i mål F-1/05, Pia Landgren mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

37

2007/C 042/65

Mål T-405/06: Talan väckt den 27 december 2006 – Arcelor m.fl mot kommissionen

37

2007/C 042/66

Mål T-406/06: Talan väckt den 28 november 2006 – Evropaiki Dynamiki mot Europeiska gemenskapernas kommission

38

2007/C 042/67

Mål T-407/06: Talan väckt den 21 december 2006 – Zhejiang Aokang Shoes mot rådet

38

2007/C 042/68

Mål T-408/06: Talan väckt den 21 december 2006 – Wenzhou Taima Shoes mot rådet

39

2007/C 042/69

Mål T-409/06: Talan väckt den 21 december 2006 – Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory mot rådet

39

2007/C 042/70

Mål T-410/06: Talan väckt den 21 december 2006 – Foshan City Nanhai Golden Step Industrial mot rådet

40

2007/C 042/71

Mål T-411/06: Talan väckt den 22 december 2006 – SO.GE.L.M.A. mot EAR

40

2007/C 042/72

Mål T-412/06: Talan väckt den 29 december 2006 – Vitro Corporativo mot harmoniseringsbyrån – VKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

Mål T-413/06 P: Överklagande ingett den 22 december 2006 av Claudia Gualtieri av det beslut som personaldomstolen meddelade den 9 oktober 2006 i mål F-53/06 Gualtieri mot kommissionen

42

2007/C 042/74

Mål T-414/06 P: Överklagande ingett den 27 december 2006 av den dom som personaldomstolen meddelade den 19 oktober 2006 i mål F-14/05, Philippe Combescot mot kommissionen

42

2007/C 042/75

Mål T-415/06 P: Överklagande ingett den 29 december 2006 av Elisabeth de Smedt av den dom som personaldomstolen meddelade den 19 oktober 2006 i mål F-59/05, De Smedt mot kommissionen

43

2007/C 042/76

Mål T-416/06: Talan väckt den 29 december 2006 – Sumitomo Chemical Agro Europe mot kommissionen

43

2007/C 042/77

Mål T-4/07: Talan väckt den 5 januari 2007 – Sanofi-Aventis mot harmoniseringsbyrån

44

2007/C 042/78

Mål T-97/06: Förstainstansrättens beslut av den 1 december 2006 – Neoperl mot Harmoniseringsbyrån

45

 

Europeiska Unionens Personaldomstol

2007/C 042/79

Mål F-92/05: Personaldomstolens dom av den 16 januari 2007 – Genette mot kommissionen (Tjänstemän – Pensioner – Pensionsrättigheter som förvärvats före anställning i gemenskaperna – Överföring till gemenskapernas pensionssystem – Ansökan om överföring återkallas i syfte att åberopa nya mer förmånliga bestämmelser)

46

2007/C 042/80

Mål F-115/05: Personaldomstolens dom av den 16 januari 2007 – Philippe Vienne mot Europaparlamentet (Tjänstemän – Administrationens biståndsskyldighet – Avslag – Överflyttning av pensionsrättigheter som förvärvats i Belgien)

46

2007/C 042/81

Mål F-119/05: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 16 januari 2007 – Gesner mot harmoniseringsbyrån (Tjänstemän – Invaliditet – Avslag på begäran om att en invaliditetskommitté skall sammankallas)

47

2007/C 042/82

Mål F-126/05: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2007 – Borbély mot kommissionen (Tjänstemän – Ersättning för kostnader – Bosättningsbidrag – Dagtraktamente – Ersättning för resekostnader vid tillträde av tjänst – Rekryteringsort – Full prövningsrätt)

47

2007/C 042/83

Mål F-3/06: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2007 – Frankin m.fl. mot kommissionen (Tjänstemän – Skyldighet för administrationen att biträda tjänstemän – Avslag på begäran om biträde – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i Belgien)

47

2007/C 042/84

Mål F-147/06: Talan väckt den 27 december 2006 – Dragoman mot kommissionen

48

2007/C 042/85

Mål F-148/06: Talan väckt den 28 december 2006 – Collée mot parlamentet

48

2007/C 042/86

Mål F-1/07: Talan väckt den 3 januari 2007 – Chassagne mot kommissionen

49


SV

 

Top