EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:321:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 321, 29 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 321

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
29 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2006/C 321/1

Meddelande om ikraftträdandet av Fördraget mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (medlemsstater i Europeiska unionen) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

1

 

Kommissionen

2006/C 321/2

Eurons växelkurs

2

2006/C 321/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

4

2006/C 321/5

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

9

2006/C 321/6

Översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel fr.o.m. 1.11.2006 t.o.m. 30.11.2006(Offentliggörande i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004)

13

2006/C 321/7

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

19

2006/C 321/8

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

23

2006/C 321/9

Meddelande från den franska regeringen beträffande Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten eller kolväten i gasform (”Permis de Juan de Nova Maritime Profond”) ( 1 )

28

2006/C 321/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/11

Informationförfarande – tekniska föreskrifter ( 1 )

30

2006/C 321/12

Meddelande från kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Ändringar i den allmänna trafikplikten för regelbunden lufttrafik i Spanien ( 1 )

36

2006/C 321/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Europeiska datatillsynsmannen

2006/C 321/14

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar (KOM (2006) 269 slutlig) — 2006/0088 (COD)

38


 

II   Förberedande rättsakter i enlighet med avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

2006/C 321/15

Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper

45


 

2006/C 321/16

Not till läsaren

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top