Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 318, 23 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 318

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
23 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

429:e plenarsession den 13–14 september 2006

2006/C 318/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hållbar utveckling som drivkraft för industriell omvandling”

1

2006/C 318/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hanteringen av industriell omvandling på lokal och regional nivå: arbetsmarknadens parters roll och bidraget från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation”

12

2006/C 318/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hur ett livslångt lärande med stöd av IT kan bidra till den europeiska konkurrenskraften, industriell omvandling och utvecklingen av socialt kapital”

20

2006/C 318/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Tjänstesektorn och EU:s tillverkningsindustri: Ömsesidig påverkan och effekter på sysselsättning, konkurrenskraft och produktivitet”

26

2006/C 318/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter”KOM(2006) 91 slutlig – 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utnyttjande av rösträtter av aktieägare i företag som har sitt säte i en medlemsstat och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2004/109/EG”KOM(2005) 685 slutlig – 2005/0265 (COD)

42

2006/C 318/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa” (framlagt av kommissionen) (KOM(2006) 135 slutlig – 2006/0042 COD)

45

2006/C 318/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln KOM(2005) 609 slutlig – 2005/0247 (COD)

47

2006/C 318/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/12/EG och 2002/65/EG”KOM(2005) 603 slutlig – 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)”KOM(2005) 650 slutlig – 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp, om tillgång till reparationsinformation och om ändring av direktiv 72/306/EEG och direktiv …/…/EG”KOM(2005) 683 slutlig – 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Social turism i Europa”

67

2006/C 318/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över företagsstrukturer”KOM(2006) 66 slutlig – 2006/0020 (COD)

78

2006/C 318/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen”KOM(2006) 93 slutlig – 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om den temainriktade strategin för stadsmiljön”KOM(2005) 718 slutlig – SEK(2006) 16

86

2006/C 318/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Lantbrukets framtidsutsikter i områden med särskilda naturbetingade handikapp (bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena)”

93

2006/C 318/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att bemöta klimatförändringarna – det civila samhällets roll”

102

2006/C 318/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Bortskaffande av djurkroppar och användning av animaliska biprodukter”

109

2006/C 318/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om särskilda åtgärder för att främja silkesodling” (kodifierad version) KOM(2006) 4 slutlig – 2006/0003 (CNS)

114

2006/C 318/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver”KOM(2006) 69 slutlig – 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om förbättring av fiskerinäringens ekonomiska läge”KOM(2006) 103 slutlig

117

2006/C 318/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om glukos och laktos (kodifierad version)”KOM(2006) 116 slutlig – 2006/0038 (CNS)

122

2006/C 318/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhället i Vitryssland”

123

2006/C 318/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Invandring och integration i EU: Samarbete mellan de lokala och regionala myndigheterna och det civila samhällets organisationer”

128

2006/C 318/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeiska företagsråd: En ny roll för att främja den europeiska integrationen”

137

2006/C 318/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets deltagande i kampen mot den organiserade brottsligheten och terrorismen”

147

2006/C 318/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Yrkeslivskvalitet, produktivitet och sysselsättning inför globaliseringen och de demografiska utmaningarna”

157

2006/C 318/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det europeiska medborgarskapet och former för hur det skall göras synligt och effektivt”

163

2006/C 318/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En färdplan för jämställdhet 2006–2010”KOM(2006) 92 slutlig

173

2006/C 318/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Alleuropeiska transportkorridorer 2004–2006”

180

2006/C 318/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s energitillgång: en strategi för en optimal energimix”

185

2006/C 318/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser” – KOM(2005) 586 slutlig – 2005/0236 (COD), – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed” – KOM(2005) 587 slutlig – 2005/237 (COD), – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om hamnstatskontroll” – KOM(2005) 588 slutlig – 2005/0238 (COD), – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen” – KOM(2005) 589 slutlig – 2005/0239 (COD), – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG” – KOM(2005) 590 slutlig – 2005/0240 (COD), – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar” – KOM(2005) 592 slutlig – 2005/0241 (COD) och – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter” – KOM(2005) 593 slutlig – 2005/0242 (COD)

195

2006/C 318/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television”KOM(2005) 646 slutlig – 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/34

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Programmet Galileo: att lyckas med inrättandet av Europeiska tillsynsmyndigheten”

210

2006/C 318/35

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen om främjande av transport på inre vattenvägar ’Naiades’ – Ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar”KOM(2006) 6 slutlig

218

2006/C 318/36

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att överbrygga bredbandsklyftan”KOM(2006) 129 slutlig

222

2006/C 318/37

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94”KOM(2006) 111 slutlig – 2006/0046 (COD)

229


SV

 

Top