Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:317E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 317, 23 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 317E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
23 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Måndag, 11 december 2006

2006/C 317E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

1

Återupptagande av sessionen

1

Justering av protokollet från föregående sammanträde

1

Parlamentets sammansättning (observatörer)

1

Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

1

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

2

Inkomna dokument

3

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

8

Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

8

Framställningar

8

Avtalstexter översända av rådet

11

Beslut om vissa dokument

12

Arbetsplan

12

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

13

En europeisk kemikaliemyndighet ***II – Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (debatt)

13

Gemenskapens tullkodex ***I – Programmet Tull 2013 ***I (debatt)

14

Förebyggande av skador och främjande av säkerhet * (debatt)

14

Utgifter inom veterinärområdet * (debatt)

15

Banansektorn * (debatt)

15

Avyttring av foderblandningar ***I (debatt)

15

Föredragningslista för nästa sammanträde

16

Avslutande av sammanträdet

16

NÄRVAROLISTA

17

 

Tisdag, 12 december 2006

2006/C 317E/2

PROTOKOLL

19

SAMMANTRÄDETS GÅNG

19

Öppnande av sammanträdet

19

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

19

Inkomna dokument

20

Anslagsöverföringar

22

Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (ingivna resolutionsförslag)

24

Toppmöte Ryssland/Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)

24

Beslut om brådskande förfarande

25

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II – Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier * (debatt)

26

Skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring ***III (debatt)

26

Välkomsthälsning

27

Omröstning

27

Nominering av den bulgariska kommissionsledamoten (omröstning)

27

Nominering av den rumänska kommissionsledamoten (omröstning)

27

Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

27

Föredragningslista

28

Omröstning (fortsättning)

28

Nominering av revisionsrättens bulgariska ledamot (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

28

Nominering av revisionsrättens rumänska ledamot (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

28

Villkoren för Islands och Norges deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

29

Gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

29

Förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

29

Rapportering av uppgifter om landade fiskeriprodukter ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

30

Skydd av minderåriga och människans värdighet och konkurrenskraften hos industrin för audiovisuella tjänster och informationstjänster ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

30

Programmet Tull 2013 ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

30

En papperslös miljö för tullen och handeln ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

30

Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

31

Samarbete mellan kontoren för återvinning av tillgångar * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

31

Utgifter inom veterinärområdet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

31

Skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring ***III (omröstning)

32

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II (omröstning)

32

Gemenskapens tullkodex ***I (omröstning)

32

Avyttring av foderblandningar ***I (omröstning)

32

Statistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet***I (omröstning)

33

Europeiskt finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i världen ***I (omröstning)

33

Förebyggande av skador och främjande av säkerhet * (omröstning)

34

Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier * (omröstning)

34

Röstförklaringar

34

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

35

Justering av protokollet från föregående sammanträde

35

Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television ***I (debatt)

35

Rådets årsrapport om de mänskliga rättigheterna (debatt)

36

Förslag till allmän budget 2007, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) – Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * – Förslag till ändringsbudget nr 6/2006 (debatt)

36

Föredragningslista

37

Frågestund (frågor till kommissionen)

37

Inrättande av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter ***I (debatt)

38

Europeiskt jämställdhetsinstitut ***II (debatt)

39

Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation ***I (debatt)

39

Parlamentets sammansättning

40

Föredragningslista för nästa sammanträde

40

Avslutande av sammanträdet

40

NÄRVAROLISTA

41

BILAGA

43

BILAGA II

50

ANTAGNA TEXTER

58

P6_TA(2006)0529
Nominering av den bulgariska kommissionsledamoten
Europaparlamentets beslut om godkännande av nomineringen av Republiken Bulgariens utnämnda kandidat Meglena Kuneva till ny ledamot av kommissionen

58

P6_TA(2006)0530
Nominering av den rumänska kommissionsledamoten
Europaparlamentets beslut om godkännande av nomineringen av Rumäniens utnämnda kandidat Leonard Orban till ny ledamot av kommissionen

59

P6_TA(2006)0531
Utnämnande av den bulgariska ledamoten av revisionsrätten
Europaparlamentets beslut om nomineringen av Nadezhda Sandolova till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C6-0411/2006 – 2006/0811(CNS))

59

P6_TA(2006)0532
Utnämnande av den rumänska ledamoten av revisionsrätten
Europaparlamentets beslut om nomineringen av Ovidiu Ispir till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C6-0410/2006 – 2006/0812(CNS))

60

P6_TA(2006)0533
Villkoren för Islands och Norges deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (KOM(2006)0178 – C6-0358/2006 – 2006/0063(CNS))

60

P6_TA(2006)0534
Gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007-2013) ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för konsumentpolitik 2007–2013 (13241/1/2006 – C6-0420/2006 – 2005/0042B(COD))

61

P6_TA(2006)0535
Förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (14224/4/2006 – C6-0432/2006 – 2004/0270B(COD))

62

P6_TA(2006)0536
Rapportering av uppgifter om landade fiskeriprodukter ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av statistiska uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1382/91 (14283/1/2006 – C6-0421/2006 – 2005/0223(COD))

62

P6_TA(2006)0537
Skydd av minderåriga och människans värdighet och konkurrenskraften hos industrin för audiovisuella tjänster och informationstjänster ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster (9577/1/2006 – C6-0313/2006 – 2004/0117(COD))

63

P6_TA(2006)0538
Programmet Tull 2013 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013) (KOM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD))

64

P6_TC1-COD(2006)0075
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2007/EG om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013)

64

P6_TA(2006)0539
En papperslös miljö för tullen och handeln ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln (KOM(2005)0609 – C6-0420/2005 – 2005/0247(COD))

74

P6_TA(2006)0540
Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, när det gäller finansieringsramen för perioden 2007–2009 och det maximala gemenskapsstödet till Bulgarien och Rumänien (KOM(2006)0344 – C6-0217/2006 – 2006/0112(COD))

74

P6_TC1-COD(2006)0112
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, när det gäller finansieringsramen för perioden 2007–2009 och det maximala gemenskapsstödet till Bulgarien och Rumänien

75

P6_TA(2006)0541
Samarbete mellan kontoren för återvinning av tillgångar *
Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller andra tillgångar som härrör från brott (7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

76

P6_TA(2006)0542
Utgifter inom veterinärområdet*
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet ((KOM(2006)0273 – C6-0199/2006 – 2006/0098(CNS))

78

P6_TA(2006)0543
Skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av grundvatten mot föroreningar och försämring (PE-CONS 3658/2006 – C6-0382/2006 – 2003/0210(COD))

81

P6_TA(2006)0544
Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (11944/2/2006 – C6-0357/2006 – 2004/0220(COD))

82

P6_TA(2006)0545
Gemenskapens tullkodex ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (KOM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

82

P6_TC1-COD(2005)0246
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2007 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)

83

BILAGA

159

P6_TA(2006)0546
Avyttring av foderblandningar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om rättelse av direktiv 2002/2/EG om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar (KOM(2006)0340 – C6-0209/2006 – 2006/0117(COD))

166

P6_TC1-COD(2006)0117
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2007/EG om rättelse av direktiv 2002/2/EG om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar

166

P6_TA(2006)0547
Statistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (KOM(2005)0088 – C6-0084/2005 – 2005/0016(COD))

168

P6_TC1-COD(2005)0016
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet

169

BILAGA I
GEMENSAM MODUL FÖR STATISTIK ÖVER UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG I DET LAND SOM SAMMANSTÄLLER UPPGIFTERNA (INWARD)

174

BILAGA II
GEMENSAM MODUL FÖR STATISTIK ÖVER DOTTERBOLAG I UTLANDET (OUTWARD)

176

BILAGA III
NIVÅER FÖR GEOGRAFISK FÖRDELNING OCH FÖRDELNING EFTER VERKSAMHET

177

P6_TA(2006)0548
Europeiskt finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i världen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter) (KOM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD))

185

P6_TC1-COD(2006)0116
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2006 inför antagandet Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

185

P6_TA(2006)0549
Förebyggande av skador och främjande av säkerhet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om förebyggande av skador och främjande av säkerhet (KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

199

P6_TA(2006)0550
Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier (11877/2006 – C6-0265/2006 – 2006/0807(CNS))

205

P6_TA(2006)0551
Aktiva substanser i läkemedel
Skriftlig förklaring om aktiva substanser i läkemedel

213

 

Onsdag, 13 december 2006

2006/C 317E/3

PROTOKOLLS

215

AMMANTRÄDETS

215

Öppnande av sammanträdet

215

Inkomna dokument

215

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

215

Strategi för utvidgningsprocessen och de stora utmaningarna 2006-2007 – De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya medlemsstater (debatt)

215

De politiska gruppernas sammansättning

216

Föredragningslista

216

Uttalande av talmannen

216

Omröstning

216

En europeisk kemikaliemyndighet ***II (omröstning)

217

Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (omröstning)

217

Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas domstol * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

217

Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

218

Europeiska året för interkulturell dialog (2008) ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

218

Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

218

Förslag till ändringsbudget nr 6/2006 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

218

Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television ***I (omröstning)

219

Inrättande av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)

219

Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation ***I (omröstning)

219

Finansiella bidrag till den internationella fonden för Irland (2007-2010) * (omröstning)

220

Banansektorn * (omröstning)

220

Momsordningen för radio- och televisionssändningar och andra tjänster * (omröstning)

220

Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (omröstning)

220

Toppmöte Ryssland/Europeiska unionen (omröstning)

221

Genomförande av direktiv 85/611/EEG (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) (omröstning)

221

Strategi för utvidgningsprocessen och de stora utmaningarna 2006-2007 (omröstning)

222

De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya medlemsstater (omröstning)

222

Röstförklaringar

222

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

223

Justering av protokollet från föregående sammanträde

223

Skydd av personuppgifter (debatt)

223

Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (debatt)

224

Välkomsthälsning

224

Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (fortsättning på debatten)

224

Välkomsthälsning

224

Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (fortsättning på debatten)

224

Välkomsthälsning

224

Förberedelser inför Europeiska rådets möte (14-15 december 2006) (fortsättning på debatten)

225

Frågestund (frågor till rådet)

225

Körkort (omarbetning) ***II (debatt)

226

Krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov ***I (debatt)

226

Utveckling av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av förordning (EG) nr 2424/2001) * – Utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2001/886/RIF) * (debatt)

227

Våldsamma videospel (debatt)

227

Ändring av parlamentets arbetsordning (utskott, kvestorer) (debatt)

227

Föredragningslista för nästa sammanträde

228

Avslutande av sammanträdet

228

NÄRVAROLISTA

229

BILAG

231

BILAGA II

252

ANTAGNA TEXTER

365

P6_TA(2006)0552
En europeisk kemikaliemyndighet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (7524/8/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

365

P6_TC2-COD(2003)0256
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 av den om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

365

BILAGA

366

P6_TA(2006)0553
Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr …/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD))

368

P6_TA(2006)0554
Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas domstol *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska gemenskapernas domstols rättegångsregler vad gäller språkanvändning i syfte att uppta bulgariska och rumänska bland de rättegångsspråk som anges i rättegångsreglerna (15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS))

368

P6_TA(2006)0555
Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt vad gäller språkanvändning för att uppta bulgariska och rumänska bland de rättegångsspråk som anges i rättegångsreglerna (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS))

369

P6_TA(2006)0556
Europeiska året för interkulturell dialog (2008) ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008) (14153/2/2006 – C6-0422/2006 – 2005/0203(COD))

369

P6_TA(2006)0557
Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma inställning inför antagandet av rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (14259/2006 – C6-0431/2006 – 2005/0090(CNS))

370

BILAGA

371

P6_TA(2006)0558
Förslag till ändringsbudget nr 6/2006
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2006 för budgetåret 2006, avsnitt III - kommissionen (15635/2006 – C6-0441/2006 – 2006/2265(BUD))

406

P6_TA(2006)0559
Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

407

P6_TC1-COD(2005)0260
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/…/EG om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

408

P6_TA(2006)0560
Inrättande av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2006)0091 – C6-0082/2006 – 2006/0033(COD))

432

P6_TC1-COD(2006)0033
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

432

P6_TA(2006)0561
Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp, om tillgång till reparationsinformation och om ändring av direktiv 72/306/EEG och direktiv .../.../EG (KOM(2005)0683 – C6-0007/2006 – 2005/0282(COD))

440

P6_TC1-COD(2005)0282
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

441

BILAGA I
GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP

455

BILAGA II
ÄNDRINGAR AV DIREKTIV 70/156/EEG

456

P6_TA(2006)0562
Finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) (KOM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS))

458

P6_TA(2006)0563
Banansektorn *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn (KOM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS))

459

P6_TA(2006)0564
Momsordningen för radio- och televisionssändningar och andra tjänster *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2002/38/EG vad avser tillämpningstiden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg (KOM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS))

467

P6_TA(2006)0565
Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007
Europaparlamentets lagstiftningsresolution Europaparlamentets resolution om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007

467

P6_TA(2006)0566
Toppmötet mellan EU och Ryssland
Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland i Helsingfors den 24 november 2006

474

P6_TA(2006)0567
Genomförande av direktiv 85/611/EEG (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper)
Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens direktiv om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förtydligandet av vissa definitioner

478

P6_TA(2006)0568
Strategi för utvidgningsprocessen och de största utmaningarna 2006-2007
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om utvidgningsstrategin och de största utmaningarna 2006–2007 (2006/2252(INI))

480

P6_TA(2006)0569
De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya medlemsstater
Europaparlamentets resolution om institutionella aspekter på Europeiska unionens förmåga att integrera nya medlemsstater (2006/2226(INI))

485

 

Torsdag, 14 december 2006

2006/C 317E/4

PROTOKOLL

491

SAMMANTRÄDETS GÅNG

491

Öppnande av sammanträdet

491

Inkomna dokument

491

Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning – Grönbok – Biomassa och biobränsle – Kärnsäkerhetsstöd * (debatt)

492

Parentation

493

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

493

Omröstning

495

Förslag till allmän budget 2007, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)

495

Förslag till allmän budget 2007, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)

497

Förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

497

Avskaffande av kontroller vid gränserna (vid transporter på väg och inre vattenvägar) (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

498

Utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter (kodifierad version)***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

498

Statistikmeddelande om fisket i nordöstra Atlanten (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

498

Gemenskapskriterier för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

498

Avtal EG-Paraguay om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

499

Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området intelligenta tillverkningssystem (avtal EU/Australien, Kanada, Norge, Schweiz, Sydkorea, Japan och USA) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

499

Den gemensamma organisationen av marknaden för socker (tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin till följd av utvidgningen) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

499

Förebygga narkotikakonsumtion och informera allmänheten (2007-2013) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

499

Civilrätt (2007-2013) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

500

Europeiska flyktingfonden ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

500

Krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

500

Inrättande av en europeisk fond för integrering av tredjelandsmedborgare (2007-2013) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

501

Förebyggande, beredskap och hantering när det gäller följderna av terrorismen (2007-2013) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

501

Utskottens sammansättning (omröstning)

501

Europeiskt jämställdhetsinstitut ***II (omröstning)

501

Körkort (omarbetning) ***II (omröstning)

502

Ändring av artikel 81 i parlamentets arbetsordning (omröstning)

502

Ändring av parlamentets arbetsordning (utskott, kvestorer) (omröstning)

502

Fonden för de yttre gränserna (2007-2013) ***I (omröstning)

502

Inrättande av en europeisk fond för återvändande (2008-2013) ***I (omröstning)

503

Läkemedel för pediatrisk användning ***I (omröstning)

503

Europeiskt småmålsförfarande ***I (omröstning)

503

Grundläggande rättigheter och medborgarskap (2007-2013) * (omröstning)

504

Straffrätt (2007-2013) * (omröstning)

504

Förebyggande och bekämpande av brott (2007-2013) * (omröstning)

504

Utveckling av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av förordning (EG) nr 2424/2001) * (omröstning)

505

Utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2001/886/RIF) * (omröstning)

505

Kärnsäkerhetsstöd * (omröstning)

505

Visering för passering av de yttre gränserna * (omröstning)

506

Sacharovpriset (omröstning)

506

Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (omröstning)

506

Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning – Grönbok (omröstning)

507

Biomassa och biobränsle (omröstning)

507

Röstförklaringar

507

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

508

Justering av protokollet från föregående sammanträde

508

Haagkonventionen om finansiella instrument (debatt)

508

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

509

Situationen på Fidjiöarna

509

FN-styrkors inblandning i fall av sexuella övergrepp i Liberia och Haiti

509

Burma

509

Omröstning

509

Situationen på Fidjiöarna (omröstning)

510

FN-styrkors inblandning i fall av sexuella övergrepp i Liberia och Haiti (omröstning)

510

Burma (omröstning)

510

Haagkonventionen om finansiella instrument (omröstning)

511

Utskottens och delegationernas sammansättning

511

Valprövning

511

Beslut om vissa dokument

511

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

512

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

513

Datum för nästa sammanträdesperiod

513

Avbrytande av sessionen

513

NÄRVAROLISTA

514

BILAGA I

516

BILAGA II

546

ANTAGNA TEXTER

588

P6_TA(2006)0570
Förslag till allmän budget 2007, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt)
Europaparlamentets resolution om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (alla avsnitt) (15637/2006 – C6-0442/2006 – 2006/2018(BUD) – 2006/2018B(BUD)) och ändringsskrivelserna nr 1/2007 (SEK(2006)0762), nr 2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006) och nr 3/2007 (15636/2006 – C6-0443/2006) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

588

BILAGA

595

P6_TA(2006)0571
Förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet (kodifierad version) (KOM(2006)0284 – C6-0185/2006 – 2006/0099(COD))

598

P6_TA(2006)0572
Avskaffande av kontroller vid gränserna (vid transporter på väg och inre vattenvägar) (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar (kodifierad version) (KOM(2006)0432 – C6-0261/2006 – 2006/0146(COD))

599

P6_TA(2006)0573
Utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (Euratom, EG) om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (kodifierad version) (KOM(2006)0477 – C6-0290/2006 – 2006/0159(COD))

600

P6_TA(2006)0574
Avlämnande av statistik från fisket i nordöstra Atlanten (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (kodifierad version) (KOM(2006)0497 – C6-0301/2006 – 2006/0164(COD))

600

P6_TA(2006)0575
Gemenskapskriterier för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om fastställande av gemenskapskriterier för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar (kodifierad version) (KOM(2006)0315 – C6-0236/2006 – 2006/0104(CNS))

601

P6_TA(2006)0576
Avtal EG-Paraguay om vissa luftfartsaspekter *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Paraguay om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0266 – C6-0308/2006 – 2006/0094(CNS))

602

P6_TA(2006)0577
Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området intelligenta tillverkningssystem (avtal EU/Australien, Kanada, Norge, Schweiz, Sydkorea, Japan och USA) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om bemyndigande att ingå avtalet om förnyelse och ändring av avtalet om forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området intelligenta tillverkningssystem (IMS) mellan Europeiska gemenskapen och Australien, Kanada, Eftastaterna Norge och Schweiz, Sydkorea, Japan och Förenta staterna (KOM(2006)0343 – C6-0373/2006 – 2006/0111(CNS))

602

P6_TA(2006)0578
Den gemensamma organisationen av marknaden för socker (tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin till följd av utvidgningen) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen, till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2006)0677 – C6-0424/2006 – 2006/0226(CNS))

603

P6_TA(2006)0579
Förebyggande av narkotikamissbruk och information (2007-2013) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande för perioden 2007–2013 av det särskilda programmet ”Förebyggande av narkotikamissbruk och information” som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (KOM(2006)0230 – C6-0095/2005 – 2005/0037B(COD))

604

P6_TC1-COD(2005)0037B
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2007/EG om inrättande för perioden 2007–2013 av det särskilda programmet ”Förebyggande av narkotikamissbruk och information” som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

604

P6_TA(2006)0580
”Civilrätt” (2207-2013) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet ”Civilrätt” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (KOM(2005)0122 – C6-0096/2005 – 2005/0040(COD))

612

P6_TC1-COD(2005)0040
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2007/EG om inrättande av det särskilda programmet ”Civilrätt” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

613

P6_TA(2006)0581
Europeiska flyktingfonden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (KOM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

621

P6_TC1-COD(2005)0046
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG

621

P6_TA(2006)0582
Krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 (KOM(2006)0111 – C6-0104/2006 – 2006/0046(COD))

650

P6_TC1-COD(2006)0046
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2007 om ändring av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov

650

P6_TA(2006)0583
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare*
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet 'Solidaritet och hantering av migrationsströmmar' (KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

652

BILAGA

652

P6_TA(2006)0584
Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering (2007–2013)*
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av det specifika programmet ”Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering” för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Säkerhet och skydd av friheter” (KOM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS))

678

P6_TA(2006)0585
Utskottens sammansättning
Europaparlamentets beslut om antal ledamöter i utskotten

688

P6_TA(2006)0586
Europeiska jämställdhetsinstitutet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut (10351/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

689

P6_TC2-COD(2005)0017
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut

690

P6_TA(2006)0587
Körkort ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD))

701

P6_TC2-COD(2003)0252
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/ …/EG om körkort (omarbetning)

702

BILAGA I
BESTÄMMELSER FÖR KÖRKORT ENLIGT GEMENSKAPSMODELLEN

714

BILAGA II

724

BILAGA III
MINIMIKRAV I FRÅGA OM FYSISK OCH PSYKISK LÄMPLIGHET ATT FÖRA MOTORDRIVNA FORDON

734

BILAGA IV
MINIMIKRAV PÅ PERSONER SOM FUNGERAR SOM PRÖVARE VID KÖRPROV

739

BILAGA V
MINIMIKRAV PÅ UTBILDNING AV FÖRARE OCH FÖRARPROV FÖR KOMBINATIONER ENLIGT ARTIKEL 4.4 B ANDRA STYCKET

742

BILAGA VI
MINIMIKRAV PÅ UTBILDNING AV FÖRARE OCH FÖRARPROV FÖR MOTORCYKLAR I KATEGORI A (STEGVIS TILLTRÄDE)

743

BILAGA VII

743

BILAGA VIII
JÄMFÖRELSETABELL

744

P6_TA(2006)0588
Ändring av artikel 81 i parlamentets arbetsordning
Europaparlamentets beslut om att ändra artikel 81 i Europaparlamentets arbetsordning (genomförandebestämmelser) (2006/2211(REG))

747

P6_TA(2006)0589
Ändring av arbetsordningen (kvestorer och utskottspresidium)
Europaparlamentets beslut om att ändra artikel 15 och artikel 182.1 i Europaparlamentets arbetsordning – val av kvestorer och utskottspresidium (2006/2287(REG))

749

P6_TA(2006)0590
Fonden för de yttre gränserna (2007-2013) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (KOM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD))

749

P6_TC1-COD(2005)0047
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

750

P6_TA(2006)0591
Europeiska återvändandefonden (2008-2013) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (KOM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0049(COD))

782

P6_TC1-COD(2005)0049
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2007/EG om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

783

P6_TA(2006)0592
Läkemedel för pediatrisk användning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning .../2006 om de läkemedel som används inom pediatrik och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (KOM(2006)0640 – C6-0356/2006 – 2006/0207(COD))

812

P6_TC1-COD(2006)0207
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 om ändring av förordning (EG) nr … 2006 om de läkemedel som används inom pediatrik

812

P6_TA(2006)0593
Europeiskt småmålsförfarande ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (KOM(2005)0087 – C6-0082/2005 – 2005/0020(COD))

814

P6_TC1-COD(2005)0020
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

814

BILAGA I

826

832

BILAGA II

833

BILAGA III

835

BILAGA IV

837

P6_TA(2006)0594
”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” (2007-2013) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (KOM(2005)0122 – C6-0236/2005 – 2005/0038(CNS))

838

BILAGA

839

P6_TA(2006)0595
”Straffrätt” (2007-2013) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet ”Straffrätt” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (KOM(2005)0122 – C6-0237/2005 – 2005/0039(CNS))

847

BILAGA

847

P6_TA(2006)0596
Förebyggande och bekämpande av brott (2007-2013) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av det specifika programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott” för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Säkerhet och skydd av friheter” (KOM(2005)0124 – C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS))

856

P6_TA(2006)0597
Utveckling av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (förordning) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2424/2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2006)0383 – C6-0296/2006 – 2006/0125(CNS))

862

P6_TA(2006)0598
Utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (beslut) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/886/RIF om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS))

863

P6_TA(2006)0599
Kärnsäkerhetsstöd *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

863

P6_TA(2006)0600
Visering för passering av de yttre gränserna *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

869

P6_TA(2006)0601
Uppföljning av Sakharovpriset
Europaparlamentets resolution om uppföljning av Sacharovpriset

871

P6_TA(2006)0602
Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Europaparlamentets rekommendation till rådet om utvecklingen i förhandlingarna rörande rambeslutet om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (2006/2286(INI))

872

P6_TA(2006)0603
Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning
Europaparlamentets resolution om en europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning – Grönbok (2006/2113(INI))

876

P6_TA(2006)0604
Biomassa och biobränsle
Europaparlamentets resolution om en strategi för biomassa och biobränsle (2006/2082(INI))

890

P6_TA(2006)0605
Fiji
Europaparlamentets resolution om situationen i Fiji

898

P6_TA(2006)0606
FN-styrkornas inblandning i sexuella övergrepp i Liberia och Haiti
Europaparlamentets resolution om FN-styrkornas inblandning i sexuella övergrepp i Liberia och Haiti

899

P6_TA(2006)0607
Situationen i Burma
Europaparlamentets resolution om situationen i Burma

902

P6_TA(2006)0608
Haagkonventionen om värdepapper
Europaparlamentets resolution om konsekvenserna av undertecknandet av Haagkonventionen om värdepapper

904


 

II   Förberedande rättsakter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

måndagen den 18 december 2006

2006/C 317E/5

PROTOKOLL

906

SAMMANTRÄDETS GÅNG

906

Återupptagande av sessionen

906

Justering av protokollet från föregående sammanträde

906

Inkomna dokument

906

Välkomsthälsning

906

Undertecknande av REACH och sjunde ramprogrammet för forskning

907

Europeiska rådets möte den 14 och 15 december 2006 — Arbetet under det gångna halvåret under det finländska ordförandeskapet (debatt)

907

Datum för nästa sammanträdesperiod

907

Avbrytande av sessionen

907

NÄRVAROLISTA

908


 

2006/C 317E/6

s32


SV

 

Top