EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:297:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 297, 07 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 297

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
7 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2006/C 297/1

Rådets slutsatser om digitalisering av och elektronisk tillgång till kulturellt material samt digitalt bevarande

1

2006/C 297/2

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om genomförande av de gemensamma mål som gäller ungdomars delaktighet och information till ungdomar i syfte att främja deras aktiva europeiska medborgarskap

6

 

Kommissionen

2006/C 297/3

Eurons växelkurs

11

2006/C 297/4

Meddelande om tillämpning av gällande antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder i gemenskapen efter Bulgariens och Rumäniens anslutning och möjligheten att se över dessa åtgärder

12

2006/C 297/5

Meddelande till importörer – Import till gemenskapen av produkter från Montenegro

13

2006/C 297/6

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

14

2006/C 297/7

Statligt stöd – Frankrike – Statligt stöd NR C 47/2006 (f.d. N 648/2005) – Skatteavdrag vid utveckling av videospel – Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget ( 1 )

19

2006/C 297/8

Statligt stöd – Sverige – Statligt stöd C 46/2006 (f.d. N 347/2006) – Nedsättning av koldioxidskatt på bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter ( 1 )

27

2006/C 297/9

Statligt stöd – Grekland – Statligt stöd C 44/2006 (ex N 614/2005) – Regionalstöd till textil-, konfektions- och lädersektorn i Grekland – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter ( 1 )

38

2006/C 297/10

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd ( 1 )

43

2006/C 297/11

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning ( 1 )

44

2006/C 297/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M. 4504 – SFR/TELE 2 France) ( 1 )

46

2006/C 297/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4501 – HAL/Egeria/NB) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

47

2006/C 297/14

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4242 – Thermo Electron/Fisher Scientific) ( 1 )

48

2006/C 297/15

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4271 – Daikin/OYL) ( 1 )

48

2006/C 297/16

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4428 – AXA/Gerflor) ( 1 )

49

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2006/C 297/17

Uppgifter från Eftastaterna om statligt stöd som beviljats enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 f i bilaga XV till EES-avtalet (kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag)

50

 

Eftadomstolen

2006/C 297/18

Domstolens dom av den 3 maj 2006 i mål E-3/05: – Eftas övervakningsmyndighet mot Konungariket Norge (Underlåtenhet av avtalsslutande part att uppfylla sina skyldigheter – fri rörlighet för arbetstagare – social trygghet för migrerande arbetstagare med familjemedlemmar som är bosatta i en annan EES-stat än anställningsstaten – regionalt bosättningskrav för beviljande av familjeförmåner – artikel 73 i förordning (EEG) nr 1408/71 – artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 1612/68 – diskriminering – motivering baserad på önskan om att främja hållbar bosättning)

51

2006/C 297/19

Domstolens dom den 29 juni 2006 i de förenade målen E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05 och E-9/05 – Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein (Avtalsslutande parts underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter – Kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster – Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) – Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) – Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) – Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster))

52


 

Rättelser

2006/C 297/20

Rättelse till statligt stöd N. 625/06 – Italien ( EUT C 291, 30.11.2006 )

53

2006/C 297/21

Rättelse till statligt stöd N. 51/06 – Italien ( EUT C 291, 30.11.2006 )

53

2006/C 297/22

UK-Cardiff: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Rättelse till anbudsförfarande offentliggjort av Förenade kungariket, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 för bedrivande av regelbunden flygtrafik mellan Cardiff och RAF Valley, Anglesey ( EUT C 248, 14.10.2006 ) (”Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning” nr EUT S 197, 14.10.2006 , öppet förfarande, 208709-2006)

53


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top