EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 296, 06 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 296E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
6 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2006-2007

 

Sammanträdena den 26-27 april 2006

 

Onsdag 26 april 2006

2006/C 296E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Inkomna dokument

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Anslagsöverföringar

Parlamentets sammansättning

Namn på en delegation

Föredragningslista

20 år efter Tjernobyl: lärdomar inför framtiden (debatt)

Bulgariens och Rumäniens inträde i Europeiska unionen (debatt)

Avbrytande av biståndet till den palestinska myndigheten (debatt)

Ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika (debatt)

Ändring av protokollet om immunitet och privilegier (debatt)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 (debatt)

Kapitalförvaltning (debatt)

Statligt stöd till innovation (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

15

 

Torsdag 27 april 2006

2006/C 296E/02

PROTOKOLL

17

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Trafiksäkerhet: eCall åt medborgarna (debatt)

Främja flerspråkighet och språkinlärning inom EU (debatt)

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Omröstning

Benämning av den interparlamentariska delegationen D14 (omröstning)

Gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Användning av solidaritetsfonden (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till ändringsbudget 1/2006 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten med hänsyn till de nya medlemsstaterna ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Konventionen för förstärkning av den interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Utgifter på veterinärområdet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Hälsokrav för djur och produkter från vattenbruk * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Övergång från analoga till digitala sändningar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika (omröstning)

Havsfiskeavtalet EG-Mauretanien * (omröstning)

Ändring av protokollet om immunitet och privilegier (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt III, kommissionen (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt I, Europaparlamentet (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt II, rådet (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt IV, domstolen (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt V, revisionsrätten (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt VII, Regionkommittén (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Ansvarsfrihet för 2004: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning CEDEFOP (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska byrån för återuppbyggnad (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska miljöbyrån (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska arbetsmiljöbyrån (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska läkemedelsmyndigheten (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Eurojust (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (omröstning)

Ansvarsfrihet 2004: Europeiska livsmedelsmyndigheten (omröstning)

Kapitalförvaltning (omröstning)

Statligt stöd till innovation (omröstning)

Trafiksäkerhet: eCall åt medborgarna (omröstning)

Främja flerspråkighet och språkinlärning inom EU (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktförklaringar till avgivna röster

Parlamentets sammansättning

Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Uppgifter om ekonomiska intressen

Beslut om vissa dokument

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

34

BILAGA I

36

BILAGA II

52

ANTAGNA TEXTER

99

P6_TA(2006)0145
Gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur (kodifierad version) (KOM(2005)0402 - C6-0309/2005 - 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
Tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror (kodifierad version) (KOM(2005) 0613 - C6-0019/2006 - 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
Användning av solidaritetsfonden
Europaparlamentets beslut om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (KOM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI))

100

BILAGA

101

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

101

P6_TA(2006)0148
Förslag till ändringsbudget nr 1/2006
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2006 för budgetåret 2006, Avsnitt III - Kommissionen (Översvämningarna i Bulgarien, Rumänien och Österrike) (8512/2006 - C6-0131/2006 - 2006/2066(BUD))

102

P6_TA(2006)0149
Tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten med hänsyn till de nya medlemsstaterna ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 i fråga om referensåret för tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten med hänsyn till de medlemsstater som anslöt sig den 1 maj 2004 (KOM(2004)0550 - 13632/2005 - C6-0421/2005 - 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Konventionen för förstärkning av den interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen för förstärkning av den interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (14343/2005 - C6-0023/2006 - 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck (5067/2006 - KOM(2005)0678 - C6-0025/2006 - 2005/0268(CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Utgifter på veterinärområdet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (KOM(2005)0362 - C6-0282/2005 - 2005/0154(CNS))

105

P6_TA(2006)0153
Hälsokrav för djur och produkter från vattenbruk *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (KOM(2005)0362 - C6-0281/2005 - 2005/0153(CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Övergång från analoga till digitala sändningar
Europaparlamentets resolution om övergången från analoga till digitala sändningar: ett gynnsamt tillfälle för Europeiska unionens audiovisuella politik och den kulturella mångfalden? (2005/2212(INI))

120

P6_TA(2006)0155
Ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika
Europaparlamentets resolution om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika (2005/2241(INI))

123

P6_TA(2006)0156
Havsfiskeavtalet EG - Mauretanien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i samarbetsavtalet om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (KOM(2005)0591 - C6-0433/2005 - 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt III, kommissionen

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt I - Europaparlamentet
Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004, Avsnitt I - Europaparlamentet (N6-0027/2005 - C6-0357/2005 - 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt II - rådet

163

163

163

P6_TA(2006)0160
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt IV - domstolen

165

165

166

P6_TA(2006)0161
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt V - revisionsrätten

168

168

169

P6_TA(2006)0162
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

171

171

172

P6_TA(2006)0163
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt VII - Regionkommittén

174

174

175

P6_TA(2006)0164
Ansvarsfrihet 2004: Avsnitt VIII A - Europeiska ombudsmannen

177

177

178

P6_TA(2006)0165
Ansvarsfrihet för 2004: Avsnitt VIII B - Europeiska datatillsynsmannen

179

179

180

P6_TA(2006)0166
Ansvarsfrihet 2004: Sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
Ansvarsfrihet 2004: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska byrån för återuppbyggnad

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska miljöbyrån

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska arbetsmiljöbyrån

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
Ansvarsfrihet 2004: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska läkemedelsmyndigheten

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
Ansvarsfrihet 2004: Eurojust

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska sjösäkerhetsbyrån

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
Ansvarsfrihet 2004: Europeiska livsmedelsmyndigheten

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Rapport om kapitalförvaltning
Europaparlamentets resolution om kapitalförvaltning (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Statligt stöd till innovation
Europaparlamentets resolution om den sektoriella aspekten av handlingsplanen för statligt stöd: stöd till innovation (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Trafiksäkerhet: ”eCall” åt medborgarna
uropaparlamentets resolution om trafiksäkerhet: eCall åt medborgarna (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
Främja flerspråkighet och språkinlärning inom EU
Europaparlamentets resolution om åtgärder för att främja flerspråkighet och språkinlärning i Europeiska unionen: Europeisk indikator för språkkunskaper (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
Diabetes
Europaparlamentets förklaring om diabetes

273


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

NI

Grupplösa

SV

 

Top