EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 293, 02 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 293E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
2 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2006-2007

 

Sammanträdena den 3-6 april 2006

 

Måndag 3 april 2006

2006/C 293E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Uttalande av talmannen

Sammanträdeskalender för 2007

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Inkomna dokument

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Situationen i flyktinglägren i Malta (debatt)

Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***II (debatt)

Kommissionens konkurrenspolitik 2004 (debatt)

Öppenheten vid rådets lagstiftande sammanträden - Tillgång till institutionernas handlingar - (debatt)

Leveransen av livsmedel till godkända välgörenhetsorganisationer som arbetar med genomförandet av Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till de sämst ställda - Diabetes (skriftliga förklaringar)

Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

12

 

Tisdag 4 april 2006

2006/C 293E/02

PROTOKOLL

14

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

De politiska gruppernas sammansättning

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Situationen i flyktinglägren i Malta (ingivna resolutionsförslag)

Beslut om brådskande förfarande

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * - Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2006 (debatt)

Övergångsbestämmelserna som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader (debatt)

Omröstning

Begäran om samråd med Regionkommittén Naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) - Aspekter rörande regional utveckling (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***II (omröstning)

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Kommissionens konkurrenspolitik 2004 (omröstning)

Öppenheten vid rådets lagstiftande sammanträden (omröstning)

Tillgång till institutionernas handlingar (omröstning)

Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong (omröstning)

Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2006 (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Ändrat förslag till direktiv om tjänsterna på den inre marknaden och meddelande om direktiv 96/71/EG (Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster) (debatt)

Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2003-2004) - Bättre lagstiftning: tillämpning av subsidiaritetsprincipen (2004) - Genomförande, följder och effekter av gällande lagstiftning om den inre marknaden - Strategi för förenkling av lagstiftningen (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Programmet Medborgare för Europa (2007-2013) ***I (debatt)

Europeisk kulturhuvudstad (2007-2019) ***I (debatt)

Fluorerade växthusgaser ***III - Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon ***III (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

26

BILAGA I

28

BILAGA II

39

ANTAGNA TEXTER

113

P6_TA(2006)0117
Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks parlamentariska immunitet
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet och privilegier (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten nr 96/391/EG och nr 1229/2003/EG (10720/1/2005 - C6-0016/2006 - 2003/0297 (COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 4 april 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut 96/391/EG och beslut nr 1229/2003/EG

115

BILAGA I
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

124

BILAGA II
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

127

BILAGA III
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

131

P6_TA(2006)0119
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
Konkurrenspolitiken 2004
Europaparlamentets resolution om kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 2004 (2005/2209 (INI))

143

P6_TA(2006)0121
Öppnande av rådets sammanträden för allmänheten då detta agerar som lagstiftare
Europaparlamentets resolution om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet med anledning av det förslag till rekommendation som riktats till Europeiska unionens råd i klagomål 2395/2003/GG rörande öppenheten vid rådets lagstiftande sammanträden (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Tillgång till institutionernas handlingar
Europaparlamentets resolution med rekommendationer till kommissionen om tillgång till institutionernas handlingar (2004/2125(INI))

151

BILAGA
DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

153

P6_TA(2006)0123
WTO:s ministerkonferens i Hongkong
Europaparlamentets resolution om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
Europaparlamentets resolution om situationen för Europas ekonomi: förslag till betänkande om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2006 (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till de sämst ställda
Europaparlamentets förklaring om leveransen av livsmedel til godkända välgörenhetsorganisaitoner som arbetar med genomförandet av Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till de sämst ställda

170

 

Onsdag 5 april 2006

2006/C 293E/03

PROTOKOLL

172

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Välkomsthälsning

Förhandlingarna om budgetplanen (debatt)

Resultat från Europeiska rådet - Lissabonstrategin (debatt)

Omröstning

Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2007

Gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Fluorerade växthusgaser ***III (omröstning)

Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon ***III (omröstning)

Programmet Medborgare för Europa (2007-2013) ***I (omröstning)

Europeisk kulturhuvudstad (2007-2019) ***I (omröstning)

Övergångsbestämmelserna som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader (omröstning)

Högtidligt möte - Malta

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Situationen i Mellanöstern efter valen i Israel (debatt)

Valen i Vitryssland (debatt)

Valen i Ukraina (debatt)

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten (SAFETY) och säkerhetsåtgärder inom transportsektorn samt deras finansiering (SECURITY) (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Världshälsodagen (debatt)

Marknadsstödjande undantagsåtgärder (aviär influensa) * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

181

BILAGA I

183

BILAGA II

187

ANTAGNA TEXTER

206

P6_TA(2006)0126
Gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om ändring av beslut 2003/170/RIF om gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (10706/2005 - C6-0255/2005 - 2005/0808(CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Programmet ”Medborgare för Europa” (2007-2013) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet ”Medborgare för Europa” för åren 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (KOM(2005)0116 - C6-0101/2005 - 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om inrättandet av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för åren 2007-2013 i syfte att främja aktiva europeiska värderingar i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och ett aktivt europeiskt medborgarskap

211

BILAGA

219

P6_TA(2006)0128
Europeiska kulturhuvudstäder (2007-2019) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019 (KOM(2005)0209 - C6-0157/2005 - 2005/0102(COD))

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019

223

BILAGA
TURORDNING NÄR DET GÄLLER RÄTTEN ATT NOMINERA EN EUROPEISK KULTURHUVUDSTAD

229

P6_TA(2006)0129
Övergångsbestämmelserna som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader
Europaparlamentets resolution om den övergångsordning som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader (2006/2036(INI))

230

 

Torsdag 6 april 2006

2006/C 293E/04

PROTOKOLL

234

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Parlamentarisk immunitet

Avtalstexter översända av rådet

Den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingens arbete under 2005 (debatt)

Biståndets effektivitet och korruptionen i utvecklingsländerna (debatt)

Omröstning

Förenklad ordning för personkontroll vid de yttre gränserna ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förenklad ordning för personkontroll vid de yttre gränserna ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Marknadsstödjande undantagsåtgärder (fjäderfäsektorn) * (omröstning)

Fluorerade växthusgaser ***III (omröstning)

Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon ***III (omröstning)

Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till följd av ett klagomål mot Europaskolorna (omröstning)

Situationen i flyktinglägren i Malta (omröstning)

Valen i Vitryssland (omröstning)

Valen i Ukraina (omröstning)

Världshälsodagen (omröstning)

Den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingens arbete under 2005 (omröstning)

Biståndets effektivitet och korruptionen i utvecklingsländerna (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod

Situationen i sydöstra Turkiet (debatt)

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Darfur

Irak: den assyriska folkgruppen, situationen i fängelserna

Egypten: fallet Ayman Nour

Omröstning

Darfur (omröstning)

Irak: den assyriska folkgruppen, situationen i fängelserna (omröstning)

Egypten: fallet Ayman Nour (omröstning)

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Inkomna dokument

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

LISTE DE PRÉSENCE

247

BILAGA

249

BILAGA II

258

ANTAGNA TEXTER

282

P6_TA(2006)0130
Personkontroll vid de yttre gränserna (Schweiz och Liechtenstein) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av ett unilateralt erkännande av medlemsstaterna av vissa uppehållstillstånd utfärdade av Schweiz och Liechtenstein för genomresor via deras territorier (KOM(2005)0381 - C6-0254/2005 - 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 april 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av ett unilateralt erkännande av medlemsstaterna av vissa uppehållstillstånd utfärdade av Schweiz och Liechtenstein för genomresa via deras territorier

282

BILAGA
Förteckning över uppehållstillstånd som utfärdas av Schweiziska edsförbundet och av Liechtenstein och som avses i artikel 2

285

P6_TA(2006)0131
Förenklad ordning för personkontroll vid de yttre gränserna ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier (KOM(2005)0381 - C6-0253/2005 - 2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 april 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier

289

BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER DE HANDLINGAR SOM UTFÄRDAS AV DE NYA MEDLEMSSTATERNA

291

P6_TA(2006)0132
Marknadsstödjande undantagsåtgärder (fjäderfäsektorn) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 2771/75 och (EEG) nr 2777/75 beträffande tillämpning av marknadsstödjande undantagsåtgärder (KOM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS))

295

P6_TA(2006)0133
Fluorerade växthusgaser ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser (PE-CONS 3604/2006 - C6-0065/2006 - 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (PE-CONS 3605/2006 - C6-0066/2006 - 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till följd av klagomål mot Europaskolorna
Europaparlamentets resolution om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen efter ett klagomål mot Europaskolorna (nr 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
Situationen i flyktinglägren i Malta
Europaparlamentets resolution om flyktingsituationen på Malta

301

P6_TA(2006)0137
Valet i Vitryssland
Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland efter presidentvalet den 19 mars 2006

304

P6_TA(2006)0138
Valet i Ukraina
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om parlamentsvalet i Ukraina

307

P6_TA(2006)0139
Världshälsodagen
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Världshälsodagen

308

P6_TA(2006)0140
Den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingens arbete under 2005
Europaparlamentets resolution om den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingens arbete under 2005 (2005/2104(INI))

311

P6_TA(2006)0141
Biståndets effektivitet och korruptionen i utvecklingsländerna
Europaparlamentets resolution om biståndets effektivitet och korruptionen i utvecklingsländerna (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Darfur
Europaparlamentets resolution om Darfur

320

P6_TA(2006)0143
Irak: den assyriska folkgruppen, situationen i fängelserna
Europaparlamentets resolution om Irak: det assyriska samfundet; situationen i irakiska fängelser

322

P6_TA(2006)0144
Egypten: fallet Ayman Nour
Europaparlamentets resolution om Egypten: fallet Ayman Nour

325


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

NI

Grupplösa

SV

 

Top