EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 285, 22 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 285E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
22 november 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005–2006

 

Onsdag 30 november 2005

2006/C 285E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Uttalanden av talmannen

Utskottens och delegationernas sammansättning

Beslut om vissa dokument

Anslagsöverföringar

Inkomna dokument

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Föredragningslista

Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens (debatt)

Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam (debatt)

Olympisk fred – Utveckling och idrott (debatt)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Aviär influensa * – Utgifter inom veterinärområdet * (debatt)

Aviär influensa * – Utgifter inom veterinärområdet * (fortsättning på debatten)

Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem ***I (debatt)

Godkännande av Europeiska kommissionen (debatt)

Införande av straffrättsliga påföljder vid överträdelser av gemenskapsrätten (debatt)

Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter (debatt)

Elektronisk kommunikation (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

12

 

Torsdag 1 december 2005

2006/C 285E/2

PROTOKOLL

14

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning * – Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat * – Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster (debatt)

Utvecklingen i Slovakien beträffande polismaktens situation (debatt)

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Omröstning

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal mellan EG och Sydafrika *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Euroregionerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Budgetdisciplin och budgetförfarande (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem ***I (omröstning)

Aviär influensa * (omröstning)

Utgifter inom veterinärområdet * (omröstning)

Utvigdning av euroområdet * (omröstning)

Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning * (omröstning)

Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat * (omröstning)

EU:s tillsynsmyndigheter (omröstning)

Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens (omröstning)

Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam (omröstning)

Olympisk fred (omröstning)

Utveckling och idrott (omröstning)

Godkännande av Europeiska kommissionen (omröstning)

Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter

Elektronisk kommunikation (omröstning)

Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Utskottens sammansättning

Valprövning

Parlamentets sammansättning

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

25

BILAGA I

27

BILAGA II

37

ANTAGNA TEXTER

71

P6_TA(2005)0447
Avtal mellan EG och Sydafrika ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tillläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Euroregioner
Europaparlamentets resolution om ”Euroregionernas” roll i utvecklingen av regionalpolitiken (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas immunitet och privilegier (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (Ändringsförslag)
Förslag till Europeiska gemenskapernas ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005 – Avsnitt IV – Domstolen – Inrättande av personaldomstolen, ändrat av rådet (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452
Förslag till ändringsbudget nr 6/2005
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005, avsnitt IV – Domstolen – Inrättande av Europeiska unionens personaldomstol, ändrat av rådet (C6-0404/2005 – 2055/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Budgetdisciplin
Europaparlamentets resolution om det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
Tvångslicensiering av läkemedelspatent ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem (KOM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem

79

P6_TA(2005)0455
Aviär influensa *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Utgifter inom veterinärområdet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (KOM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063 (CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Utvigdning av euroområdet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron (KOM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145 (CNS))

118

P6_TA(2005)0458
Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring, med avseende på tillämpningsperioden för miniminivån på normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG angående det gemensamma systemet för mervärdesskatt (KOM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460
EU:s tillsynsmyndigheter
Europaparlamentets resolution om kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter

123

P6_TA(2005)0461
Förberedelse inför WTO:s konferens
Europaparlamentets resolution om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong

126

P6_TA(2005)0462
Mänskliga rättigheter
Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam

129

P6_TA(2005)0463
Olympisk fred
Europaparlamentets resolution om den olympiska freden under vinter-OS i Turin 2006

133

P6_TA(2005)0464
Utveckling och sport
Europaparlamentets resolution om utveckling och sport

135

P6_TA(2005)0465
Godkännande av kommissionen
Europaparlamentets resolution om riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter
Europaparlamentets resolution om tillämpningen av EG:s konkurrensregler på sjötransporter (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Elektronisk kommunikation
Europaparlamentets resolution om EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster
Europaparlamentets resolution om att direktiv 1999/85/EG om reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster upphör att gälla

149


SV

 

Top