Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:157E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 157, 06 juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 157E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
6 juli 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Måndag 4 juli 2005

2006/C 157E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parentation

Uttalande av talmannen

Parlamentets sammansättning

Utskottens sammansättning

Tolkning av arbetsordningen

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Inkomna dokument

Beslut om vissa dokument

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Begäran om fastställelse av Umberto Bossis parlamentariska immunitet (debatt)

Begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet (debatt)

Europeiska centralbanken (2004) - Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU (debatt)

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar ***II (debatt)

Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (debatt)

Tematiska strategier om föroreningar i luften (debatt)

Trygg elektricitetsförsörjning och investeringar i infrastruktur ***I (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

12

BILAGA II

13

 

Tisdag 5 juli 2005

2006/C 157E/2

PROTOKOLL

14

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden

Inkomna dokument

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (debatt)

Omröstning

Bekämpning av potatiscystnematod * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Protokoll till avtalet om sjötransporter med Kina, till följd av utvidgningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om att upphäva Ashley Motes parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar ***II (omröstning)

Trygg elektricitetsförsörjning och investeringar i infrastruktur ***I (omröstning)

Begäran om fastställelse av Umberto Bossis parlamentariska immunitet (omröstning)

Begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet (omröstning)

Europeiska centralbanken (2004) (omröstning)

Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU (omröstning)

Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (omröstning)

Exploatering av barn och barnarbete i utvecklingsländer (omröstning)

Välkomsthälsning

Högtidligt möte - Italien

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden *** - Sammanhållningsfonden *** - Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I - Inrättande av en europeisk sammanslutning för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I - Europeiska socialfonden ***I - Europeiska fiskerifonden * (debatt)

Tidsfrist för inlämnande av ändringsförslag

Kvinnors roll i Turkiet (debatt)

Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I (debatt)

Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***I (debatt)

No-fly lists/Passageraruppgifter (debatt)

Mediernas politiska ställning och oberoende i Vitryssland (debatt)

Ursprungsbestämmelser i samband med handelsmässiga preferensavtal (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

27

BILAGA I

29

BILAGA II

34

ANTAGNA TEXTER

53

P6_TA(2005)0261
Bekämpning av potatiscystnematod *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om bekämpning av potatiscystnematod (KOM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262
Protokoll till avtalet om sjötransporter med Kina *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kina, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263
Avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien (KOM(2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264
Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet och privilegier (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265
Begäran om upphävande av Ashley Motes immunitet
Europaparlamentets beslut om begäran om upphävande av Ashley Motes immunitet (2005/2037 (IMM))

56

P6_TA(2005)0266
Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar) (5467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238 (COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar)

58

BILAGA

61

P6_TA(2005)0267
Trygg elförsörjning och infrastrukturinvesteringar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar (KOM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar

62

P6_TA(2005)0268
Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet

69

69

70

71

P6_TA(2005)0269
Begäran om fastställelse av Jean-Charles Marchianis parlamentariska immunitet
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Jean-Charles Marchianis immunitet och privilegier (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270
Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU
Europaparlamentets resolution om en informations- och kommunikationsstrategi för euron och Ekonomiska och monetära unionen (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271
Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om främjande av teknik för hållbar utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272
Exploateringen av barn och barnarbete i utvecklingsländer
Europaparlamentets resolution om exploateringen av barn i utvecklingsländer, med särskild inriktning på barnarbete (2005/2004(INI))

84

 

Onsdag 6 juli 2005

2006/C 157E/3

PROTOKOLL

92

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (debatt)

Afrika och globaliseringens brister - Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien (debatt)

Omröstning

Skydd av de personer som befinner sig i bilen vid en krock *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omröstning)

Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (omröstning)

Upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföring av föroreningar ***I (omröstning)

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (omröstning)

Sammanhållningsfonden (omröstning)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I (omröstning)

Inrättande av en europeisk sammanslutning för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I (omröstning)

Europeiska socialfonden ***I (omröstning)

Europeiska fiskerifonden * (omröstning)

Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I (omröstning)

Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***I (omröstning)

FN/ECE-protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar * (omröstning)

Medlingsförfarande (2006 års budget) (omröstning)

Kvinnors roll i Turkiet (omröstning)

Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (omröstning)

Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Balkans framtidsutsikter tio år efter Srebrenica (debatt)

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina och Taiwan samt säkerhetssituationen i Fjärran Östern (debatt)

En värld utan minor (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Avtal EU/Schweiz om 1. fastställande av vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan samt 2. Schengenregelverket * (debatt)

Effekterna av gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländer (debatt)

Genomförande av gemenskapens handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) (debatt)

Clearing och avveckling i Europeiska unionen (debatt)

Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

110

BILAGA I

112

BILAGA II

136

ANTAGNA TEXTER

263

P6_TA(2005)0273
FN: Godkännande av fordon i fråga om skydd av de personer som befinner sig i bilen vid en krock ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslag till rådets beslut om gemenskapens anslutning till föreskrift nr 94 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid frontalkollision och föreskrift nr 95 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid sidokollision från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (KOM (2004)0672 - 7590/2005 - C6-0209/2005 - 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274
Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets beslut om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275
Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276
Upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (KOM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om upprättandet av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

266

BILAGA I

275

BILAGA II

279

BILAGA III

283

P6_TA(2005)0277
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden ***
Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM (2004)0492 - 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278
Sammanhållningsfonden
Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279
Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om Europeiska regionala utvecklingsfonden

293

P6_TA(2005)0280
Inrättande av en europeisk gruppering för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS) (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS)

308

P6_TA(2005)0281
Europeiska socialfonden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om Europeiska socialfonden

313

P6_TA(2005)0282
Europeiska fiskerifonden *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283
Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetad version)

350

BILAGA I

366

BILAGA II
JÄMFÖRELSETABELL

367

P6_TA(2005)0284
Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)

371

P6_TA(2005)0285
FN/ECE-protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (KOM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286
Medlingsförfarande för 2006 års budget
Europaparlamentets resolution om mandatet för medlingsförfarandet för 2006 års budget inför rådets första behandling (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287
Kvinnors roll i Turkiet
Europaparlamentets resolution om turkiska kvinnors roll i det sociala, politiska och ekonomiska livet (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288
Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang
Europaparlamentets resolution om Europeiska unionen och Irak - en ram för ett ökat engagemang (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289
Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien
Europaparlamentets resolution om fattigdom

397

 

Torsdag 7 juli 2005

2006/C 157E/4

PROTOKOLL

401

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden

Inkomna dokument

Det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+) ***I (debatt)

Textil- och konfektionssektorn (efter 2005) (debatt)

Parlamentets sammansättning

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Meddelande från talmannen

Omröstning

Grundlöner och tillägg för Europols personal * (omröstning)

Det finansiella instrumentet för miljön (LIFE +) ***I (omröstning)

Avtal EU/Schweiz om 1. fastställande av vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan samt 2. Schengenregelverket * (omröstning)

Avtal EG/Kanada om förhandsinformation om passagerare API / PNR * (omröstning)

Mediernas politiska ställning och oberoende i Vitryssland (omröstning)

Balkans framtidsutsikter tio år efter Srebrenica (omröstning)

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina och Taiwan samt säkerhetssituationen i Fjärran Östern (omröstning)

En värld utan minor (omröstning)

Effekterna av gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländer (omröstning)

Genomförande av gemenskapens handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) (omröstning)

Clearing och avveckling i Europeiska unionen (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Exportbidrag för levande nötkreatur till tredjeland (skriftlig förklaring)

Textil- och konfektionssektorn (efter 2005) (fortsättning på debatten)

Jordbruket i unionens yttersta randområdena * (debatt)

Debatt om fall av kränkning av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Budgetkalender

Omröstning

Zimbabwe (omröstning)

Behandlingen av barn i Guatemala (omröstning)

Mänskliga rättigheter i Etiopien (omröstning)

Jordbruket i unionens yttersta randområdena * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

417

BILAGA I

418

BILAGA II

428

ANTAGNA TEXTER

450

P6_TA(2005)0290
Grundlöner och tillägg för Europols personal *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Storhertigdömet Luxemburgs initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291
Det finansiella instrumentet för miljön (LIFE +) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (LIFE +) (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218 (COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om det finansiella instrumentet för miljön (LIFE +)

451

BILAGA I
PRELIMINÄR FÖRTECKNING ÖVER STÖDBERÄTTIGANDE TEMAN OCH ÅTGÄRDER

460

BILAGA II
KRITERIER FÖR DELEGERING AV BUDGETGENOMFÖRANDE

462

BILAGA III
FRÄMJANDE AV ICKE-STATLIGA ORGANISATIONER VERKSAMMA FRAMFÖR ALLT PÅ OMRÅDET FÖR MILJÖVÅRD

463

P6_TA(2005)0292
Avtal EU/Schweiz (handläggningen av en asylansökan) *
Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (13049/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293
Avtal EU/Schweiz (Schengenregelverket) *
Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om det senares associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (13054/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294
Avtal EG/Kanada om förhandsinformation om passagerare *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av förhandsinformation om passagerare (Advance Passenger Information, API) och passageraruppgifter (Passenger Name Records, PNR) (KOM (2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295
Medias politiska ställning och oberoende i Vitryssland
Europaparlamentets resolution om den politiska ställningen och mediernas oberoende i Vitryssland

465

P6_TA(2005)0296
Framtidsutsikterna för Balkan tio år efter Srebrenica
Europaparlamentets resolution om Srebrenica

468

P6_TA(2005)0297
Förbindelserna mellan Europeiska unionen, Kina och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern
Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern

471

P6_TA(2005)0298
En värld utan landminor
Europaparlamentets resolution om en värld utan minor

473

P6_TA(2005)0299
Effekterna av Europeiska gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländerna
Europaparlamentets resolution om effekterna av Europeiska gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländerna (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300
Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel
Europaparlamentets resolution om ett påskyndat genomförande av EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301
Clearing och avveckling i Europeiska unionen
Europaparlamentets resolution om clearing och avveckling i Europeiska unionen (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302
Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess
Europaparlamentets resolution om Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess

490

P6_TA(2005)0303
Zimbabwe
Europaparlamentets resolution om Zimbabwe

491

P6_TA(2005)0304
Behandlingen av barn i Guatemala
Europaparlamentets resolution om Guatemala

494

P6_TA(2005)0305
Etiopien
Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter i Etiopien

495

P6_TA(2005)0306
Jordbruket i unionens yttersta randområden *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307
Exportbidrag för levande nötkreatur till tredjeland
Europaparlamentets förklaring om exportbidrag för levande nötkreatur till tredjeland

504


SV

 

Top