Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:143:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 143, 17 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 143

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
17 juni 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Domstolen

 

DOMSTOLEN

2006/C 143/1

Den nya ledamoten i domstolen har avlagt ed

1

2006/C 143/2

Den nya domaren i domstolen har tillträtt sin tjänst

1

2006/C 143/3

Beslut som domstolen fattade vid sitt allmänna sammanträde den 16 maj 2006

1

2006/C 143/4

Listor som används för att fastställa domstolens sammansättningar

1

2006/C 143/5

Mål C-441/02: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 april 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott – Artiklarna 8a och 48 i EG-fördraget (nu artiklarna 18 EG och 39 EG i ändrad lydelse) – Direktiven 64/221/EEG, 73/148/EEG och 90/364/EEG – Förordning (EEG) nr 1612/68 – Fri rörlighet för medlemsstaternas medborgare – Allmän ordning – Rätt till respekt för familjelivet – Nationell lagstiftning avseende förbud mot bosättning och utvisning – Förvaltningspraxis – Brottmålsdom – Utvisning)

2

2006/C 143/6

Förenade målen C-87/03 och C-100/03: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 mars 2006 – Konungariket Spanien mot Europeiska unionens råd (Fiske – Förordning i vilken fångstkvoter fördelas mellan medlemsstater – Spaniens anslutningsakt – Övergångsperiodens utgång – Kravet på relativ stabilitet – Icke diskrimineringsprincipen – Nya fiskemöjligheter)

3

2006/C 143/7

Mål C-408/03: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 23 mars 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott – Åsidosättande av gemenskapsbestämmelserna om unionsmedborgares rätt till bosättning – Nationell lagstiftning och administrativ praxis avseende villkoret att ha tillräckliga egna tillgångar och avseende utfärdande av beslut om utvisning från den berörda medlemsstaten)

3

2006/C 143/8

Mål C-436/03: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 maj 2006 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring – Förordning (EG) nr 1435/2003 – Europeisk kooperativ förening (SCE) – Val av rättslig grund – Artikel 95 EG – Artikel 308 EG)

4

2006/C 143/9

Mål C-451/03: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Milano) – Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl mot Giusseppe Calafiori (Etableringsfrihet – Frihet att tillhandahålla tjänster – Konkurrensbestämmelser som är tillämpliga på företag – Statligt stöd – Centra för biträde i skattefrågor – Bedrivande av viss verksamhet i form av rådgivning och biträde i skattefrågor – Ensamrätt – Ersättning för denna verksamhet)

4

2006/C 143/10

Mål C-551/03 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 april 2006 – General Motors BV (tidigare General Motors Nederland BV och Opel Nederland BV) mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande – Konkurrensbegränsande samverkan – Artikel 81 EG – Förordning (EG) nr 123/85 och förordning (EG) nr 1475/95 – Distribution av motorfordon av märket Opel – Avskärmning av den inre marknaden – Exportbegränsningar – Restriktivt bonussystem – Böter – Riktlinjer för beräkning av böter)

5

2006/C 143/11

Mål C-36/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 mars 2006 – Konungariket Spanien mot Europeiska unionens råd (Förordning (EG) nr 1954/2003 – Artiklarna 3, 4 och 6 – Förvaltning av fiskeansträngningen – Fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen – Akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt om anpassning av fördragen – Odelbarhet – Avvisning)

5

2006/C 143/12

Mål C-46/04: Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione) – Aro Tubi Trafilerie SpA mot Ministero dell'Economia e delle Finanze (Direktiv 69/335 – Indirekta skatter på kapitalanskaffning – Nationella bestämmelser om uttag, vid en så kallad omvänd fusion, av en proportionell registreringsavgift på 1 procent av värdet på denna transaktion – Klassificering som skatt på kapitaltillskott – Ökning av bolagskapitalet – Ökning av bolagets tillgångar – Ökning av värdet på bolagsandelarna – Ägartillskott – Beslut om fusion som fattats av delägarens delägare)

6

2006/C 143/13

Mål C-96/04: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Niebüll) – Standesamt Stadt Niebüll mot Stefan Grunkin och Dorothee Regina Paul (Begäran om förhandsavgörande – Bestämmande av ett barns efternamn – Förfarande för att överföra rätten att bestämma efternamnet till en av föräldrarna – Domstolen saknar behörighet)

6

2006/C 143/14

Förenade målen C-131/04 och C-257/04: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal, Employment Tribunal) – C.D. Robinson-Steele mot R.D. Retail Services Ltd (C-131/04) – Michael Jason Clarke mot Frank Staddon Ltd (C-257/04) och J.C. Caulfield, C.F. Caulfield och K.V. Barnes mot Hanson Clay Products Ltd (tidigare Marshalls Clay Products Ltd) (C-257/04) (Socialpolitik – Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa – Direktiv 93/104/EG – Rätt till årlig betald semester – Betalning för årlig semester inräknad i tim- eller daglön (rolled-up holiday pay)

7

2006/C 143/15

Mål C-184/04: Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus) – Uudenkaupungin kaupunki (Mervärdesskatt – Avdrag för ingående skatt – Anläggningstillgångar – Fast egendom – Jämkning av avdrag)

8

2006/C 143/16

Mål C-217/04: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 maj 2006 – Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Förordning (EG) nr 460/2004 – Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet – Val av rättslig grund)

8

2006/C 143/17

Mål C-245/04: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof) – EMAG Handel Eder OHG mot Finanzlandesdirektion für Kärnten (Begäran om förhandsavgörande – Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artiklarna 8.1 a, 8.1 b, 28a.1 a första stycket, 28b A.1 och 28c A a första stycket – Sändning eller transport av varor inom gemenskapen – Leveranser – Förvärv av varor inom gemenskapen – Kedjetransaktioner – Platsen för transaktionerna)

9

2006/C 143/18

Mål C-259/04: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Queen's Bench Division)) – Elizabeth Florence Emanuel mot Continental Shelf 128 Ltd (Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten med avseende på varans art, kvalitet eller geografiska ursprung – Varumärke som innehavaren överlåtit tillsammans med det företag som tillverkar de varor som varumärket förknippas med – Direktiv 89/104/ EEG)

10

2006/C 143/19

Mål C-274/04: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg) – ED & F Man Sugar Ltd mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Jordbruk – Förordning (EEG) nr 3665/87 – Exportbidrag – Tillämpning av en sanktion efter det att ett beslut om återbetalning av ett bidrag vunnit laga kraft – Möjlighet att överpröva sanktionsbeslutet)

10

2006/C 143/20

Mål C-341/04: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 maj 2006 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court (Irland)) i målet Eurofood IFCS Ltd – Enrico Bondi mot Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders (Civilrättsligt samarbete – Förordning (EG) nr 1346/2000 – Insolvensförfaranden – Beslut om att inleda ett förfarande – Platsen där gäldenärens huvudsakliga intressen finns – Erkännande av insolvensförfarande – Grunderna för rättsordningen)

11

2006/C 143/21

Mål C-410/04: Domstolens dom första avdelningen) av den 6 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) mot Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Frihet att tillhandahålla tjänster – Lokal allmän transporttjänst – Tilldelning utan anbudsinfordran – En myndighets beslut att tilldela ett av myndigheten ägt företag ett kontrakt)

12

2006/C 143/22

Mål C-417/04 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 maj 2006 – Regione Siciliana mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande – Regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Avslutande av finansiellt stöd – Talan om ogiltigförklaring – Upptagande till sakprövning – Regionalt eller lokalt organ – Rättsakt som direkt eller personligen berör detta organ – Direkt inverkan)

12

2006/C 143/23

Mål C-423/04: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Social Security Commissioner) – Sarah Margaret Richards mot Secretary of State for Work and Pensions (Likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet – Direktiv 79/7/EEG – Avslag på ansökan om ålderspension från och med 60 års ålder som inlämnats av en transsexuell person som till följd av en könsbytesoperation är av kvinnligt kön)

13

2006/C 143/24

Mål C-428/04: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 april 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott – Direktiv 89/391/EEG – Åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet – Underlåtenhet att underrätta kommissionen om de åtgärder som har vidtagits för att införliva direktivet – Felaktigt eller otillräckligt införlivande – Artiklarna 2.1, 7.3, 8.2, 11.2 c och d, 13.2 b och 18)

13

2006/C 143/25

Förenade målen C-443/04 och C-444/04: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden) – H. A. Solleveld mot Staatssecretaris van Financiën (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artikel 13 A.1 c – Undantag från skatteplikt – Sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare – Terapeutisk behandling av en fysioterapeut och en psykoterapeut – Den berörda medlemsstatens definition av paramedicinska yrkesutövare – Utrymme för skönsmässig bedömning – Gränser)

14

2006/C 143/26

Mål C-456/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) – Agip Petroli SpA mot Capitaneria de porto di Siracusa, Capitaneria di porto de Siracusa – Sezione staccata de Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Cabotage – Förordning (EEG) nr 3577/92 – Tillämplig lag för fraktfartyg över 650 bruttoton som utför öcabotage – Begreppet ”resan som följer efter eller föregår” en cabotageresa)

15

2006/C 143/27

Mål C-493/04: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) – L.H. Piatkowski mot Inspecteur van de Belastingdienst – grote ondernemingen Eindhoven (Fri rörlighet för arbetstagare – Social trygghet – Person som samtidigt är anställd i en medlemsstat och egenföretagare i en annan medlemsstat – Omfattas av lagstiftningarna om social trygghet i dessa två stater – Förordning (EEG) nr 1408/71 – Artikel 14c b och bilaga VII – Socialavgift som uppbärs på den ränta som ett företag med säte i en medlemsstat betalar till en person som är bosatt i en annan medlemsstat)

15

2006/C 143/28

Mål C-495/04: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 30 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden) – A.C. Smits-Koolhoven mot Staatssecretaris van Financiën (Direktiv 95/59 – Skatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror – Örtcigaretter – Användning uteslutande för medicinska ändamål)

16

2006/C 143/29

Mål C-502/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 februari 2006 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht) – Ergun Torun mot Stadt Augsburg (Associeringsavtalet EEG-Turkiet – Fri rörlighet för arbetstagare – Artikel 7 andra stycket i associeringsrådets beslut nr 1/80 – Myndigt barn till en turkisk arbetstagare som har avslutat en yrkesutbildning i värdmedlemsstaten – Brottmålsdom – Betydelse för rätten till bosättning)

16

2006/C 143/30

Mål C-10/05: Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 mars 2006 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative) – Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic mot Ministre du travail et de l'emploi (Fri rörlighet för personer – Arbetstagare – Familjemedlemmar – Rätten för en tredjelandsmedborgare som är make eller maka till en gemenskapsmedborgare att ta anställning – Villkor)

17

2006/C 143/31

Mål C-15/05: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 27 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Amsterdam) – Kawasaki Motors Europe NV mot Inspecteur van de Belastingsdienst/Douane district Rotterdam (Gemensamma tulltaxan – Tulltaxenummer – Klassificeringen av transportutrustning – Traktorer – Bilar och andra motorfordon som är konstruerade huvudsakligen för personbefordran – Förordning (EG) nr 2518/98 – Punkt 5 i den bilagda tabellen – Ogiltighet)

17

2006/C 143/32

Mål C-27/05: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg) – Elfering Export GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Exportbidrag – Materiellt villkor – Förordning (EG) nr 800/1999 – Nötkött – Produkternas ursprung ej styrkt – Tillämplighet av sanktioner)

18

2006/C 143/33

Mål C-124/05: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederländerna)) – Federatie Nederlandse Vakbeweging mot Staat der Nederlanden (Socialpolitik – Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa – Direktiv 93/104/EG – Rätt till årlig betald semester – Kontant ersättning för årlig betald minimisemester som inte tagits ut)

19

2006/C 143/34

Mål C-145/05: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation) – Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA (Varumärken – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 5.1 b – Relevant tidpunkt för bedömning av risken för förväxling mellan ett varumärke och ett liknande kännetecken – Förlorad särskiljningsförmåga på grund av varumärkesinnehavarens uppträdande efter att ett kännetecken har börjat användas)

19

2006/C 143/35

Mål C-180/05: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 27 april 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott – Direktiv 92/100/EEG – Upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området – Rättigheter avseende offentlig utlåning – Underlåtenhet att införliva direktivet inom den föreskrivna fristen)

20

2006/C 143/36

Mål C-482/04 P: Domstolens beslut av den 21 november 2005 – SNF S.A.S. mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande – Direktiv om kosmetiska produkter – begränsningar i användningen av polyakrylamider i kosmetiska produkter)

20

2006/C 143/37

Mål C-200/05 P: Överklagande ingett den 9 maj 2005 av Carlos Correia de Matos av den dom som förstainstansrätten meddelade den 23 februari 2005 i mål T-454/04, Carlos Correia de Matos mot Europeiska gemenskapernas kommission

21

2006/C 143/38

Mål C-16/06 P: Överklagande ingett den 13 januari 2006 av Les Editions Albert René (S.a.r.l.) av den dom som förstainstansrätten meddelade den 27 oktober 2005 i mål T-336/03, Editions Albert René mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

21

2006/C 143/39

Mål C-142/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 16 mars 2006 – Olicom A/S mot Skatteministeriet

22

2006/C 143/40

Mål C-145/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italien) den 17 mars 2006 – Fendt Italiana Srl mot Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

22

2006/C 143/41

Mål C-146/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italien) den 17 mars 2006 – Fendt Italiana Srl mot Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

23

2006/C 143/42

Mål C-147/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato, Quinta Sezione den 20 mars 2006 – SECAP SpA/Comune di Torino

23

2006/C 143/43

Mål C-162/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 27 mars 2006 – Internacional Mail Spain, S.L. mot Administración del Estado y Correos

24

2006/C 143/44

Mål C-168/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi den 29 mars 2006 – Ceramika Paradyż sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

24

2006/C 143/45

Mål C-170/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Napoli den 30 mars 2006 – Giuseppina Montoro och Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

25

2006/C 143/46

Mål C-173/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria regionale di Genova den 3 april 2006 – Agrover srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

25

2006/C 143/47

Mål C-177/06: Talan väckt den 4 april 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

25

2006/C 143/48

Mål C-178/06: Talan väckt den 5 april 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Estland

26

2006/C 143/49

Mål C-179/06: Talan väckt den 5 april 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

26

2006/C 143/50

Mål C-182/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative den 10 april 2006 – Storhertigdömet Luxemburg/Hans Ulrich Lakebrink och Katrin Peters-Lakebrink

27

2006/C 143/51

Mål C-183/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 23 februari 2006 – Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg

27

2006/C 143/52

Mål C-203/06: Talan väckt den 4 maj 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Tjeckien

28

2006/C 143/53

Mål C-204/06: Talan väckt den 4 maj 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Tjeckien

28

2006/C 143/54

Mål C-294/03: Beslut av domstolens ordförande av den 1 december 2005 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

28

2006/C 143/55

Mål C-526/03: Beslut av domstolens ordförande av den 14 november 2005 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

29

2006/C 143/56

Mål C-279/04: Beslut av ordföranden på domstolens fjärde avdelning av den 15 december 2005 (begäran om förhandsavgörande från Retten i Hørsholm) – Anklagemyndighedden mot Steffen Ryborg

29

2006/C 143/57

Mål C-352/04: Beslut av domstolens ordförande av den 14 december 2005 – Versandservice GmbH mot Bundesrepublik Deutschland

29

2006/C 143/58

Mål C-87/05: Beslut av domstolens ordförande av den 7 september 2005 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

29

2006/C 143/59

Mål C-126/05: Beslut av domstolens ordförande av den 5 december 2005 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

29

 

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

2006/C 143/60

mål T-394/03: Förstainstansrättens dom av den 11 april 2006 – Angeletti mot kommissionen (Personalmål – Social trygghet – Arbetsskada – Exponering för asbest – Avslag att få arbetsskada erkänd – Skyldighet att fatta beslut inom rimlig tid – Ideell skada)

30

2006/C 143/61

mål T-74/05: Beslut meddelat av förstainstansrätten den 3 april 2006 – The International Institute for the Urban Environment mot kommissionen (”Programmet för forskning och teknisk utveckling ’Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande’ – Gemenskapsfinansiering – Artiklarna 230 EG och 238 EG – Skiljedomsklausul – Talan om ogiltigförklaring – Upptagande till sakprövning”)

30

2006/C 143/62

mål T-420/05 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande av den 4 april 2006 – Vichim mot kommissionen (Interimistiska åtgärder – Begäran om uppskov med verkställigheten – Direktiv 91/414/EEG – Krav på skyndsamhet – Föreligger inte)

31

2006/C 143/63

mål T-106/06: Talan väckt den 6 april 2006 – Demp Holding mot harmoniseringsbyrån – BAU HOW (BAUHOW)

31

2006/C 143/64

mål T-111/06: Talan väckt den 12 april 2006 – Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG mot harmoniseringsbyrån – Lidl Stiftung (VITAL & FIT)

32

2006/C 143/65

mål T-115/06: Talan väckt den 7 april 2006 – Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening m.fl. mot rådet

32

2006/C 143/66

mål T-117/06: Talan väckt den 13 april 2006 – DeTeMedien mot harmoniseringsbyrån (suchen.de)

33

2006/C 143/67

mål T-124/06: Talan väckt den 27 april 2006 – MIP METRO mot harmoniseringsbyrån – MetroRED Telecom (MetroRED)

34

2006/C 143/68

mål T-126/06: Talan väckt den 24 april 2006 – Italien mot kommissionen

34

 

EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

2006/C 143/69

mål F-16/05: Personaldomstolens beslut (plenum) av den 26 april 2006 – Falcione mot Europeiska gemenskapens kommission (Tjänstemän – Tillsättning – Placering i högre lönegrad – Artiklarna 5 och 31.2 i tjänsteföreskrifterna – Rättegångskostnader – Artikel 7.5 i bilagan till domstolens stadga och artikel 88 i förstainstansrättens rättegångsregler)

36

2006/C 143/70

mål F-35/06: Talan väckt den 30 mars 2006 – Grünheid mot kommissionen

36

2006/C 143/71

mål F-38/06: Talan väckt den 14 april 2006 – Irène Bianchi mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

37

2006/C 143/72

mål F-40/06: Talan väckt den 8 april 2006 – Marcuccio mot kommissionen

37

2006/C 143/73

mål F-43/06: Talan väckt den 21 april 2006 – Tuomo Talvela mot Europeiska gemenskapernas kommission

38

2006/C 143/74

mål F-45/06: Talan väckt den 25 april 2006 – Martin Avedano m.fl. mot kommissionen

39

2006/C 143/75

mål F-46/06: Talan väckt den 4 maj 2006 – Skareby mot kommissionen

39


 

III   Upplysningar

2006/C 143/76

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning EUT C 131, 3.6.2006

41


SV

 

Top