EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 124, 25 maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 124E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
25 maj 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Europaparlamentet

 

Måndagen den 6 juni 2005

2006/C 124E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

1

Återupptagande av sessionen

1

Justering av protokollet från föregående sammanträde

1

Uttalande av talmannen

3

Parlamentets sammansättning

3

De politiska gruppernas sammansättning

3

Misstroendeförklaring mot kommissionen

4

Inkomna dokument

4

Avtalstexter översända av rådet

7

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

7

Arbetsplan

7

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

8

Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***I (debatt)

8

Effektiv slutanvändning av energi ***I (debatt)

8

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (debatt)

9

Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE) ***I (debatt)

9

Återförsäkring ***I (debatt)

10

Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU * (debatt)

10

Föredragningslista för nästa sammanträde

11

Avslutande av sammanträdet

11

NÄRVAROLISTA

12

 

Tisdagen den 7 juni 2005

2006/C 124E/2

PROTOKOLL

13

SAMMANTRÄDETS GÅNG

13

Öppnande av sammanträdet

13

Inkomna dokument

13

Området för frihet, säkerhet och rättvisa (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

15

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

15

Kampen mot terrorismen (debatt)

16

Omröstning

18

Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***I (omröstning)

19

Effektiv slutanvändning av energi ***I (omröstning)

19

Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE) ***I (omröstning)

19

Återförsäkring ***I (omröstning)

20

Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU * (omröstning)

20

Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd * (omröstning)

20

Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott * (omröstning)

21

Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism * (omröstning)

21

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (omröstning)

21

EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorismen (omröstning)

22

Terroristattacker: förebyggande arbete, beredskap och insatser (omröstning)

22

Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen (omröstning)

22

Kamp mot finansiering av terrorism (omröstning)

23

Uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (omröstning)

23

Röstförklaringar

23

Rättelser till avgivna röster

23

Justering av protokollet från föregående sammanträde

24

Utskottens och delegationernas sammansättning

24

Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013 (debatt)

25

Frågestund (frågor till kommissionen)

25

Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU (debatt)

26

Sambandet mellan legal och illegal invandring samt integrationen av invandrare (debatt)

27

Kontroll av kontantrörelser ***II (debatt)

27

Punktskattepliktiga varor * (debatt)

28

Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU (debatt)

28

Föredragningslista för nästa sammanträde

28

Avslutande av sammanträdet

28

NÄRVAROLISTA

29

BILAGA I

31

BILAGA II

43

ANTAGNA TEXTER

68

P6_TA(2005)0211
Riktlinjer för transeuropeiska energinät **I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten nr 96/391/EG och nr 1229/2003/EG (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2005/EG om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten 96/391/EG och nr 1229/2003/EG

68

BILAGA I
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

78

BILAGA II
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT
Tilläggskriterier för projekt av gemensamt intresse enligt artikel 6.2

81

BILAGA III
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT
Projekt av gemensamt intresse och de därtill hörande specifikationerna, för närvarande fastställda enligt kriterierna i bilaga II

85

P6_TA(2005)0212
Effektiv slutanvändning av energi ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (KOM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster

95

BILAGA I
METOD FÖR BERÄKNING AV MÅL FÖR EN EFFEKTIV SLUTANVÄNDNING AV ENERGI

109

BILAGA II
INNEHÅLLET AV PRIMÄRENERGI I VISSA UTVALDA BRÄNSLEN FÖR SLUTFÖRBRUKNING – OMVANDLINGSTABELL

109

BILAGA III
BERÄTTIGADE ENERGIEFFEKTIVITETSPROGRAM OCH ANDRA ENERGIEFFEKTIVITETSÅTGÄRDER

110

BILAGA IV
RIKTLINJER FÖR MÄTNING OCH KONTROLL AV ENERGIBESPARINGAR

112

BILAGA V

115

P6_TA(2005)0213
Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (Inspire) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE) (KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om upprättande av en infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE)

116

BILAGA I
TEMAN FÖR GEOGRAFISKA DATA SOM AVSES I ARTIKEL 6 A, ARTIKEL 10.1 OCH ARTIKEL 11 A

129

BILAGA II
TEMAN FÖR GEOGRAFISKA DATA SOM AVSES I ARTIKEL 6 A, ARTIKEL 10.1 OCH ARTIKEL 11 B

129

BILAGA III
TEMAN FÖR GEOGRAFISKA DATA SOM AVSES I ARTIKLARNA 6 B OCH 11 B

130

P6_TA(2005)0214
Återförsäkring ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiv 98/78/EG och 2002/83/EG (KOM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiv 98/78/EG och 2002/83/EG

132

BILAGA I

183

BILAGA II

184

P6_TA(2005)0215
Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd *
Europaparlamentets lagstiftningresolution om Konungariket Sveriges initiativ till rådets antagande av ett rambeslut om förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, särskilt i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning
Europaparlamentets resolution om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism
Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Terroristattacker, förebyggande arbete, beredskap och insatser
Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen
Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
Kampen mot finansiering av terrorism
Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om kampen mot finansiering av terrorism (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
Uppgifts och underrättelseutbyte avseende terroristbrott
Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (2005/2046(INI))

258

 

Onsdagen den 8 juni 2005

2006/C 124E/3

PROTOKOLL

262

SAMMANTRÄDETS GÅNG

262

Öppnande av sammanträdet

262

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

262

Förberedelser för Europeiska rådets möte, bl.a. beträffande Europeiska unionens framtid efter folkomröstningen om konstitutionen för Europa (Bryssel den 16-17 juni 2005) (debatt)

262

Välkomsthälsning

263

De politiska gruppernas sammansättning

263

Omröstning

263

Förslag till misstroendeförklaring mot kommissionen (omröstning)

263

Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013 (omröstning)

263

Kontroll av kontantrörelser ***II (omröstning)

264

Punktskattepliktiga varor * (omröstning)

264

Området för frihet, säkerhet och rättvisa (omröstning)

264

Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU (omröstning)

264

Röstförklaringar

265

Rättelser till avgivna röster

265

Justering av protokollet från föregående sammanträde

267

Reform av FN (debatt)

267

Transatlantiska relationer (debatt)

268

Situationen i Uzbekistan (debatt)

269

Överenskommelse mellan kommissionen/medlemsstaterna och Philip Morris för att bekämpa bedrägerier (debatt)

269

Frågestund (frågor till rådet)

269

Övervakning av de offentliga finanserna samt övervakning och samordning av den ekonomiska politiken **I - Alltför stora underskott * (debatt)

270

Förstärka den europeiska konkurrenskraften (debatt)

271

Polycykliska aromatiska kolväten ***I (debatt)

271

Gemenskapspatent (debatt)

271

Föredragningslista för nästa sammanträde

272

Avslutande av sammanträdet

272

NÄRVAROLISTA

273

BILAGA I

275

BILAGA II

288

ANTAGNA TEXTER

373

P6_TA(2005)0224
Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013
Europaparlamentets resolution om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 (2004/2209(INI))

373

BILAGA
Budgetplan 2007-2013

389

P6_TA(2005)0225
Kontroller av kontanta medel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 8 juni 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen

390

P6_TA(2005)0226
Punktskattepliktiga varor *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
Området för frihet, säkerhet och rättvisa
Europaparlamentets resolution om de framsteg som gjordes 2004 i arbetet med att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget)

398

P6_TA(2005)0228
Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU
Europaparlamentets resolution om minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU (2005/2008(INI))

405

 

Torsdagen den 9 juni 2005

2006/C 124E/4

PROTOKOLL

416

SAMMANTRÄDETS GÅNG

416

Öppnande av sammanträdet

416

De politiska gruppernas sammansättning

416

Inkomna dokument

416

Anslagsöverföringar

417

Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet * (debatt)

417

Avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner * (debatt)

418

Social integration i de nya medlemsstaterna (debatt)

418

Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

419

Omröstning

419

Avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

419

Förstärka den europeiska konkurrenskraften (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

419

Övervakning av de offentliga finanserna samt övervakning och samordning av den ekonomiska politiken **I (omröstning)

420

Polycykliska aromatiska kolväten ***I (omröstning)

420

Alltför stora underskott * (omröstning)

420

Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet * (omröstning)

421

Sambandet mellan legal och illegal invandring samt integrationen av invandrare (omröstning)

421

Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU (omröstning)

421

Reform av FN (omröstning)

421

Transatlantiska relationer (omröstning)

422

Situationen i Uzbekistan (omröstning)

422

Sysselsättning och produktivitet och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt (omröstning)

423

Röstförklaringar

423

Rättelser till avgivna röster

423

Justering av protokollet från föregående sammanträde

424

Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod

425

Social integration i de nya medlemsstaterna (fortsättning på debatten)

426

Debatt om fall av kränkning av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

426

Omröstning

427

Bolivia (omröstning)

427

Pressfrihet i Algeriet (omröstning)

428

Azerbajdzjan (omröstning)

428

Social integration i de nya medlemsstaterna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

429

Röstförklaringar

429

Rättelser till avgivna röster

429

Beslut om vissa dokument

429

Parlamentets sammansättning (rättelse till protokollet av den 6 juni 2005)

431

Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

431

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

431

Datum för nästa sammanträdesperiod

432

Avbrytande av sessionen

432

NÄRVAROLISTA

433

BILAGA I

435

BILAGA II

454

ANTAGNA TEXTER

507

P6_TA(2005)0229
Avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (KOM(2004)0764 – C6-0245/2004 – 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230
Förstärkning av EU:s konkurrenskraft
Europaparlamentets resolution om förstärkning av EU:s konkurrenskraft: hur förändringarna i näringslivet påverkar politiken och rollen för små och medelstora företag (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
Övervakning av de offentliga finanserna samt övervakning och samordning av den ekonomiska politiken **I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (KOM(2005)0154 – C6-0119/2005 – 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
Polycykliska aromatiska kolväten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsad saluföring och användning av vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck (tjugosjunde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG) (KOM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om begränsat utsläppande på marknaden och användning av vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck (tjugosjunde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG)

521

BILAGA

524

P6_TA(2005)0233
Alltför stora underskott *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005)0155 – C6-0120/2005 – 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 973/2001 (KOM(2003)0589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
Sambandet mellan laglig och olaglig migration och integrationen av invandrare
Europaparlamentets resolution om sambandet mellan laglig och olaglig migration och integrationen av invandrare (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU
Europaparlamentets resolution om patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU 2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
Reform av FN
Europaparlamentets resolution om en reform av Förenta Nationerna

549

P6_TA(2005)0238
Transatlantiska relationer
Europaparlamentets resolution om arbetet för att toppmötet mellan EU och Förenta staterna i Washington DC den 20 juni 2005 skall bli en framgång

556

P6_TA(2005)0239
Uzbekistan
Europaparlamentets resolution om Uzbekistan

560

P6_TA(2005)0240
Sysselsättning och produktivitet och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt
Europaparlamentets resolution om sysselsättning och produktivitet och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Bolivia
Europaparlamentets resolution om situationen i Bolivia

566

P6_TA(2005)0242
Algeriet
Europaparlamentets resolution om pressfriheten i Algeriet

567

P6_TA(2005)0243
Azerbajdzjan
Europaparlamentets resolution om Azerbajdzjan

569

P6_TA(2005)0244
Social integration i de nya medlemsstaterna
Europaparlamentets resolution om social integration i de nya medlemsstaterna (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


SV

 

Top