Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 65, 17 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 65

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
17 mars 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

422:a plenarsession den 14–15 december 2005

2006/C 065/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Handlingsplan för statligt stöd – Mindre men bättre riktat statligt stöd: en plan för reform av det statliga stödet 2005–2009”KOM(2005) 107 slutlig – SEK(2005) 795

1

2006/C 065/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)” och ”Förslag till rådets beslut om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011)”KOM(2005) 119 slutlig/2 – 2005/0043 (COD) – 2005/0044 (CNS)

9

2006/C 065/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013)”KOM(2005) 121 slutlig – 2005/0050 COD

22

2006/C 065/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon”KOM(2005) 237 slutlig – 2005/0104 (COD)

27

2006/C 065/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 69/169/EEG vad avser den tillfälliga kvantitativa restriktionen för import av öl till Finland”KOM(2005) 427 slutlig – 2005/0175 (CNS)

29

2006/C 065/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Säkerheten inom olika transportsätt”

30

2006/C 065/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete”KOM(2005) 117 slutlig – 2005/0045 (CNS)

38

2006/C 065/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att förbättra gemenskapens räddningstjänstmekanism”KOM(2005) 137 slutlig

41

2006/C 065/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Gemensamma företag inom fiskerisektorn – i dag och i morgon”

46

2006/C 065/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur”KOM(2005) 402 slutlig – 2005/0171 CNS

50

2006/C 065/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Teknikparkernas roll i den industriella omvandlingen i EU:s nya medlemsstater”

51

2006/C 065/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Omstruktureringar och sysselsättning – ’Att förutse omstruktureringar och ge stöd i samband med dem i syfte att utveckla sysselsättningen: Europeiska unionens roll’”KOM(2005) 120 slutlig

58

2006/C 065/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om inrättande av det specifika programmet ’Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering’ för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ’Säkerhet och skydd av friheter’”KOM(2005) 124 slutlig – 2005/0034 (CNS)

63

2006/C 065/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle”KOM(2005) 225 slutlig – 2005/0107 COD

70

2006/C 065/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hur sociala aspekter skall kunna integreras i förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap”

73

2006/C 065/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Vägledande dokument om statligt stöd till innovation”KOM(2005) 436 slutlig

86

2006/C 065/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Kommissionens bidrag under och efter perioden av eftertanke: Plan D som i demokrati, dialog och debatt”KOM(2005) 494 slutlig

92

2006/C 065/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vägen till det europeiska kunskapsbaserade samhället – det organiserade civila samhällets bidrag till Lissabonstrategin”

94

2006/C 065/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skattefusk eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser”KOM (2005) 89 slutlig – 2005/0019 (CNS)

103

2006/C 065/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förnybara energikällor”

105

2006/C 065/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Grönbok: Hypotekslån inom EU KOM(2005) 327 slutlig

113

2006/C 065/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Haagprogrammet: Tio prioriteringar för de kommande fem åren – Partnerskapet för förnyelse i EU när det gäller frihet, säkerhet och rättvisa”KOM(2005) 184 slutlig

120

2006/C 065/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:

”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 40/94 vad avser ämbetsperioden för ordföranden i Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 vad avser ämbetsperioden för ordföranden i Gemenskapens växtsortsmyndighet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2007/2004 vad avser ämbetsperioden för den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2062/94 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå vad direktörens ämbetsperiod avser

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 vad avser ämbetsperioden för den verkställande direktören och direktörerna för den europeiska byrån för luftfartssäkerhet KOM(2005) 190 slutlig – 2005/0087 (COD)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, vad avser ämbetsperioden för verkställande direktören, av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, vad avser direktörens ämbetsperiod, av förordning (EG) nr 1035/97 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, vad beträffar mandatperioden för direktören

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören och den vice verkställande direktören

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse vad direktörens ämbetsperiod avser

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 302/93 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, vad beträffar mandatperioden för direktören

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 178/2002 vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, vad avser direktörens ämbetsperiod, av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten”KOM(2005) 190 slutlig – 2005/0077 (CNS) – 2005/0078 (CNS) – 2005/0089 (CNS) – 2005/0085 (COD) – 2005/0086 (COD) – 2005/0087 (COD) – 2005/0088 (COD) – 2005/0080 (CNS) – 2005/0072 (COD) – 2005/0073 (COD) – 2005/0074 (COD) – 2005/0075 (COD) – 2005/0076 (COD) – 2005/0081 (COD) – 2005/0082 (COD) – 2005/0083 (COD)

131

2006/C 065/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om politiken för finansiella tjänster (2005–2010)”KOM(2005) 177 slutlig

134

2006/C 065/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hygienregler och hantverksmässiga bearbetningsföretag”

141


SV

 

Top