EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:120:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 120, 20 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 120

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
20 maj 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

412:e plenarsession, 27 och 28 oktober 2004

2005/C 120/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiv 98/78/EG och 2002/83/EG”(KOM(2004) 273 slutlig – 2004/0097 COD)

1

2005/C 120/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av toluol och triklorbensen (tjugoåttonde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG)”(KOM(2004) 320 slutlig – 2004/0111 COD)

6

2005/C 120/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Anpassningsförmågan hos små och medelstora företag samt den sociala ekonomins företag med anledning av de krav den ekonomiska dynamiken ställer”

10

2005/C 120/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Alleuropeiska transportkorridorer”

17

2005/C 120/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Höghastighetsförbindelser i Europa – den senaste utvecklingen inom sektorn för elektronisk kommunikation”(KOM(2004) 61 slutlig)

22

2005/C 120/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ökat hamnskydd”(KOM(2004) 393 slutlig – 2004/0031 COD)

28

2005/C 120/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsad saluföring och användning av vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck (tjugosjunde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG)”(KOM(2004) 98 slutlig – 2004/036 COD)

30

2005/C 120/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2702/1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land och förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden”(KOM(2004) 233 slutlig – 2004/0073 CNS)

34

2005/C 120/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Industriell strukturomvandling och statligt stöd inom stålsektorn”

37

2005/C 120/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hälsoskydd: en kollektiv skyldighet, en ny rättighet”

47

2005/C 120/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Uppföljning till diskussionsprocessen på hög nivå om patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU”(KOM(2004) 301 slutlig)

54

2005/C 120/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:

”Förslag till rådets direktiv om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte.”

”Förslag till rådets rekommendation om att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva forskning i Europeiska gemenskapen.”

”Förslag till rådets rekommendation om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredje länder som flyttar i syfte att bedriva forskning i Europeiska gemenskapen”(KOM(2004) 178 slutlig – 2004/0061 CNS)

60

2005/C 120/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vidareutbildning och produktivitet”

64

2005/C 120/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2002/463/EG om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet)”(KOM(2004) 384 slutlig – 2004/0122 CNS)

76

2005/C 120/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk”(KOM(2003) 808 slutlig – 2003/0311 CNS)

78

2005/C 120/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbättra genomförandet av Lissabonstrategin”

79

2005/C 120/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De europeiska företagens konkurrenskraft”

89

2005/C 120/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner”(KOM(2004) 327 slutlig)

103

2005/C 120/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor”(KOM(2004) 227 slutlig – 2004/0072 CNS)

111

2005/C 120/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om anpassning av direktiv 77/388/EEG med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning”(KOM(2004) 295 slutlig)

114

2005/C 120/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster”(KOM(2003) 739 slutlig – 2003/0300 COD)

115

2005/C 120/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar”(KOM(2003) 740 slutlig – 2003/0301 COD)

119

2005/C 120/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa”

123

2005/C 120/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Miljön som ekonomisk möjlighet”

128

2005/C 120/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Modernisera de sociala trygghetssystemen för att utveckla högkvalitativ, tillgänglig och hållbar vård och omsorg: stöd till de nationella strategierna genom den öppna samordningsmetoden”(KOM(2004) 304 slutlig)

135


SV

 

Top