EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 310, 16 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 310

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtiosjunde årgången
16 december 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

2004/C 310/1

Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa

1

INGRESS

3

DEL I

11

DEFINITION AV UNIONEN OCH DESS MÅL

11

GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH UNIONSMEDBORGARSKAP

13

UNIONENS BEFOGENHETER

14

UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

18

DEN INSTITUTIONELLA RAMEN

18

UNIONENS ÖVRIGA INSTITUTIONER OCH DESS RÅDGIVANDE ORGAN

25

UTÖVANDE AV UNIONENS BEFOGENHETER

26

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

26

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

29

FÖRDJUPADE SAMARBETEN

33

UNIONENS DEMOKRATISKA LIV

34

UNIONENS FINANSER

36

UNIONEN OCH DESS NÄRMASTE OMVÄRLD

38

MEDLEMSKAP I UNIONEN

38

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

41

INGRESS

41

VÄRDIGHET

42

FRIHETER

43

JÄMLIKHET

46

SOLIDARITET

47

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

50

RÄTTSKIPNING

52

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV STADGAN

53

UNIONENS POLITIK OCH FUNKTION

55

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

55

ICKE-DISKRIMINERING OCH MEDBORGARSKAP

56

INRE POLITIK OCH ÅTGÄRDER

58

INRE MARKNADEN

58

Den inre marknadens upprättande och funktion

58

Fri rörlighet för personer och tjänster

59

Arbetstagare

59

Etableringsfrihet

61

Frihet att tillhandahålla tjänster

63

Fri rörlighet för varor

64

Tullunion

64

Tullsamarbete

65

Förbud mot kvantitativa restriktioner

65

Kapital och betalningar

66

Konkurrensregler

68

Regler för företag

68

Stöd som beviljas av medlemsstaterna

71

Bestämmelser om skatter

73

Gemensamma bestämmelser

73

EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK

76

Ekonomisk politik

76

Monetär politik

81

Institutionella bestämmelser

84

Särskilda bestämmelser för de medlemsstater som har euron som valuta

85

Övergångsbestämmelser

86

POLITIK PÅ ANDRA OMRÅDEN

91

Sysselsättning

91

Socialpolitik

93

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

98

Jordbruk och fiskeri

99

Miljö

103

Konsumentskydd

105

Transporter

105

Transeuropeiska nät

108

Forskning och teknisk utveckling samt rymden

109

Energi

112

ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

113

Allmänna bestämmelser

113

Politik som gäller kontroll vid gränser, asyl och invandring

114

Civilrättsligt samarbete

117

Straffrättsligt samarbete

118

Polissamarbete

121

OMRÅDEN DÄR UNIONEN FÅR BESLUTA OM ATT GENOMFÖRA STÖDJANDE, SAMORDNANDE ELLER KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

123

Folkhälsa

123

Industri

125

Kultur

125

Turism

126

Utbildning, ungdoms- och idrottsfrågor och yrkesutbildning

127

Skydd och beredskap

128

Administrativt samarbete

129

ASSOCIERING AV UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER

129

UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

131

BESTÄMMELSER

131

DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

133

Gemensamma bestämmelser

133

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

138

Finansiella bestämmelser

141

DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

142

SAMARBETE MED TREDJELAND OCH HUMANITÄRT BISTÅND

143

Utvecklingssamarbete

143

Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeland

144

Humanitärt bistånd

145

RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

146

INTERNATIONELLA AVTAL

146

UNIONENS FÖRBINDELSER MED INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TREDJELAND SAMT UNIONENS DELEGATIONER

149

GENOMFÖRANDE AV SOLIDARITETSKLAUSULEN

149

UNIONENS FUNKTION

150

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

150

Institutioner

150

Europaparlamentet

150

Europeiska rådet

153

Ministerrådet

153

Europeiska kommissionen

154

Europeiska unionens domstol

156

Europeiska centralbanken

164

Revisionsrätten

165

Unionens rådgivande organ

167

Regionkommittén

167

Ekonomiska och sociala kommittén

168

Europeiska investeringsbanken

169

Gemensamma bestämmelser för unionens institutioner, organ och myndigheter

170

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

173

Den fleråriga finansieringsramen

173

Unionens årliga budget

174

Genomförande av budgeten och ansvarsfrihet

177

Gemensamma bestämmelser

178

Bekämpning av bedrägeri

179

FÖRDJUPADE SAMARBETEN

180

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

182

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

186

Protokoll och bilagor

203

SLUTAKT

401


SV

 

Top