Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:091E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 91, 15 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 91E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

47 årgången
15 april 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003-2004

 

Måndag 15 december 2003

2004/C 091E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Utskottens och delegationernas sammansättning

Inkomna dokument

Avtalstexter översända av rådet

Framställningar

Anslagsöverföringar

Arbetsplan

Välkomsthälsning

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Mänskliga vävnader och celler ***II (debatt)

Uppköpserbjudanden ***I (debatt)

Mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn * (debatt)

Miljöansvar ***II (debatt)

Säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd ***I (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

20

 

Tisdag 16 december 2003

2004/C 091E/2

PROTOKOLL

21

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Europeiska rådet/Regeringskonferensen/Italienska ordförandeskapet (uttalanden följda av debatt)

Dataskydd (utnämnande av en europeisk datatillsynsman och en biträdande datatillsynsman)

Undertecknande av det interinstitutionella avtalet Bättre lagstiftning

OMRÖSTNING

Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet och privilegier (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Dupuis parlamentariska immunitet och privilegier (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Sammanhållningsfond *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Utsädessektorn 2004/2005 * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Mjölk och mjölkprodukter på Azorerna * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Arealuttag för regleringsåret 2004/2005 * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensam organisation av marknaden för råtobak * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och USA * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Narkotikaprekursorer ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Kultur 2000-programmet ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Konventet: ansvarsfrihet 2002 *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensamt system för mervärdesskatt * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Fiske i Antarktis: Kontrollåtgärder * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Fiske i Antarktis: Tekniska bestämmelser * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Mänskliga vävnader och celler ***II (omröstning)

Uppköpserbjudanden ***I (omröstning)

Mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn * (omröstning)

Marknadsregleringar och konkurrensregler för fria yrken (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Rådets ändrade förslag till allmän budget 2004 (alla avsnitt)/Ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2004 (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Europeisk läkemedelsmyndighet ***II — Gemenskapsregler för humanläkemedel ***II — Gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel ***II (debatt)

Traditionella växtbaserade läkemedel ***II (debatt)

Mätinstrument ***II (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

36

BILAGA 1

38

BILAGA II

45

ANTAGNA TEXTER

62

P5_TA(2003)0553
Giuseppe Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet och privilegier
Europaparlamentets beslut om Giuseppe Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet och privilegier (2003/2182(IMM))

62

P5_TA(2003)0554
Begäran om fastställelse av Olivier Dupuis parlamentariska immunitet och privilegier
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Olivier Dupuis parlamentariska immunitet och privilegier (2003/2059(IMM))

63

P5_TA(2003)0555
Sammanhållningsfond ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av en sammanhållningsfond (kodifierad version) (KOM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC))

64

P5_TA(2003)0556
Utsädessektorn 2004/2005 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/2005 (KOM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS))

64

P5_TA(2003)0557
Mjölk och mjölkprodukter på Azorerna *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1453/2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (POSEIMA) när det gäller tillämpningen av tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter på Azorerna (KOM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS))

65

P5_TA(2003)0558
Arealuttag för regleringsåret 2004/2005 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1251/1999 när det gäller kravet på arealuttag för regleringsåret 2004/2005 (KOM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS))

66

P5_TA(2003)0559
Gemensam organisation av marknaden för råtobak *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak (KOM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS))

66

P5_TA(2003)0560
Vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och USA *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (KOM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS))

67

P5_TA(2003)0561
Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon (5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD))

68

P5_TA(2003)0562
Narkotikaprekursorer ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om narkotikaprekursorer (9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD))

68

P5_TA(2003)0563
Kultur 2000-programmet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet (KOM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD))

69

P5_TC1-COD(2003)0076
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om ändring av beslut nr 508/2000/EG om upprättande av Kultur 2000-programmet

70

P5_TA(2003)0564
Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (KOM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD))

71

P5_TC1-COD(2003)0126
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna

72

BILAGA
DEFINITIONER AV DE STATISTISKA UPPGIFTERNA

79

P5_TA(2003)0565
Konventet: ansvarsfrihet 2002 ***
Europaparlamentets resolution om beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar gällande den ansvarsfrihet som skall beviljas konventets generalsekreterare för genomförandet av budgeten för budgetåret 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC))

81

P5_TA(2003)0566
Gemensamt system för mervärdesskatt *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheter (KOM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS))

82

P5_TA(2003)0567
Moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (KOM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS))

84

P5_TA(2003)0568
Fiske i Antarktis: Kontrollåtgärder *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till rådets förordning om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (KOM(2002) 356 — C5-0356/2002 — KOM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)

87

P5_TA(2003)0569
Fiske i Antarktis: Tekniska bestämmelser *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till rådets förordning om införande av vissa tekniska bestämmelser för fiskeverksamhet i området för konventionen om bevarandet av marina levande tillgångar i Antarktis (KOM(2002) 355 — C5-0355/2002 — 2002/0138(CNS))

89

P5_TA(2003)0570
Mänskliga vävnader och celler ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD))

90

P5_TC2-COD(2002)0128
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 16 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om fastställande av kvalitets och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler

91

BILAGA
INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS VID DONATION AV CELLER OCH/ELLER VÄVNADER

108

P5_TA(2003)0571
Uppköpserbjudanden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden (KOM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD))

109

P5_TC1-COD(2002)0240
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om uppköpserbjudanden

109

P5_TA(2003)0572
Marknadsreglering och konkurrensbestämmelser för fria yrken
Europaparlamentets resolution om marknadsreglering och konkurrensbestämmelser för fria yrken

126

 

Onsdag 17 december 2003

2004/C 091E/3

PROTOKOLL

129

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Ledamotsstadga (uttalanden följda av debatt)

Unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och särskilt vad gäller genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten (uttalanden följda av debatt)

Upphävandet av unionens embargo på vapenexport till Kina (uttalanden följda av debatt)

OMRÖSTNING

Ledamotsstadga (omröstning)

Skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för yrkesmässiga ändamål * (omröstning)

Miljöansvar ***II (omröstning)

Europeisk läkemedelsmyndighet ***II (omröstning)

Gemenskapsregler för humanläkemedel ***II (omröstning)

Gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel ***II (omröstning)

Traditionella växtbaserade läkemedel ***II (omröstning)

Mätinstrument ***II (omröstning)

Säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd ***I (omröstning)

Bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon ***I (omröstning)

Förankring av bilbälten i motorfordon ***I (omröstning)

Ägarskap och fri rörlighet (omröstning)

Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2004 (omröstning)

Unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och särskilt vad gäller genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Elektroniska vägtullsystem ***I (debatt)

Poängsystem för lastbilar som reser genom Österrike 2004 ***III (debatt)

Flygpassagerare (kompensation och assistans) ***III (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Kraftvärme ***II (debatt)

Decentraliserat samarbete ***I (debatt)

Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet ***I (debatt)

Genetiskt modifierade grödor (debatt)

Fiskeavtal mellan EG och Elfenbenskusten * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

145

BILAGA 1

147

BILAGA II

160

ANTAGNA TEXTER

230

P5_TA(2003)0573
Ledamotsstadga
Europaparlamentets resolution om ledamotsstadgan

230

P5_TA(2003)0574
Skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för yrkesmässiga ändamål *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/81/EEG och direktiv 92/82/EEG i syfte att inrätta en särskild skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för yrkesmässiga ändamål och i syfte att åstadkomma en tillnärmning av punktskattesatserna för bensin och dieselbrännolja (KOM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS))

231

P5_TA(2003)0575
Miljöansvar ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD))

232

P5_TC2-COD(2002)0021
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador

232

BILAGA I
KRITERIER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 a

245

BILAGA II
AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADOR

246

BILAGA III
VERKSAMHETER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

249

BILAGA IV
INTERNATIONELLA KONVENTIONER SOM AVSES I ARTIKEL 4.2

251

BILAGA V
INTERNATIONELLA INSTRUMENT SOM AVSES I ARTIKEL 4.3

251

BILAGA VI
INFORMATION OCH UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 18.1

252

P5_TA(2003)0576
Europeisk läkemedelsmyndighet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD))

253

P5_TC2-COD(2001)0252
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet

253

BILAGA
LÄKEMEDEL SOM SKALL GODKÄNNAS AV GEMENSKAPEN

297

P5_TA(2003)0577
Gemenskapsregler för humanläkemedel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD))

298

P5_TC2-COD(2001)0253
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

299

P5_TA(2003)0578
Gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD))

335

P5_TC2-COD(2001)0254
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel

335

P5_TA(2003)0579
Traditionella växtbaserade läkemedel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD))

375

P5_TC2-COD(2002)0008
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

376

P5_TA(2003)0580
Mätinstrument ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om mätinstrument (9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD))

384

P5_TC2-COD(2000)0233
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om mätinstrument

384

BILAGA I
GRUNDLÄGGANDE KRAV

399

BILAGA A
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL

406

BILAGA A1
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL SAMT PRODUKTPROVNING AV ETT ANMÄLT ORGAN

407

BILAGA B
TYPKONTROLL

408

BILAGA C
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL

411

BILAGA C1
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL SAMT PRODUKTPROVNING AV ETT ANMÄLT ORGAN

411

BILAGA D
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV TILLVERKNINGEN

412

BILAGA D1
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV TILLVERKNINGEN

415

BILAGA E
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV KONTROLL AV FÄRDIGA PRODUKTER OCH PROVNING

418

BILAGA E1
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV KONTROLL AV FÄRDIGA PRODUKTER OCH PROVNING

420

BILAGA F
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ PRODUKTVERIFIKATION

423

BILAGA F1
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ PRODUKTVERIFIKATION

425

BILAGA G
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ VERIFIKATION AV ENSTAKA OBJEKT

427

BILAGA H
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING

428

BILAGA H1
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING SAMT KONSTRUKTIONSKONTROLL

431

BILAGA MI-001
VATTENMÄTARE

435

BILAGA MI-002
GASMÄTARE OCH VOLYMOMVANDLARE

438

BILAGA MI-003
AKTIVA ELENERGIMÄTARE

443

BILAGA MI-004
VÄRMEMÄTARE

448

BILAGA MI-005
MÄTSYSTEM FÖR KONTINUERLIG OCH DYNAMISK MÄTNING AV MÄNGDER AV ANDRA VÄTSKOR ÄN VATTEN

451

BILAGA MI-006
AUTOMATISKA VÅGAR

459

BILAGA MI-007
TAXAMETRAR

471

BILAGA MI-008
LÄNGDMÅTT

475

BILAGA MI-009
DIMENSIONSMÄTINSTRUMENT

479

BILAGA MI-010
AVGASMÄTARE

482

P5_TA(2003)0581
Säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd (KOM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD))

486

P5_TC1-COD(2003)0128
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd

487

P5_TA(2003)0582
Bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (KOM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD))

490

P5_TC1-COD(2003)0130
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon

491

P5_TA(2003)0583
Förankring av bilbälten i motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (KOM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD))

496

P5_TC1-COD(2003)0136
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon

496

P5_TA(2003)0584
Ägarskap och fri rörlighet
Europaparlamentets resolution om en rättslig ram för den fria rörligheten på den inre marknaden när det gäller varor som kan bli föremål för ägarskapstvister (2002/2114(INI))

500

P5_TA(2003)0585
Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2004
Europaparlamentets resolution om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2004

502

P5_TA(2003)0586
Europeiska unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och särskilt i genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten
Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens roll i förhindrandet av konflikter i Afrika och särskilt i genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten

509

 

Torsdag 18 december 2003

2004/C 091E/4

PROTOKOLL

512

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Anslagsöverföringar

Avtalstexter översända av rådet

Effekterna av diskriminering av personer med multipel skleros (debatt)

Toppmöte om informationssamhället (första etappen: Genève den 10-12 december 2003) (debatt)

OMRÖSTNING

Förbud mot katt-och hundpälsar (artikel 51 i arbetsordningen)

Användning av flexibilitetsmekanismen för Irak (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till allmän budget 2004, ändrat av rådet (omröstning)

Rådets ändrade förslag till allmän budget 2004 (alla avsnitt)/Ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2004 (omröstning)

Framtida budgetbehov för externa åtgärder (omröstning)

Poängsystem för lastbilar som reser genom Österrike 2004 ***III (omröstning)

Flygpassagerare (kompensation och assistans) ***III (omröstning)

Kraftvärme ***II (omröstning)

Stats- och regeringschefernas toppmöte om regeringskonferensen (Bryssel den 12-13 december 2003) (omröstning)

Elektroniska vägtullsystem ***I (omröstning)

Decentraliserat samarbete ***I (omröstning)

Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet ***I (omröstning)

Fiskeavtal mellan EG och Elfenbenskusten * (omröstning)

Europeiska rådets möte (Bryssel den 12-13 december 2003) (omröstning)

Upphävandet av unionens embargo på vapenexport till Kina (omröstning)

Genetiskt modifierade grödor (omröstning)

Effekterna av diskriminering av personer med multipel skleros (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Godkännande av förra sammanträdets protokollet

Begäran om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 112 i arbetsordningen)

Katastroferna i södra Frankrike och i regionerna Languedoc-Roussillon och Provence Alpes-Côte d'Azur (uttalande följt av debatt)

DEBATT OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

Georgien (debatt)

Filippinerna: Upphävande av moratorium för dödsstraff (debatt)

Moldavien (debatt)

SLUT PÅ DEBATTEN OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

VOTING TIME

Georgien (omröstning)

Filippinerna: Upphävande av moratorium för dödsstraff (omröstning)

Moldavien (omröstning)

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Utskottens och de politiska gruppernas sammansättning

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden — Samarbete mellan utskott — Tillbakadragande av ett betänkande som redan erhållit talmanskonferensen godkännande

Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

537

BILAGA 1

538

BILAGA II

564

ANTAGNA TEXTER

606

P5_TA(2003)0587
Användning av flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i Irak
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i Irak enligt punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (KOM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI))

606

BILAGA
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

607

P5_TA(2003)0588
Rådets ändrade förslag till allmän budget 2004 (alla avsnitt)
Europaparlamentets resolution om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 (alla avsnitt) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) samt ändringsskrivelse nr 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), nr 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) och nr 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004

608

BILAGA

614

P5_TA(2003)0589
Framtida budgetbehov för externa åtgärder
Europaparlamentets resolution om framtida budgetbehov för externa åtgärder (2003/2037(INI))

620

P5_TA(2003)0590
Poängsystem för lastbilar som reser genom Österrike 2004 ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för tunga lastbilar som reser genom Österrike 2004 inom ramen för en hållbar transportpolitik (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

626

P5_TA(2003)0591
Flygpassagerare (kompensation och assistans) ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD))

627

P5_TA(2003)0592
Kraftvärme ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD))

628

P5_TC2-COD(2002)0185
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 18 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG

629

BILAGA I
Kraftvärmetekniker som omfattas av detta direktiv

642

BILAGA II
Beräkning av kraftvärmeproducerad el

643

BILAGA III
Metod för att fastställa kraftvärmeprocessens effektivitet

644

BILAGA IV
Kriterier för analys av nationell potential för högeffektiv kraftvärme

647

P5_TA(2003)0593
Stats- och regeringschefernas möte om regeringskonferensen
Europaparlamentets resolution om resultatet av regeringskonferensen

647

P5_TA(2003)0594
Elektroniska vägtullsystem ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänt införande av och driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (KOM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD))

649

P5_TC1-COD(2003)0081
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen

649

P5_TA(2003)0595
Decentraliserat samarbete ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetstiden för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete (KOM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

657

P5_TC1-COD(2003)0156
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om förlängning av giltighetstiden för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete

658

P5_TA(2003)0596
Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet (KOM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD))

661

P5_TC1-COD(2003)0176
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet

662

P5_TA(2003)0597
Fiskeavtal EG/Elfenbenskusten *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1.7.2003-30.6.2004 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten avseende fiske utanför Elfenbenskustens kust (KOM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

670

P5_TA(2003)0598
Europeiska rådets möte
Europaparlamentets resolution om resultatet av Europeiska rådet i Bryssel den 12-13 december 2003

672

P5_TA(2003)0599
Upphävande av unionens embargo på vapenexport till Kina
Europaparlamentets resolution om vapenförsäljning till Kina

679

P5_TA(2003)0600
Genetiskt modifierade grödor
Europaparlamentets resolution om samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk (2003/2098(INI))

680

P5_TA(2003)0601
Effekterna av diskriminering av personer med multipel skleros
Europaparlamentets resolution om framställning 842/2001 om effekterna av diskriminering i den behandling som erbjuds personer med multipel skleros inom Europeiska unionen (2003/2173(INI))

683

P5_TA(2003)0602
Georgien
Europaparlamentets resolution om Georgien

688

P5_TA(2003)0603
Upphävande av moratorium för dödsstraff
Europaparlamentets resolution om tillämpning av dödsstraff i Filippinerna

691

P5_TA(2003)0604
Moldavien
Europaparlamentets resolution om Moldavien

692

P5_TA(2003)0605
Förbud mot katt- och hundpälsar
Förklaring om förbud mot katt- och hundpälsar

695


SV

 

Top