EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:088:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 88, 08 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 88
47. årgången
8 april 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2004/C 88/01Eurons växelkurs 1
2004/C 88/02Beslut om att inte göra några invändningar mot statliga stödåtgärder som kommer att betraktas som befintligt stöd i den mening som avses i artikel 88.1 i EG-fördraget (1) 2
2004/C 88/03Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 6
2004/C 88/04Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar 10
2004/C 88/05Meddelande från kommissionen inom ramen för implementeringen av rådets direktiv 90/396/EEG av den 29 juni 1990 om närmandet av medlemsstaternas lagstiftning rörande anordningar för förbränning av bränslen i gasform (1) 14
2004/C 88/06Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3403 - JP Morgan/Bank One) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 15
2004/C 88/07Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3392 - WestLB/Klöckner) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 16
2004/C 88/08Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1) 17
Europeiska centralbanken
2004/C 88/09Europeiska centralbankens yttrande av den 1 april 2004 på begäran av Europeiska unionens råd om Europeiska kommissionens rekommendation till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt beträffande ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra (SEC(2004) 204 slutlig) (CON/2004/12) 18
2004/C 88/10Europeiska centralbankens yttrande av den 31 mars 2004 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (kodifierad version) (CON/2004/10) 20
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Efta:s ständiga kommitté
2004/C 88/11Kommenterad förteckning över reglerade marknader i enlighet med artikel 16 i direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet 21
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Europaparlamentet
2004/C 88/12Ansökningsinbjudan om behandlingen av sådana arkiv tillhörande parlamentsledamöterna som byggts upp under deras mandatperiod och som överlämnats som gåva eller donation 23
Kommissionen
2004/C 88/13Inbjudan att lämna projektförslag för nationella informationskampanjer om social integration VP/2004/05 (under budgetpost 04040202) 34
Europeiska miljöbyrån
2004/C 88/14Inbjudan att lämna in anmälan om intresse för medlemskap i Europeiska miljöbyråns vetenskapliga kommitté 35

Rättelser
2004/C 88/15Rättelse till Helgdagar 2004: Medlemsstater i Europeiska unionen (EUT C 284 av den 27.11.2003) 37
SV(1) Text av betydelse för EES
Top