EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:069E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 69, 19 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 69E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

47 årgången
19 mars 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003-2004

 

Onsdag 18 juni 2003

2004/C 069E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Uttalanden av talmannen

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Inkomna dokument

Avtalstexter översända av rådet

Föredragningslista

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Europeiska konventet (särskild debatt) (artikel 110a i arbetsordningen)

Välkomsthälsning

Mellanöstern (uttalanden följda av debatt)

Säkerhetsstrategi för Europeiska unionen — Genomförandet av Förenta nationernas program för olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen (uttalanden följda av debatt)

Framtiden för textilavtalet inom ramen för förhandlingarna inom WTO (uttalande följt av debatt)

Ställning som och finansiering av europeiska politiska grupper ***I (debatt)

Energisamarbete med utvecklingsländer (debatt)

Allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***II (debatt)

Skydd och bevarande av den marina miljön (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

10

 

Torsdag 19 juni 2003

2004/C 069E/2

PROTOKOLL

12

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Fodertillsatser ***II (debatt)

Fiskeresurserna i Medelhavet (debatt)

Justering av protokollet från föregående sammanträde

OMRÖSTNING

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Skydd av djur som används för försök ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Gemenskapsstatistik om vetenskap och teknologi ***II (i form av en skrivelse) (omröstning)

Visering för medlemmar i den olympiska familjen som deltar i Olympiska spelen och Paralympics 2004 i Aten * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Fiskeresurserna i Medelhavet (omröstning)

Strukturfonderna (2001) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Sammanhållningsfonden (2001) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Bekämpning av salmonella och andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen ***II (omröstning)

Allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***II (omröstning)

Fodertillsatser ***II (omröstning)

Förslag till ändringsbudget nr 1/2003 (ändringsförslag) (omröstning)

Förslag till ändringsbudget nr 1/2003 (resolution) (omröstning)

Ställning som och finansiering av europeiska politiska grupper ***I (omröstning)

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna * (omröstning)

Transatlantiska förbindelser (omröstning)

Gemenskapens invandringspolitik (omröstning)

Olaglig handel med lätta vapen (omröstning)

Energisamarbete med utvecklingsländer (omröstning)

Skydd och bevande av den marina miljön (omröstning)

Det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet ISPA — 2001 (omröstning)

Minskning av mängden fisk som kastas över bord (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Utskottens sammansättning

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

24

BILAGA I

26

BILAGA II

39

ANTAGNA TEXTER

54

P5_TA(2003)0276
Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (KOM(2003) 207 — C5-0186/2003 — 2001/0140(COD))

54

P5_TA(2003)0277
Övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (14856/1/2002 — C5-0084/2003 — 2001/0176(COD))

55

P5_TA(2003)0278
Skydd av djur som används för försök ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolutionom rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (5240/1/2003 — C5-0134/2003 — 2001/0277(COD))

56

P5_TA(2003)0279
Gemenskapsstatistik om vetenskap och teknologi ***II
Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (14089/1/2002 — C5-0130/2003 — 2001/0197(COD))

56

P5_TA(2003)0280
Visering för deltagare i Olympiska spelen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av visering för medlemmar i den olympiska familjen som deltar i Olympiska spelen och Paralympics 2004 i Aten (KOM(2003) 172 — C5-0181/2003 — 2003/0061(CNS))

57

P5_TA(2003)0281
Fiskeresurserna i Medelhavet
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om upprättande av gemenskapens handlingsplan för att inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken bevara och på ett hållbart sätt bruka fiskeresurserna i Medelhavet (2002/2281(INI))

58

P5_TA(2003)0282
Strukturfonderna (2001)
Europaparlamentets resolution om rapporten från kommissionen om Strukturfonderna 2001 — Trettonde årsrapporten (KOM(2002) 591 — 2003/2019(INI))

61

P5_TA(2003)0283
Sammanhållningsfonden (2001)
Europaparlamentets resolution om rapporten från kommissionen om årsredovisningen för Sammanhållningsfonden (2001) (KOM(2002) 557 — 2003/2020(INI))

66

P5_TA(2003)0284
Bekämpning av salmonella och andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (14857/1/2002 — C5-0083/2003 — 2001/0177(COD))

69

P5_TC2-COD(2001)0177
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 19 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

69

BILAGA I
ZOONOSER OCH ZOONOTISKA SMITTÄMNEN FÖR VILKA GEMENSKAPEN ENLIGT ARTIKEL 4 SKALL FASTSTÄLLA MÅL FÖR MINSKNING AV PREVALENS

82

BILAGA II
BEKÄMPNING AV DE ZOONOSER OCH ZOONOTISKA SMITTÄMNEN SOM FÖRTECKNAS I BILAGA I

82

BILAGA III
SÄRSKILDA KRITERIER FÖR FASTSTÄLLANDE AV SALMONELLASEROTYPER AV BETYDELSE FÖR FOLKHÄLSAN

85

P5_TA(2003)0285
Allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (14054/1/2002 — C5-0085/2003 — 2001/0257(COD))

86

P5_TC2-COD(2001)0257
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 19 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

86

BILAGA

91

P5_TA(2003)0286
Fodertillsatser ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fodertillsatser (15776/2/2002 — C5-0132/2003 — 2002/0073(COD))

96

P5_TC2-COD(2002)0073
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 19 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om fodertillsatser

97

BILAGA I
TILLSATSGRUPPER

113

BILAGA II
UPPDRAG OCH ARBETSUPPGIFTER FÖR GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM

114

BILAGA III
SÄRSKILDA MÄRKNINGSKRAV FÖR VISSA FODERTILLSATSER OCH FÖR FÖRBLANDNINGAR

115

BILAGA IV
ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR

116

P5_TA(2003)0287
Ändringsbudget 1/2003 (Ändringar)
Förslag till ändringsbudget nr 1/2003 för Europeiska unionen för budgetåret 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

116

P5_TA(2003)0288
Ändringsbudget 1/2003
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

116

P5_TA(2003)0289
Ställning som och finansiering av europeiska politiska partier ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ställning som och finansiering av europeiska politiska partier (KOM(2003) 77 — C5-0059/2003 — 2003/0039(COD))

118

P5_TC1-COD(2003)0039
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 juni 2003inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning 2003/.../EG om ställning som och finansiering av europeiska politiska grupper

118

P5_TA(2003)0290
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om utkastet till rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (KOM(2002) 213 — C5-0262/2002 — 2002/0100(CNS))

124

P5_TA(2003)0291
Transatlantiskt partnerskap
Europaparlamentets resolution om förnyade transatlantiska förbindelser för det tredje millenniet

124

P5_TA(2003)0292
Gemenskapens invandringspolitik
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en öppen samordningsmetod för gemenskapens invandringspolitik (KOM(2001) 387 — C5-0337/2002 — 2002/2181(COS)) och om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: att integrera invandringsfrågor i Europeiska unionens förbindelser med tredje länder (KOM(2002) 703 — C5-0233/2003 — 2002/2181(COS))

129

P5_TA(2003)0293
Olaglig handel med lätta vapen
Europaparlamentets resolution om genomförandet av FN:s program för att bekämpa den olagliga handeln med lätta vapen

136

P5_TA(2003)0294
Energisamarbete med utvecklingsländer
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om energisamarbete med utvecklingsländerna (KOM(2002) 408 — 2002/2244(INI))

137

P5_TA(2003)0295
Skydd och bevarande av den marina miljön
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande: Mot en strategi för att skydda och bevara den marina miljön (KOM(2002) 539 — C5-0155/2003 — 2003/2065(INI))

141

P5_TA(2003)0296
Det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet ISPA — 2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2001 (KOM(2002) 596 — C5-0025/2003 — 2003/2021(INI))

146

P5_TA(2003)0297
Minskning av mängden fisk som kastas över bord
Europaparlamentets resolution om gemenskapens handlingsplan för att minska mängden fisk som kastas över bord (KOM(2002) 656 — 2003/2036(INI))

149


SV

 

Top