Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:061E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 61, 10 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 61 E
47:e årgången
10 mars 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I (Meddelanden)
EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2003-2004
Sammanträdesperioden 11-13 mars 2003
Måndag 10 mars 2003
(2004/C 61 E/001)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 1
1. Återupptagande av sessionen 1
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 1
3. Begäran om tillsättande av en undersökningskommitté angående ekonomiskt stöd till Mellanöstern (yttrande från talmanskonferensen) 2
4. Utskottens och de interparlamentariska delegationernas sammansättning 2
5. Inkomna dokument 2
6. Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen) 10
7. Framställningar 11
8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner 12
9. Arbetsplan 12
10. Anföranden om frågor av politisk vikt 13
11. Allmänt avtal om handel med tjänster (GATS) inom WTO, inklusive kulturell mångfald (uttalande följt av debatt) 14
12. Tillträde till marknaden för hamntjänster ***II (debatt) 14
13. Främjande av biobränslen för transport ***II (debatt) 15
14. Krisen inom vitfisksektorn (debatt) 15
15. Föredragningslista för nästa sammanträde 16
16. Avslutande av sessionen 16
17. Avslutande av sammanträdet 16
NÄRVAROLISTA 17
SESSIONEN 2003-2004
Sammanträdesperioden 11-13 mars 2003
Tisdag 11 mars 2003
(2004/C 61 E/002)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 18
1. Öppnande av den årliga sessionen 18
2. Öppnande av sammanträdet 18
3. Parlamentets sammansättning 19
4. Uttalande av talmannen om den internationella brottmålsdomstolen 19
5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (meddelande om ingivna resolutionsförslag) 19
6. Kommissionens politiska strategi för 2004 - Riktlinjer för budgetförfarandet 2004 (kommissionen) - Riktlinjer för budgeten (avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och (B)) och om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetförfarandet 2004 (debatt) 20
7. Reform av budgetförfarandet (debatt) 21
8. Föredragningslistan 22
OMRÖSTNING
9. Kvinnlig representation i organ för arbetsmarknadens parter (begäran om samråd) (artikel 52 i arbetsordningen) (omröstning) 22
10. Sammanställning av Ekonomiska och sociala kommitténs erfarenheter i fråga om utvärderingen av vilken påverkan de strukturreformer som genomförts inom unionen har på det ekonomiska och sociala området samt på sysselsättningen (begäran om samråd) (artikel 52 i arbetsordningen) (omröstning) 22
11. Obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 22
12. Narkotikaprekursorer ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 23
13. Säkrare användning av Internet ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 23
14. Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (artikel 251 i fördraget) ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 23
15. Allmänna bestämmelser om strukturfonderna *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 24
16. Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (kvalificerad majoritet) * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 24
17. Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (enhällighet) * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 24
18. Föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 25
19. Öppnande för allmänheten av EEG:s och Euratoms historiska arkiv * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 25
20. Unionens yttre förbindelser på transportområdet (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 25
21. Tillträde till marknaden för hamntjänster ***II (omröstning) 26
22. Riktlinjer för budgetförfarandet 2004 (kommissionen) (omröstning) 26
23. Riktlinjer för budgeten 2004: avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII A och B, och det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning (omröstning) 26
24. Reform av budgetförfarandet (omröstning) 27
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
25. Justering av protokollet från föregående sammanträde 28
26. Sysselsättningsstrategi och socialpolitik i unionen (debatt) 28
27. ECB-rådets funktionssätt * (debatt) 29
28. Grannländerna i ett utvidgat Europa: förbindelserna med grannländerna i öster och söder (meddelande) 29
29. Frågestund (frågor till kommissionen) 29
30. Riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken - Årlig utvärdering av genomförandet av stabilitets- och konvergensprogrammen - Konvergensrapport 2002 - Sverige - De offentliga finanserna i EMU - 2002 (debatt) 31
31. Tjänstepensionsinstituts verksamhet ***II (debatt) 31
32. Föredragningslista för nästa sammanträde 32
33. Avslutande av sammanträdet 32
NÄRVAROLISTA 33
BILAGA I
OMRÖSTNINGSRESULTAT 34
1. Kvinnlig representation i organ för arbetsmarknadens parter 34
2. Begäran om samråd med Ekonomiska och sociala kommittén - Sammanställning av Ekonomiska och sociala kommitténs erfarenheter i fråga om utvärderingen av vilken påverkan de strukturreformer som genomförts inom unionen har på det ekonomiska och sociala området samt på sysselsättningen 35
3. Obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton ***II 35
4. Narkotikaprekursorer ***I 35
5. Säkrare användning av Internet ***I 35
6. Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (artikel 251 i fördraget) ***I 36
7. Allmänna bestämmelser om strukturfonderna *** 36
8. Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (kvalificerad majoritet ) * 36
9. Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (enhällighet) * 36
10. Föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa * 37
11. Öppnande för allmänheten av EEG:s och Euratoms historiska arkiv * 37
12. Unionens yttre förbindelser på transportområdet 37
13. Tillträde till marknaden för hamntjänster ***II 37
14. Riktlinjer för budgetförfarandet 2004 (avsnitt III) 41
15. Riktlinjer för budgeten (avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII (A) och VIII (B) och det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetförfarandet 2004 43
16. Reform av budgetförfarandet 44
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 45
Betänkande Pirker A5-0038/2003 - resolution 45
Betänkande Frassoni A5-0030/2003 - resolution 46
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändringar 36+66 48
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändringar 37+65 49
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändring 13, första delen 51
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändring 13, andra delen 52
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändring 38 54
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändringar 53+62 56
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändring 40 57
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändring 56 59
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändring 57 61
Rekommendation Jarzembowski A5-0050/2003 - ändring 30 62
Betänkande Mulder A5-0039/2003 - ändring 6 64
Betänkande Gill A5-0041/2003 - ändring 8 66
Betänkande Wynn A5-0046/2003 - punkt 10 67
Betänkande Wynn A5-0046/2003 - punkt 12 69
Betänkande Wynn A5-0046/2003 - punkt 13 70
Betänkande Wynn A5-0046/2003 - punkt 21 72
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0068
Obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av säkerhetsbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton (10927/1/2002 - C5-0532/2002 - 2000/0315(COD)) 74
P5_TA(2003)0069
Narkotikaprekursorer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om narkotikaprekursorer (KOM(2002) 494 - C5-0415/2002 - 2002/0217(COD)) 75
P5_TC1-COD(2002)0217
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om narkotikaprekursorer 75
BILAGA I 83
BILAGA II 85
BILAGA III 85
P5_TA(2003)0070
Säkrare användning av Internet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 276/1999/EG om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät (KOM(2002) 152 - C5-0141/2002 - 2002/0071(COD)) 87
P5_TC1-COD(2002)0071
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2003/EG om ändring av beslut nr 276/1999/EG om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät 87
BILAGA I 90
BILAGA II 93
P5_TA(2003)0071
Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (artikel 251 i fördraget) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som Europaparlamentet och rådet har antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget (KOM(2001) 789 - C5-0004/2002 - 2001/0314(COD)) 93
P5_TA(2003)0072
Allmänna bestämmelser om strukturfonderna ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (11104/2002 - C5-0440/2002 - 2001/0313(AVC)) 94
P5_TA(2003)0073
Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (kvalificerad majoritet) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad majoritet) (KOM(2001) 789 - C5-0091/2002 - 2001/0315(CNS)) 95
P5_TA(2003)0074
Bestämmelser om de kommittéer som biträder kommissionen (enhällighet) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (enhällighet) (KOM(2001) 789 - C5-0092/2002 - 2001/0316(CNS)) 96
P5_TA(2003)0075
Föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (KOM(2002) 519 - C5-0497/2002 - 2002/0227(CNS)) 96
P5_TA(2003)0076
Öppnande för allmänheten av EEG:s och Euratoms historiska arkiv *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv (KOM(2002) 462 - C5-0417/2002 - 2002/0203(CNS)) 98
P5_TA(2003)0077
Unionens yttre förbindelser på transportområdet
Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens yttre förbindelser på transportområdet (2002/2085(INI)) 106
P5_TA(2003)0078
Tillträde till marknaden för hamntjänster ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster (11146/1/2002 - C5-0533/2002 - 2001/0047(COD)) 111
P5_TC2-COD(2001)0047
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om tillträde till marknaden för hamntjänster 111
BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER HAMNTJÄNSTER SOM OMFATTAS AV DETTA DIREKTIV 128
P5_TA(2003)0079
Riktlinjer för budgetförfarandet 2004 (kommissionen)
Europaparlamentets resolution om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2004 - Avsnitt III - Kommissionen (2003/2001(BUD)) 128
P5_TA(2003)0080
Riktlinjer för budgeten (avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B)) om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetförfarandet 2004
Europaparlamentets resolution om riktlinjerna för avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för 2004 (2003/2002(BUD)) 136
P5_TA(2003)0081
Reform av budgetförfarandet
Europaparlamentets resolution om reformeringen av budgetförfarandet - möjliga alternativ inför revideringen av fördragen (2002/2271(INI)) 143
Onsdag 12 mars 2003
(2004/C 61 E/003)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 148
1. Öppnande av sammanträdet 148
2. Irak (uttalanden följda av debatt) 148
3. De politiska gruppernas sammansättning 149
OMRÖSTNING
4. Krav på offentlighet i vissa typer av bolag ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 149
5. Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 150
6. Tvistlösning inom civil- och handelsrätt (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 150
7. Främjande av biobränslen för transport ***II (omröstning) 150
8. Tjänstepensionsinstituts verksamhet ***II (omröstning) 151
9. Allmänt avtal om handel med tjänster (GATS) inom WTO, inklusive kulturell mångfald (omröstning) 151
10. Krisen inom vitfisksektorn (omröstning) 151
11. Sysselsättningsstrategi och socialpolitik i unionen (omröstning) 152
12. Riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken (omröstning) 152
13. Årlig utvärdering av genomförandet av stabilitets- och konvergensprogrammen (omröstning) 152
14. Konvergensrapport 2002 - Sverige (omröstning) 152
15. De offentliga finanserna i EMU - 2002 (omröstning) 153
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
16. Justering av protokollet från föregående sammanträde 155
17. Unionens militära uppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (uttalanden följda av debatt) 156
18. Flygbolagens överföring av personuppgifter vid transatlantiska flygningar (uttalanden följda av debatt) 156
19. Frågestund (frågor till rådet) 157
20. Jämställdshetsperspektiv i Europaparlamentet (debatt) 158
21. Jämställdhet vid användningen av strukturfonderna (debatt) 158
22. Undantag från spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser (terrorism) * (debatt) 159
23. Skydd av ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (debatt) 159
24. Föredragningslista för nästa sammanträde 159
25. Avslutande av sammanträdet 159
NÄRVAROLISTA 160
BILAGA I
OMRÖSTNINGSRESULTAT 161
1. Krav på offentlighet i vissa typer av bolag ***I 161
2. Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris * 162
3. Tvistlösning inom civil- och handelsrätt 162
4. Främjande av biobränslen för transport ***II 162
5. Tjänstepensionsinstituts verksamhet ***II 163
6. Allmänt avtal om handel med tjänster (GATS) inom WTO, inklusive kulturell mångfald 163
7. Krisen inom vitfisksektorn 165
8. Sysselsättningsstrategi och socialpolitik i unionen 166
9. Riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken 169
10. Årlig utvärdering av genomförandet av stabilitets- och konvergensprogrammen 171
11. Konvergensrapport 2002 - Sverige 173
12. De offentliga finanserna i EMU - 2002 174
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 175
Betänkande Lulling A5-0040/2003 - resolution 175
Rekommendation Ayuso Gonzalez A5-0057/2003 - ändring 7 176
Rekommendation Karas A5-0042/2003 - ändring 38 178
Rekommendation Karas A5-0042/2003 - ändring 24 180
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 1 181
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 4 183
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 14 185
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 15 186
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 2 188
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - punkt 7 190
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 19 191
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 20 193
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - punkt 15 195
B5-0159/2003 - Gemensam resolution - GATS - ändring 3 196
B5-0156/2003 - Vitfisksektorn - ändring 1 198
B5-0156/2003 - Vitfisksektorn - punkt 1 200
B5-0156/2003 - Vitfisksektorn - ändring 4 202
B5-0156/2003 - Vitfisksektorn - resolution 203
Betänkande Mann A5-0062/2003 - punkt 3, andra delen 205
Betänkande Mann A5-0062/2003 - punkt 8 207
Betänkande Mann A5-0062/2003 - ändring 14 208
Betänkande Mann A5-0062/2003 - ändring 16 210
Betänkande Mann A5-0062/2003 - ändring 12 212
Betänkande Mann A5-0062/2003 - ändring 7 213
Betänkande Mann A5-0062/2003 - punkt 18, första delen 215
Betänkande Mann A5-0062/2003 - punkt 20, första delen 216
Betänkande Mann A5-0062/2003 - punkt 21 218
Betänkande Mann A5-0062/2003 - ändring 10 220
Betänkande Mann A5-0062/2003 - ändring 21 221
Betänkande Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - ändring 4 223
Betänkande Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - ändring 8 225
Betänkande Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - ändring 11 226
Betänkande Garcia-Margallo y Marfil A5-0051/2003 - resolution 228
Betänkande Trentin A5-0047/2003 - ändring 7 230
Betänkande Trentin A5-0047/2003 - ändring 8 231
Betänkande Trentin A5-0047/2003 - punkt 13, andra delen 233
Betänkande Trentin A5-0047/2003 - ändring 20 235
Betänkande Trentin A5-0047/2003 - ändring 10 236
Betänkande Trentin A5-0047/2003 - ändring 11 238
Betänkande Schmidt A5-0037/2003 - punkt 5 239
Betänkande Schmidt A5-0037/2003 - punkt 10, andra delen 241
Betänkande Schmidt A5-0037/2003 - resolution 242
Betänkande Dos Santos A5-0018/2003 - punkt 1, andra delen 243
Betänkande Dos Santos A5-0018/2003 - ändring 3 245
Betänkande Dos Santos A5-0018/2003 - ändring 8 247
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0082
Krav på offentlighet i vissa typer av bolag ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG om krav på offentlighet i vissa typer av bolag (KOM(2002) 279 - C5-0252/2002 - 2002/0122(COD)) 249
P5_TC1-COD(2002)0122
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG om krav på offentlighet i vissa typer av bolag 249
P5_TA(2003)0083
Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (KOM(2002) 558 - C5-0515/2002 - 2002/0245(CNS)) 255
P5_TA(2003)0084
Tvistlösning inom civil- och handelsrätt
Europaparlamentets resolution om kommissionens grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt (KOM(2002) 196 - C5-0284/2002 - 2002/2144(COS)) 256
P5_TA(2003)0085
Främjande av biobränslen för transport ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel (12695/1/2002 - C5-0585/2002 - 2001/0265(COD)) 260
P5_TC2-COD(2001)0265
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 12 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel 261
P5_TA(2003)0086
Tjänstepensionsinstituts verksamhet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (11212/4/2002 - C5-0534/2002 - 2000/0260(COD)) 268
P5_TC2-COD(2000)0260
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 12 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut 269
P5_TA(2003)0087
Allmänt avtal om handel med tjänster (GATS) inom WTO, inklusive kulturell mångfald
Europaparlamentets resolution om WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (GATS), inklusive kulturell mångfald 289
P5_TA(2003)0088
Krisen inom vitfisksektorn
Europaparlamentets resolution om den socioekonomiska krisen inom vitfisksektorn 292
P5_TA(2003)0089
Riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken
Europaparlamentets resolution om tillståndet för Europas ekonomi - förberedande betänkande med anledning av kommissionens rekommendation om riktlinjerna för den allmänna ekonomiska politiken (2002/2287(INI)) 294
P5_TA(2003)0090
Årlig utvärdering av genomförandet av stabilitets- och konvergensprogrammen
Europaparlamentets resolution om den årliga utvärderingen av genomförandet av stabilitets- och konvergensprogrammen (2002/2288(INI)) 299
P5_TA(2003)0091
Konvergensrapport 2002 - Sverige
Europaparlamentets resolution om kommissionens rapport Konvergensrapport 2002 - Sverige (KOM(2002) 243 - C5-0326/2002 - 2002/2170(COS)) 303
P5_TA(2003)0092
De offentliga finanserna i EMU - 2002
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om de offentliga finanserna i EMU - 2002 (KOM(2002) 209 - C5-0324/2002 - 2002/2168(COS)) 305
Torsdag 13 mars 2003
(2004/C 61 E/004)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 310
1. Öppnande av sammanträdet 310
2. Parlamentets sammansättning 310
3. Inkomna dokument 311
4. Strategi för konsumentpolitik 2002-2006 - Unionens framtida konsumentpolitik - Det rättsliga skyddet av konsumenter (debatt) 313
5. Meddelande från talmannen 314
6. Parlamentets sammansättning 315
7. Föredragningslistan (sammanträdet den 26 mars 2003) 315
8. Tillstånd att utarbeta en rekommendation (artikel 96.4 i arbetsordningen) 315
9. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter 315
OMRÖSTNING
10. Jämställdhet vid användningen av strukturfonderna (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 317
11. ECB-rådets funktionssätt * (omröstning) 317
12. Undantag från spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser (terrorism) * (omröstning) 318
13. Unionens militära uppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning) 318
14. Flygbolagens överföring av personuppgifter vid transatlantiska flygningar (omröstning) 318
15. Jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet (omröstning) 319
16. Skydd av ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (omröstning) 319
17. Strategi för konsumentpolitik 2002-2006 (omröstning) 319
18. Unionens framtida konsumentpolitik (omröstning) 319
19. Det rättsliga skyddet av konsumenter (omröstning) 320
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
20. Justering av protokollet från föregående sammanträde 321
21. Nedläggning av företag som beviljats ekonomiskt stöd av Europeiska unionen (uttalande följt av debatt) 321
DEBATT OM FALL AV KRÄNKNING AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DE DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPERNA
22. Kambodja (debatt) 322
23. Myanmar (Burma) (debatt) 323
24. Nigeria: fallet Amina Lawal (debatt) 323
SLUT PÅ DEBATTEN OM FALL AV KRÄNKNING AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DE DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPERNA
PERÍODO DE VOTAÇÃO
25. Kambodja (omröstning) 323
26. Myanmar (Burma) (omröstning) 324
27. Nigeria: fallet Amina Lawal (omröstning) 324
28. Nedläggning av företag som beviljats ekonomiskt stöd av Europeiska unionen (omröstning) 325
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
29. Tidsfrist 326
30. Hänvisningar till utskott - Tillstånd att utarbeta betänkanden - Samarbete mellan parlamentets utskott 326
31. Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 51 i arbetsordningen) 328
32. Översändande av texter antagna under innevarande sammanträdesperiod 329
33. Tidpunkt för nästa sammanträde 329
34. Avbrytande av sessionen 329
NÄRVAROLISTA 330
BILAGA I
OMRÖSTNINGSRESULTAT 331
1. Jämställdhet vid användningen av strukturfonderna 331
2. ECB-rådets funktionssätt * 332
3. Undantag från spärrande av tillgångar och ekonomiska reurser (terrorism) * 333
4. Unionens militära uppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 334
5. Flygbolagens överföring av personuppgifter vid transatlantiska flygningar 334
6. Jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet 335
7. Skydd av ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (2001) 335
8. Strategi för konsumentpolitik 2002-2006 337
9. Unionens framtida konsumentpolitik 339
10. Det rättsliga skyddet av konsumenter 340
11. Kambodja 341
12. Myanmar (Burma) 341
13. Nigeria: fallet Amina Lawal 341
14. Nedläggning av företag som beviljats ekonomiskt stöd av Europeiska unionen 342
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 344
Betänkande Avilés Perea A5-0059/2003 - resolution 344
Betänkande Hernandez Mollar A5-0036/2003 - ändring 7, första delen 345
Betänkande Hernandez Mollar A5-0036/2003 - ändring 7, andra delen 346
Betänkande Hernandez Mollar A5-0036/2003 - ändring 8 348
Betänkande Hernandez Mollar A5-0036/2003 - ändring 9, första delen 349
Betänkande Hernandez Mollar A5-0036/2003 - ändring 9, andra delen 351
Betänkande Hernandez Mollar A5-0036/2003 - ändring 6 352
Betänkande Hernandez Mollar A5-0036/2003 - ändrat förslag 354
B5-0187/2003 - Personuppgifter - resolution 355
Betänkande Bösch A5-0055/2003 - punkt 8, andra delen 356
Betänkande Bösch A5-0055/2003 - punkt 8, tredje delen 358
Betänkande Bösch A5-0055/2003 - punkt 59 359
Betänkande Bösch A5-0055/2003 - punkt 60 361
Betänkande Bösch A5-0055/2003 - punkt 61 362
Betänkande Bösch A5-0055/2003 - ändring 22, första delen 364
Betänkande Whitehead A5-0023/2003 - punkt 23, andra delen 365
Betänkande Patrie A5-0423/2002 - ändring 1 367
B5-0170/2003 - Gemensam resolution - Kambodja - resolution 368
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0093
Jämställdhet vid användningen av strukturfonderna
Europaparlamentets resolution om jämställdhetsmålen vid användningen av strukturfonderna (2002/2210(INI)) 370
P5_TA(2003)0094
ECB-rådets funktionssätt *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (6163/2003 - C5-0038/2003 - 2003/0803(CNS)) 374
P5_TA(2003)0095
Undantag från spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser (terrorism) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring, för tionde gången och när det gäller undantag från spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser, av förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (KOM(2003) 41 - C5-0048/2003 - 2003/0015(CNS)) 375
P5_TA(2003)0096
Unionens militära uppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Europaparlamentets resolution om europeiska säkerhets- och försvarspolitikens (ESFP) verksamhet i före detta jugoslaviska republiken Makedonien 379
P5_TA(2003)0097
Flygbolagens överföring av personuppgifter vid transatlantiska flygningar
Europaparlamentets resolution om flygbolagens överföring av personuppgifter vid transatlantiska flygningar 381
P5_TA(2003)0098
Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet
Europaparlamentets resolution om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet (2002/2025(INI)) 384
P5_TA(2003)0099
Skydd av ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning
Europaparlamentets resolution om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning - årsrapport 2001 (2002/2211(INI)) 392
P5_TA(2003)0100
Konsumentpolitik 2002-2006
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om En strategi för konsumentpolitik 2002-2006 (KOM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS)) 401
P5_TA(2003)0101
Unionens framtida konsumentpolitik
Europaparlamentets resolution om kommissionens grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen: inverkan på unionens framtida konsumentpolitik (KOM(2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS)) 409
P5_TA(2003)0102
Det rättsliga skyddet av konsumenter
Europaparlamentets resolution om perspektiv på det rättsliga skyddet av konsumenterna i samband med kommissionens grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen (KOM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS)) 413
P5_TA(2003)0103
Mänskliga rättigheter: Kambodja
Europaparlamentets resolution om situationen i Kambodja inför parlamentsvalen den 27 juli 2003 417
P5_TA(2003)0104
Mänskliga rättigheter: Myanmar (Burma)
Europaparlamentets resolution om Myanmar (Burma) 420
P5_TA(2003)0105
Mänskliga rättigheter: Nigeria, fallet Amina Lawal
Europaparlamentets resolution om fallet med den nigerianska kvinnan, Amina Lawal, som dömts till döden genom stening i Nigeria 423
P5_TA(2003)0106
Nedläggning av företag efter beviljande av ekonomiskt stöd från Europeiska unionen
Europaparlamentets resolution om nedläggning av företag som beviljats ekonomiskt stöd av Europeiska unionen 425
Teckenförklaring
*Samrådsförfarandet
** ISamarbetsförfarandet (första behandlingen)
** IISamarbetsförfarandet (andra behandlingen)
***Samtyckesförfarandet
*** IMedbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
*** IIMedbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
*** IIIMedbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)
Upplysningar angående omröstningar
Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.
Förkortningar för utskottens namn
AFETUtskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
BUDGBudgetutskottet
CONTBudgetkontrollutskottet
LIBEUtskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ECONUtskottet för ekonomi och valutafrågor
JURIUtskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
ITREUtskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
EMPLUtskottet för sysselsättning och socialfrågor
ENVIUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
AGRIUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
PECHFiskeriutskottet
RETTUtskottet för regionalpolitik, transport och turism
CULTUtskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
DEVEUtskottet för utveckling och samarbete
AFCOUtskottet för konstitutionella frågor
FEMMUtskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
PETIUtskottet för framställningar
Förkortningar för de politiska grupperna
PPE-DEEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater
PSEEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp
ELDREuropeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Verts/ALEGruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
GUE/NGLGruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
UENGruppen Unionen för nationernas Europa
EDDGruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
NIGrupplösa
SV
Top