Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:043E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 43, 19 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 43 E
47:e årgången
19 februari 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I (Meddelanden)
EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2002-2003
Sammanträdesperioden 10-13 februari 2003
Måndag 10 februari 2003
(2004/C 43 E/001)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 1
1. Återupptagande av sessionen 1
2. Parentation 1
3. Justering av protokollet från föregående sammanträde 1
4. Valprövning 2
5. Parlamentets sammansättning 2
6. Inkomna dokument 2
7. Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen) 6
8. Framställningar 6
9. Arbetsplan 9
10. Anföranden om frågor av politisk vikt 10
11. Välkomsthälsning 10
12. Världsekonomiskt forum (Davos) och världssocialt forum (Porto Alegre) (uttalande följt av en debatt) 10
13. Tillstånd att använda generiska läkemedel inom ramen för WTO (uttalande följt av en debatt) 11
14. Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter (uttalande följt av en debatt) 11
15. Föredragningslista för nästa sammanträde 12
16. Avslutande av sammanträdet 12
NÄRVAROLISTA 13
Tisdag 11 februari 2003
(2004/C 43 E/002)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 14
1. Öppnande av sammanträdet 14
2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (meddelande om ingivna resolutionsförslag) 14
3. Unionsmedborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier ***I (debatt) 15
4. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare * (debatt) 15
5. Passering av medlemsstaternas yttre gränser med och utan visering * (debatt) 16
6. Förbindelserna EU/Vitryssland (debatt) 16
OMRÖSTNING
7. Utfärdande av viseringar vid gränsen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 16
8. Livsmedelstillsatsen E 425 (konjak) ***I (omröstning) 17
9. Unionsmedborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier *** I (omröstning) 17
10. Passering av medlemsstaternas yttre gränser med och utan visering * (omröstning) 17
11. Förbindelserna EU/Vitryssland (omröstning) 18
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
12. Justering av protokollet från föregående sammanträde 19
13. Begäran om tillsättande av en undersökningskommitté (meddelande) 19
14. Associeringsavtal EG/Chile *** (debatt) 19
15. Miljöpoäng för transport med tung lastbil genom Österrike 2004 ***I (debatt) 19
16. Transportpolitiken fram till 2010 (debatt) 20
17. Anpassning av budgetplanen inför utvidgningen (meddelande följt av en debatt) 20
18. Frågestund (frågor till kommissionen) 20
19. Transportpolitiken fram till 2010 (fortsättning på debatten) 21
20. Vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn ***I - Tredje generationens system för mobil kommunikation - eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla - E-ekonomins inverkan på de europeiska företagen (debatt) 22
21. Föredragningslista för nästa sammanträde 22
22. Avslutande av sammanträdet 22
NÄRVAROLISTA 23
BILAGA 1
OMRÖSTNINGSRESULTAT 24
1. Utfärdande av viseringar vid gränsen 24
2. Livsmedelstillsatsen E 425 (konjak) ***I 25
3. Unionsmedborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier ***I 25
4. Passering av medlemsstaternas yttre gränser med och utan visering * 29
5. Förbindelserna EU/Vitryssland 30
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP
Betänkande Karamanou A5-0006/2003 - resolution 31
Betänkande Paulsen A5-0011/2003 - resolution 32
Betänkande Santini A5-0009/2003 - resolution 33
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0038
Utfärdande av viseringar vid gränsen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Spaniens initiativ inför antagandet av rådets förordning om ändring av Schengenregelverket om utfärdandet av viseringar vid gränsen, inbegripet till sjömän (8372/2002 - C5-0289/2002 - 2002/0810(CNS)) 36
P5_TA(2003)0039
Livsmedelstillsatsen E 425 konjak ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/2/EG med avseende på villkoren för användning av livsmedelstillsatsen E 425 konjak (KOM(2002) 451 - C5-0378/2002 - 2002/0201(COD)) 40
P5_TC1-COD(2002)0201
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om ändring av direktiv 95/2/EG med avseende på villkoren för användning av livsmedelstillsatsen E 425 konjak 40
P5_TA(2003)0040
Unionsmedborgares och deras familjemedlem mars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlem mars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (KOM(2001) 257 - C5-0336/2001 - 2001/0111(COD)) 42
P5_TC1-COD(2001)0111
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om unionsmedborgares och deras familjemedlem mars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 42
P5_TA(2003)0041
Passering av medlemsstaternas yttre gränser med och utan visering *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (KOM(2002) 679 - C5-0609/2002 - 2002/0280(CNS)) 59
P5_TA(2003)0042
Förbindelserna EU/Vitryssland
Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Vitryssland: perspektiven på ett framtida partnerskap (2002/2164(INI)) 60
Onsdag 12 februari 2003
(2004/C 43 E/003)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 67
1. Öppnande av sammanträdet 67
2. Välkomsthälsning 67
3. Inkomna dokument 67
4. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte 2003 (Bryssel den 21-22 mars 2003) (uttalanden följda av en debatt) 67
OMRÖSTNING
5. Associeringsavtal EG/Chile *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 68
6. Modinis-programmet (2003-2005) ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 68
7. Dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 69
8. System för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 69
9. E-ekonomins inverkan på de europeiska företagen (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 69
10. Miljöpoäng för transport med tung lastbil genom Österrike 2004 ***I (omröstning) 69
11. Vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn ***I (omröstning) 70
12. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare * (omröstning) 70
13. Världsekonomiskt forum (Davos) och världssocialt forum (Porto Alegre) (omröstning) 70
14. Tillstånd att använda generiska läkemedel inom ramen för WTO (omröstning) 71
15. Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter (omröstning) 71
16. Transportpolitiken fram till 2010 (omröstning) 72
17. Tredje generationens system för mobil kommunikation (omröstning) 72
18. eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla (omröstning) 72
19. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte 2003 (Bryssel den 21-22 mars 2003) (omröstning) 72
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
20. Begäran om tillämpning av brådskande förfarande 76
21. Justering av protokollet från föregående sammanträde 76
22. De politiska gruppernas sammansättning 76
23. Läget i Irak (uttalanden följda av en debatt) 76
24. 2002 års årliga debatt om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (debatt) 77
25. Oexploderad ammunition och utarmat uran (debatt) 77
26. Forest Focus (övervakning av skogar och miljösamspel) ***I (debatt) 78
27. Reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna ***I (debatt) 79
28. Översyn av strategin för den inre marknaden 2002 (debatt) 79
29. Föredragningslista för nästa sammanträde 80
30. Avslutande av sammanträdet 80
NÄRVAROLISTA 81
BILAGA 1
OMRÖSTNINGSRESULTAT 82
1. Associeringsavtal EG/Chile *** 82
2. Modinis-programmet (2003-2005) ***I 82
3. Dokumentationsplaner för fångster av Dissostichus spp. * 83
4. System för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen * 83
5. E-ekonomins inverkan på de europeiska företagen 83
6. Miljöpoäng för transport med tung lastbil genom Österrike 2004 ***I 83
7. Vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn ***I 85
8. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare * 85
9. Världsekonomiskt forum (Davos) och Världssocialt forum (Porto Alegre) 88
10. Tillstånd att använda generiska läkemedel inom ramen för WTO 88
11. Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter 89
12. Transportpolitiken fram till 2010 90
13. Tredje generationens system för mobil kommunikation 95
14. eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla 96
15. Förberedelser för Europeiska rådets möte 2003 (Bryssel den 21-22 mars 2003) 96
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP
Betänkande Read A5-0007/2003 - resolution 98
Betänkande Caveri A5-0019/2003 - ändring 19, första delen 99
Betänkande Caveri A5-0019/2003 - ändring 20 100
Betänkande Caveri A5-0019/2003 - ändring 21 101
Betänkande Caveri A5-0019/2003 - ändrat förslag 103
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 2 104
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 30 106
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 55 107
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 64 109
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 65 110
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 17 112
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 18 113
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 76 115
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 77 116
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 79 118
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 69 119
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 71 121
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändring 83 122
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - ändrat förslag 123
Betänkande Terrón i Cusí A5-0010/2003 - resolution 125
B5-0101/2003 - Gemensam resolution - Davos/Porto Alegre - resolution 127
B5-0101/2003 - Davos/Porto Alegre - resolution 128
B5-0111/2003 - Gemensam resolution nr 2 - Davos/Porto Alegre - resolution 130
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - ändring 2 131
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - ändring 3 132
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - punkt 5, första delen 134
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - punkt 5, andra delen 135
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - punkt 5, tredje delen 137
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - punkt 5, fjärde delen 138
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - punkt 5, femte delen 140
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - punkt 5, sjätte delen 141
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - ändring 4 143
B5-0102/2003 - Gemensam resolution - Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter - ändring 1 144
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 1, första delen 146
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 1, andra delen 147
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 5 148
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 6, första delen 150
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 6, andra delen 151
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 10, första delen 153
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 10, andra delen 154
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 10, tredje delen 155
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 18 157
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 23 158
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 40 160
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 34 161
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 30 163
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 43 164
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 36 166
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 37 167
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 15 169
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 44 170
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 66 172
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 67 173
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 68 175
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 38 176
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 71 177
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 75 179
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 78 180
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - punkt 79 182
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - ändring 49 183
Betänkande Izquierdo Collado A5-0444/2002 - resolution 185
Betänkande Paasilinna A5-0013/2003 - resolution 186
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 4 188
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - ändring 2 189
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 8, första delen 190
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 8, andra delen 192
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 10 193
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 13 195
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 14 196
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - ändring 1 197
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 26 199
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - ändring 6 200
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - punkt 29 201
B5-0104/2003 - Gemensam resolution - Förberedelser inför Europeiska rådets möte våren 2003 - resolution 203
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0043
Associeringsavtal med EG/Chile ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett associeringsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (13767/2002 - KOM(2002) 536 - C5-0589/2002 - 2002/0239(AVC)) 205
P5_TA(2003)0044
Modinis-programmet (2003-2005) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett flerårigt program (2003-2005) för övervakning av eEurope, spridning av goda arbetsmetoder och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis) (KOM(2002) 425 - C5-0425/2002 - 2002/0187(COD)) 205
P5_TC1-COD(2002)0187
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2003/EG om antagande av ett flerårigt program (2003-2005) för övervakning av eEurope, spridning av goda arbetsmetoder och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis) 206
P5_TA(2003)0045
Dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1035/2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. (KOM(2002) 424 - C5-0405/2002 - 2002/0184(CNS)) 211
P5_TA(2003)0046
System för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett system för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen (KOM(2002) 453 - C5-0412/2002 - 2002/0200(CNS)) 212
P5_TA(2003)0047
E-ekonomins inverkan på de europeiska företagen
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om e-ekonomins inverkan på de europeiska företagen: ekonomisk analys och politiska konsekvenser (KOM(2001) 711 - C5-0285/2002 - 2002/2145(COS)) 213
P5_TA(2003)0048
Miljöpoäng för transport med tung lastbil genom Österrike 2004 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett system med miljöpoäng för transport med tung lastbil genom Österrike 2004 (KOM(2001) 807 - C5-0699/2001 - 2001/0310(COD)) 216
P5_TC1-COD(2001)0310
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för transport med tung lastbil genom Österrike 2004 inom ramen för en hållbar transportpolitik i den känsliga alpregionen 217
BILAGA 1 221
BILAGA 2 221
P5_TA(2003)0049
Vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn (KOM(2002) 207 - C5-0292/2002 - 2002/0123(COD)) 222
P5_TC1-COD(2002)0123
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om vidareutnyttjande och kommersialisering av information från den offentliga sektorn 222
P5_TA(2003)0050
Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget inför antagandet av rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare (KOM(2001) 386 - C5-0447/2001 - 2001/0154(CNS)) 230
P5_TA(2003)0051
Världsekonomiskt forum (Davos) och Världssocialt forum (Porto Alegre)
Europaparlamentets resolution om de ekonomiska och sociala världsforumen i Davos och Porto Alegre 242
P5_TA(2003)0052
Tillstånd att använda generiska läkemedel inom ramen för WTO
Europaparlamentets resolution om tillstånd för generiska läkemedel inom WTO 245
P5_TA(2003)0053
Förhandlingar inom WTO om handel med jordbruksprodukter
Europaparlamentets resolution om WTO:s jordbruksförhandlingar 248
P5_TA(2003)0054
Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010
Europaparlamentets resolution om kommissionens vitbok Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden (KOM(2001) 370 - C5-0658/2001 - 2001/2281(COS)) 250
P5_TA(2003)0055
Tredje generationens system för mobil kommunikation
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande På väg mot en fullständig utbyggnad av tredje generationens system för mobil kommunikation (2002/2240(INI)) 260
P5_TA(2003)0056
eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla. En handlingsplan inför Europeiska rådet i Sevilla, den 21-22 juni 2002 (2002/2242(INI)) 264
P5_TA(2003)0057
Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte 2003 (Bryssel den 21 - 22 mars, 2003)
Europaparlamentets resolution om förberedelserna av Europeiska rådets vårmöte den 21 mars 2003 270
Torsdag 13 februari 2003
(2004/C 43 E/004)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 276
1. Öppnande av sammanträdet 276
2. Inkomna dokument 276
3. Beslut om tillämpning av brådskande förfarande 277
4. Narkotikamissbruk * (debatt) 277
5. Bröstimplantat (debatt) 278
6. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter 278
OMRÖSTNING
7. Översyn av strategin för den inre marknaden 2002 (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 279
8. Forest Focus (övervakning av skogar och miljösamspel) *** I (omröstning) 279
9. Reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna ***I (omröstning) 280
10. Narkotikamissbruk * (omröstning) 280
11. Oexploderad ammunition och utarmat uran (omröstning) 280
12. Bröstimplantat (omröstning) 281
SLUT PÅ OMRÖSNTINGEN
13. Justering av protokollet från föregående sammanträde 282
14. Krisen inom järn- och stålsektorn samt åtgärder att vidta på gemenskapsnivå (uttalande följt av en debatt) 282
15. Mänskliga rättigheter: Kazakstan och Centralasien (debatt) 283
16. Venezuela (debatt) 283
17. Mänskliga rättigheter: Zimbabwe (debatt) 283
OMRÖSTNING
18. Mänskliga rättigheter: Kazakstan och Centralasien (omröstning) 284
19. Venezuela (omröstning) 284
20. Mänskliga rättigheter: Zimbabwe (omröstning) 284
21. Krisen inom järn- och stålsektorn samt åtgärder att vidta på gemenskapsnivå (omröstning) 285
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
22. Utskotten och delgationens sammansättning 285
23. Hänvisningar till utskott - Tillstånd att utarbeta betänkanden och rekommendationer 285
24. Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 51 i arbetsordningen) 287
25. Översändande av texter antagna under innevarande sammanträdesperiod 287
26. Tidpunkt för nästa sammanträde 287
27. Avbrytande av sessionen 287
NÄRVAROLISTA 288
BILAGA 1
OMRÖSTNINGSRESULTAT 289
1. Översyn av strategin för den inre marknaden 2002 289
2. Forest Focus (övervakning av skogar och miljösamspel) ***I 290
3. Reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna ***I 292
4. Narkotikamissbruk * 293
5. Oexploderad ammunition och utarmat uran 295
6. Bröstimplantat 296
7. Mänskliga rättigheter: Kazakstan och Centralasien 296
8. Venezuela 297
9. Mänskliga rättigheter: Zimbabwe 297
10. Krisen inom järn- och stålsektorn samt åtgärder att vidta på gemenskapsnivå 298
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP
Betänkande Harbour A5-0026/2003 - resolution 300
Betänkande Sandbaek A5-0020/2003 - ändring 53 301
Betänkande Sandbaek A5-0020/2003 - ändring 50 302
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändring 21 304
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändring 23 305
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändring 24, första delen 306
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändring 24, andra delen 308
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändring 61 309
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändring 62 310
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändring 58 och 65 312
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - ändrat förslag 313
Betänkande Malliori A5-0021/2003 - resolution 315
B5-0116/2003 - Gemensam resolution - Oexploderad ammunition och utarmat uran - punkt 12 316
B5-0116/2003 - Gemensam resolution - Oexploderad ammunition och utarmat uran - ändring 4 317
B5-0116/2003 - Gemensam resolution - Oexploderad ammunition och utarmat uran - skäl M 319
Betänkande Stihler A5-0008/2003 - punkt 15 320
Betänkande Stihler A5-0008/2003 - punkt 16 321
B5-0112/2003 - Gemensam resolution - Zimbabwe - resolution 323
B5-0132/2003 - Gemensam resolution - Krisen inom järn- och stålsektorn - resolution 323
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0058
Översyn av strategin för den inre marknaden 2002
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Översyn av strategin för den inre marknaden 2002 - Att uppfylla löftena (KOM(2002) 171 - C5-0283/2002 - 2002/2143(COS)) 325
P5_TA(2003)0059
Forest Focus (övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (KOM(2002) 404 - C5-0351/2002 - 2002/0164(COD)) 330
P5_TC1-COD(2002)0164
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen och brandförebyggande åtgärder (Forest Focus) 331
P5_TA(2003)0060
Reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna (KOM(2002) 120 - C5-0114/2002 - 2002/0052(COD)) 342
P5_TC1-COD(2002)0052
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ... 2003 om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna 343
P5_TA(2003)0061
Narkotikamissbruk *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om förebyggande och begränsning av risker i samband med narkotikamissbruk (KOM(2002) 201 - C5-0270/2002 - 2002/0098(CNS)) 350
P5_TA(2003)0062
Oexploderad ammunition och utarmat uran
Europaparlamentets resolution om skadeverkningar av militära sprängämnen som inte exploderat (landminor och ammunitionsdelar från multipelbomber) och ammunition som innehåller utarmat uran 361
P5_TA(2003)0063
Bröstimplantat
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om gemensamma och nationella åtgärder på området för bröstimplantat (KOM(2001) 666 - C5-0327/2002 - 2002/2171(COS)) 363
P5_TA(2003)0064
Mänskliga rättigheter: Kazakstan och Centralasien
Europaparlamentets resolution om Kazakstan 366
P5_TA(2003)0065
Venezuela
Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela 368
P5_TA(2003)0066
Mänskliga rättigheter: Zimbabwe
Europaparlamentets resolution om de mänskliga rättigheterna i Zimbabwe 369
P5_TA(2003)0067
Krisen inom järn- och stålsektorn samt åtgärder att vidta på gemenskapsnivå
Europaparlamentets resolution om krisen inom stålindustrin 372
Teckenförklaring
*Samrådsförfarandet
** ISamarbetsförfarandet (första behandlingen)
** IISamarbetsförfarandet (andra behandlingen)
***Samtyckesförfarandet
*** IMedbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
*** IIMedbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
*** IIIMedbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)
Upplysningar angående omröstningar
Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.
Förkortningar för utskottens namn
AFETUtskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
BUDGBudgetutskottet
CONTBudgetkontrollutskottet
LIBEUtskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ECONUtskottet för ekonomi och valutafrågor
JURIUtskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
ITREUtskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
EMPLUtskottet för sysselsättning och socialfrågor
ENVIUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
AGRIUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
PECHFiskeriutskottet
RETTUtskottet för regionalpolitik, transport och turism
CULTUtskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
DEVEUtskottet för utveckling och samarbete
AFCOUtskottet för konstitutionella frågor
FEMMUtskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
PETIUtskottet för framställningar
Förkortningar för de politiska grupperna
PPE-DEEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater
PSEEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp
ELDREuropeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Verts/ALEGruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
GUE/NGLGruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
UENGruppen Unionen för nationernas Europa
EDDGruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
NIGrupplösa
SV
Top