EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:234:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 234, 30 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 234
46. årgången
30 september 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
401:a plenarsession, 16 och 17 juli 2003
2003/C 234/01Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter" (KOM(2002) 443 slutlig - 2002/0222 (COD)) 1
2003/C 234/02Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter i händelse av kollision med ett motorfordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG" (KOM(2003) 67 slutlig - 2003/0033 (COD)) 10
2003/C 234/03Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Biovetenskap och bioteknik: En strategi för Europa - lägesrapport och riktlinjer för framtiden" (KOM(2003) 96 slutlig) 13
2003/C 234/04Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon" (KOM(2003) 145 slutlig - 2003/0058 (COD)) 19
2003/C 234/05Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om stöd för tvåhjuliga motorfordon" (KOM(2003) 147 slutlig - 2003/0059 (COD)) 20
2003/C 234/06Yttrande från europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredje länder" (KOM(2003) 94 slutlig - 2003/0044 (COD)) 21
2003/C 234/07Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät" (KOM(2003) 220 slutlig - 2003/0086 (COD)) 23
2003/C 234/08Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om officiella foder- och livsmedelskontroller" (KOM(2003) 52 slutlig - 2003/0030 (COD)) 25
2003/C 234/09Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet "Alleuropeiskt miljösamarbete efter Kievkonferensen 2003" (KOM(2003) 62 slutlig) 30
2003/C 234/10Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (KOM(2003) 117 slutlig - 2003/0052 (COD)) 33
2003/C 234/11Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Hälso- och sjukvård" 36
2003/C 234/12Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Andra lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen" (KOM(2003) 34 slutlig) 45
2003/C 234/13Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att bemyndiga Frankrike att förlänga tillämpningen av nedsatt punktskatt på tobaksprodukter som övergår till fri konsumtion på Korsika" (KOM(2003) 186 slutlig - 2003/0075 (CNS)) 49
2003/C 234/14Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och genomförande av Kyotoprotokollet" (KOM(2003) 51 slutlig - 2003/0029 (COD)) 51
2003/C 234/15Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Strategin för den inre marknaden - Prioriteringar för 2003-2006" (KOM(2003) 238 slutlig) 55
2003/C 234/16Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Det civila samhällets roll i EU:s utvecklingspolitik" 61
2003/C 234/17Yttrande från Regionkommittén om "Förbindelserna mellan EU och Kina" 66
2003/C 234/18Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Industripolitiken i ett utvidgat Europa" (KOM(2002) 714 slutlig) 76
2003/C 234/19Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om fastställande av en allmän ram för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007" (KOM(2003) 44 slutlig - 2003/0020 (COD)) 86
2003/C 234/20Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter" (KOM(2003) 219 slutlig - 2003/0084 (COD)) 91
2003/C 234/21Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak" (KOM(2003) 243 slutlig - 2003/0096 (CNS)) 93
2003/C 234/22Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött" (KOM(2003) 297 slutlig - 2003/0104 (CNS)) 94
2003/C 234/23Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förberedelser inför WTO:s 5:e ministerkonferens" 95
SV
Top