EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:221:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 221, 17 september 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 221
45. årgången
17 september 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
391:a plenarsession, 29 och 30 maj 2002
2002/C 221/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorbehandling av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor" (KOM(2001) 466 slutlig - 2001/0185 COD) 1
2002/C 221/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om EG-typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon" (KOM(2002) 6 slutlig - 2002/0017 COD) 5
2002/C 221/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugofemte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)" (KOM(2002) 70 slutlig - 2002/0040 COD) 8
2002/C 221/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Utkast till kommissionens förordning om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom bilindustrin" 10
2002/C 221/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Europaparlamentets och rådets direktiv om införandet av en gemenskapsram för bullerklassificering av civila jetmotordrivna underljudsflygplan för att beräkna bulleravgifter" (KOM(2001) 74 slutlig - 2001/0308 COD) 17
2002/C 221/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet" (KOM(2001) 573 slutlig — 2001/0241 COD) 19
2002/C 221/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om omarbetning av bilaga I till beslut nr 1336/97/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska telenät" (KOM(2001) 742 slutlig - 2001/0296 COD) 22
2002/C 221/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgas inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG" (KOM(2001) 581 slutlig — 2001/0245 COD) 27
2002/C 221/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall" (KOM(2001) 729 slutlig - 2001/0291 COD) 31
2002/C 221/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "En framtidsstrategi för Europeiska unionens yttersta randområden" 37
2002/C 221/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om miniminormer för när medborgare i tredje land och statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning" (KOM(2001) 510 slutlig - 2001/0207 CNS) 43
2002/C 221/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en öppen samordningsmetod för gemenskapens invandringspolitik", och (KOM(2001) 387 slutlig)- "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en gemensam asylpolitik för Europeiska unionen och införandet av en öppen samordningsmetod" (KOM(2001) 710 slutlig) 49
2002/C 221/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Sociala indikatorer" 54
2002/C 221/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Möjliga alternativ för pensionsreformen" 58
2002/C 221/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om att förbättra möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande mål genom att införa miniminormer för rättshjälp och andra finansiella aspekter med anknytning till civilrättsliga förfaranden" (KOM(2002) 13 slutlig - 2002/0020 CNS) 64
2002/C 221/16Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Samordning av den ekonomiska politiken på lång sikt" 67
2002/C 221/17Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen om säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden", och "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden" (KOM(2001) 546 slutlig - 2001/0227 COD) 73
2002/C 221/18Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om tillfälligt uppehållstillstånd för offer för medhjälp till olaglig invandring och människohandel som samarbetar med myndigheterna" (KOM(2002) 71 slutlig - 2002/0043 CNS) 80
2002/C 221/19Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett system med miljöpoäng för transport med tung lastbil genom Österrike 2004" (KOM(2001) 807 slutlig - 2001/0310 COD) 84
2002/C 221/20Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot ett globalt partnerskap för hållbar utveckling" (KOM(2002) 82 slutlig) 87
2002/C 221/21Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till rådets beslut om de särskilda programmen för genomförande av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration om de särskilda programmen för genomförande av Europeiska atomenergigemenskapens fleråriga ramprogram 2002-2006 för verksamhet inom området forskning och utbildning", samt (KOM(2001) 279 slutlig - 2001/0122 CNS, 2001/0123 CNS, 2001/0124 CNS, 2001/0125 CNS, 2001/0126 CNS)- "Ändrat förslag till rådets beslut om det särskilda programmet 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet" (KOM(2001) 594 slutlig - 2001/0122 CNS) 97
2002/C 221/22Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genetiskt modifierade livsmedel och foder" (KOM(2001) 425 slutlig - 2001/0173 COD) 114
SV
Top