EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:149:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 149, 21 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 149
45. årgången
21 juni 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
390:e plenarsession, 24 och 25 april 2002
2002/C 149/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Överskuldsättning hos hushållen" 1
2002/C 149/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av speglar och kompletterande system för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar och om ändring av 70/156/EEG" (KOM(2001) 811 slutlig - 2001/0317 COD) 5
2002/C 149/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av biobränslen för transport", och- "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/81/EEG vad gäller möjligheten att tillämpa nedsatta punktskatter på vissa mineraloljor som innehåller biobränslen och på biobränslen"
(KOM(2001) 547 slutlig - 2001/0265 COD - 2001/0266 CSN)
7
2002/C 149/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och om ändring av förordning (EG) nr 1258/1999" (KOM(2001) 617 slutlig (Del I) - 2001/0256 CNS) 11
2002/C 149/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår" (KOM(2001) 624 slutlig - 2001/0257 COD) 13
2002/C 149/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta Europeiska året för utbildning genom idrott 2004" (KOM(2001) 584 slutlig) 17
2002/C 149/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europarlamentets och rådets förordning över gemenskapsstatistik på inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC)" (KOM(2001) 754 slutlig - 2001/0293 COD) 24
2002/C 149/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Stärka den lokala dimensionen i den europeiska sysselsättningsstrategin" (KOM(2001) 629 slutlig) 26
2002/C 149/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens arbetsdokument - Sambandet mellan att garantera den interna säkerheten och att uppfylla internationella skyldigheter och instrument avseende skydd" (KOM(2001) 743 slutlig) 30
2002/C 149/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till beslut om ändring av beslut 1999/311/EG av den 29 april 1999 om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006)" (KOM(2002) 47 slutlig - 2002/0037 CNS) 36
2002/C 149/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Partnerskapsavtalet mellan AVS-staterna och EU" 38
2002/C 149/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier" (KOM(2001) 257 slutlig - 2001/0111 COD) 46
2002/C 149/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Europeiska unionens utvidgning österut och skogssektorn" 51
2002/C 149/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förlängning av de transeuropeiska näten till EU:s öar" 60
2002/C 149/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Små och medelstora företag i Europeiska unionens öregioner" 68
2002/C 149/16Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Skattekonkurrensen och dess effekter på företagens konkurrenskraft" 73
2002/C 149/17Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en gemensam politik om olaglig invandring" (KOM(2001) 672 slutlig) 79
2002/C 149/18Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Europeiska kommissionens vitbok: Nya insatser för Europas ungdom" (KOM(2001) 681 slutlig) 84
SV
Top