EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:119:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 119, 22 maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 119
45. årgången
22 maj 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Rådet
2002/C 119/01Rådets beslut av den 7 maj 2002 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft 1
2002/C 119/02Rådets beslut av den 7 maj 2002 om utnämning av en irländsk ordinarie ledamot och en irländsk suppleant i kategorin företrädare för arbetsgivarorganisationer i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor 4
2002/C 119/03Rådets beslut av den 7 maj 2002 om ersättande av ledamöter i kommittén enligt artikel 147 i EG-fördraget 5
2002/C 119/04Rådets slutsatser om uppföljningen av kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom 6
2002/C 119/05Rådets resolution om införande av nationella system för övervakning och kontroll av förekomsten av radioaktiva ämnen under återvinningen av metallmaterial i medlemsstaterna 7
Kommissionen
2002/C 119/06Eurons växelkurs 10
2002/C 119/07Informationsförfarande - tekniska föreskrifter (1) 11
2002/C 119/08Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 - Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik inom Italien 15
2002/C 119/09Statistik över tekniska bestämmelser som anmälts under 2001 inom ramen för anmälningsförfarandet enligt direktiv 98/34/EG - Uppgifter från kommissionen i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1) 17
2002/C 119/10Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2809 - Cinven/Carlyle/VUP) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1) 20
2002/C 119/11Kommissionens meddelande "Rambestämmelserna för statligt stöd till företag i missgynnade storstadsområden upphör att gälla" (delgivet med nr K(2002) 1806) (1) 21
2002/C 119/12Kommissionens tillkännagivande om vilka regler som är tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är olagligt (delgivet med nr K(2002) 458) (1) 22
II Förberedande rättsakter
......

III Upplysningar
Europaparlamentet
2002/C 119/13Meddelande om anordnande av allmänt uttagningsprov 23
Rådet
2002/C 119/14Texter som är publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 119 E 24
Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 119 E
SV(1) Text av betydelse för EES
Top