EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:075E:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 75, 26 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 75 E
45. årgången
26 mars 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Kommissionen
2002/C 75 E/01Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 2002
(KOM(2001) 511 slutlig - 2001/0208(CNS)) (1)
1
2002/C 75 E/02Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden
(KOM(2001) 546 slutlig - 2001/0227(COD)) (1)
11
2002/C 75 E/03Förslag till rådets beslut om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt uppfyllande av åtaganden inom ramen för detta
(KOM(2001) 579 slutlig - 2001/0248(CNS))
17
2002/C 75 E/04Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgas inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG
(KOM(2001) 581 slutlig - 2001/0245(COD)) (1)
33
2002/C 75 E/05Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av mekanismen för flexibilitet
(KOM(2001) 625 slutlig)
45
2002/C 75 E/06Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2019/93 om införandet av särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter
(KOM(2001) 638 slutlig - 2001/0260(CNS))
46
2002/C 75 E/07Ändrat förslag till rådets förordning om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002-31 december 2004
(KOM(2001) 688 slutlig - 2001/0131(ACC))
51
2002/C 75 E/08Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att fastställa kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, bearbetning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av rådets direktiv 89/381/EEG
(KOM(2001) 692 slutlig - 2000/0323(COD))
104
2002/C 75 E/09Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurserna i Sydostatlanten
(KOM(2001) 679 slutlig - 2001/0280(CNS))
113
2002/C 75 E/10Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjätte fleråriga ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (2002-2006)
(KOM(2001) 709 slutlig - 2001/0053(COD)) (1)
132
2002/C 75 E/11Ändrat förslag till rådets beslut om Europeiska atomenergigemenskapens sjätte fleråriga ramprogram för verksamhet inom området forskning och utbildning med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (2002-2006)
(KOM(2001) 709 slutlig - 2001/0054(CNS)) (1)
182
2002/C 75 E/12Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av, säkerhetsövervakning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet
(KOM(2001) 404 slutlig - 2001/0252(COD))
189
2002/C 75 E/13Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel
(KOM(2001) 404 slutlig - 2001/0253(COD))
216
2002/C 75 E/14Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel
(KOM(2001) 404 slutlig - 2001/0254(COD))
234
2002/C 75 E/15Förslag till rådets förordning om åtgärder under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a)
(KOM(2001) 699 slutlig - 2001/0279(CNS)) (1)
255
2002/C 75 E/16Ändrat förslag till rådets beslut om Europeiska handikappåret 2003
(KOM(2001) 721 slutlig - 2001/0116(CNS)) (1)
258
2002/C 75 E/17Förslag till rådets rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet
(KOM(2001) 664 slutlig - 2001/0270(CNS))
269
2002/C 75 E/18Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2003-2007
(KOM(2001) 683 slutlig - 2001/0281(COD))
274
2002/C 75 E/19Ändrat förslag till rådets förordning om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism
(KOM(2001) 713 slutlig - 2001/0228(CNS))
303
2002/C 75 E/20Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät
(KOM(2001) 545 slutlig - 2001/0226(COD)) (1)
316
2002/C 75 E/21Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen
(KOM(2001) 695 slutlig - 2001/0282(COD)) (1)
318
2002/C 75 E/22Förslag till rådets beslut om den ordning rörande AIEM-skatt som är tillämplig på Kanarieöarna
(KOM(2001) 732 slutlig - 2001/0284(CNS))
328
2002/C 75 E/23Förslag till rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i genomförandet av Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (Euratom) 2002-2006
(KOM(2001) 725 slutlig)
333
2002/C 75 E/24Förslag till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna enligt Gemensamma tulltaxan på import av vissa industriprodukter och om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna
(KOM(2001) 731 slutlig - 2001/0289(CNS))
343
2002/C 75 E/25Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår
(KOM(2001) 624 slutlig - 2001/0257(COD)) (1)
357
2002/C 75 E/26Förslag till rådets förordning om åtgärder för återhämtning av torsk- och kummelbestånd
(KOM(2001) 724 slutlig - 2001/0299(CNS))
362
2002/C 75 E/27Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG
(KOM(2001) 779 slutlig - 2000/0331(COD)) (1)
370
2002/C 75 E/28Förslag till rådets förordning om ingående av ett protokoll om fastställande för perioden 3 december 2001-2 december 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske utanför Gabons kust
(KOM(2001) 765 slutlig - 2001/0301(CNS))
373
2002/C 75 E/29Förslag till rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som rådet antagit enligt samtyckesförfarandet
(KOM(2001) 789 slutlig - 2001/0313(AVC))
383
2002/C 75 E/30Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som Europaparlamentet och rådet har antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget
(KOM(2001) 789 slutlig - 2001/0314(COD))
385
2002/C 75 E/31Förslag till rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad majoritet)
(KOM(2001) 789 slutlig - 2001/0315(CNS))
425
2002/C 75 E/32Förslag till rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (enhällighet)
(KOM(2001) 789 slutlig - 2001/0316(CNS))
448
SV(1) Text av betydelse för EES
Top