Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:065E:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 65, 14 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 65 E
45:e årgången
14 mars 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I (Meddelanden)
EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2001-2002
Sammanträdesperioden 2-5 juli 2001
Måndag 2 juli 2001
(2002/C 65 E/001)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 1
1. Återupptagande av sessionen 1
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 1
3. Parlamentets sammansättning 1
4. De politiska gruppernas sammansättning 1
5. Valprövning 2
6. Utskottens sammansättning 2
7. Inkomna dokument 2
8. Avtalstexter översända av rådet 10
9. Framställningar 10
10. Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen) 12
11. Anslagsöverföringar 12
12. Arbetsplan 13
13. Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk ***III (debatt) 14
14. Bättre rättsligt skydd för olycksoffer (debatt) 14
15. Utomrättslig reglering av konsumenttvister (debatt) 14
16. Den gemensamma marknaden för frukt och grönsaker (uttalande följt av debatt) 14
17. Internationella civila flygorganisationen (ICAO): Flygtransport och miljö (uttalande följt av debatt) 15
18. Föredragningslista för nästa sammanträde 15
19. Avslutande av sammanträdet 15
NÄRVAROLISTA 16
Tisdag 3 juli 2001
(2002/C 65 E/002)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 17
1. Återupptagande av sessionen 17
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 17
3. Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen) 17
4. Debatt om aktuella och brådskande frågor (meddelande om ingivna resolutionsförslag) 17
5. Europeiska rådets möte den 15-16 juni 2001 i Göteborg - Sammanfattning av det svenska ordförandeskapet (rapport och uttalanden följda av en debatt) 19
6. Uppköpserbjudanden ***III (debatt) 20
7. Budgetkalender (allmänna budgeten 2002) 21
OMRÖSTNING
8. Nya öppna europeiska arbetsmarknader och tillgång för alla (begäran om samråd) 21
9. Läkemedel för humant bruk ***I (förfarande utan betänkande) (omröstning) 21
10. Veterinärmedicinska läkemedel ***I (förfarande utan betänkande) (omröstning) 21
11. Kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 22
12. Mätinstrument ***I (förfarande utan debatt) (omröstning) 22
13. Omarbetningsteknik för rättsakter (förfarande utan debatt) (omröstning) 22
14. Ramstrategi för jämställdhet (2001) (förfarande utan debatt) (omröstning) 22
15. Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk ***III (omröstning) 23
16. Bättre rättsligt skydd för olycksoffer (omröstning) 23
17. Utomrättslig reglering av konsumenttvister (omröstning) 23
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
18. Välkomsthälsning 24
19. ECB:s årsrapport/övergång till euron (debatt) 24
20. Parlamentets sammansättning 25
21. Utskottens sammansättning 25
22. Tjänstepensionsinstitut ***I (debatt) 25
23. Stöd till nationella strategier till förmån för trygga och hållbara pensioner genom den öppna samordningsmetoden (meddelande från kommissionen) 25
24. Frågestund (frågor till kommissionen) 25
25. Tjänstepensionsinstitut ***I (fortsättning på debatten) 27
26. Solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag ***I - Solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag ***I (debatt) 27
27. Främjande av el från förnybara energikällor ***II (debatt) 27
28. Inrättandet av .EU som toppdomän på Internet ***I (debatt) 28
29. Regelverk för radiospektrumpolitiken ***I (debatt) 28
30. Föredragningslista för nästa sammanträde 28
31. Avslutande av sammanträdet 28
NÄRVAROLISTA 29
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 30
Betänkande Zimmerling A5-0235/2001 - Gemensamt utkast 30
Betänkande Wallis A5-0134/2001 - resolution 31
TEXTER ANTAGNA
1. Läkemedel för humant bruk ***I (förfarande utan betänkande)
C5-0763/2000
Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av gemenskapsregler för läkemedel för humant bruk (konsoliderad text) (KOM(2000) 830 - C5-0763/2000 - 1999/0134(COD)) 33
2. Veterinärmedicinska läkemedel ***I (förfarande utan betänkande)
C5-0550/2000
Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (kodifierad version) (KOM(2000) 657 - C5-0550/2000 - 1999/0180(COD)) 33
3. Kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn ***I (förfarande utan debatt)
A5-0242/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning avseende kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2001) 100 - C5-0079/2001 - 2001/0056(COD)) 33
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning avseende kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2001) 100 - C5-0079/2001 - 2001/0056(COD)) 33
4. Mätinstrument ***I (förfarande utan debatt)
A5-0221/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mätinstrument (KOM(2000) 566 - C5-0478/2000 - 2000/0233(COD)) 34
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mätinstrument (KOM(2000) 566 - C5-0478/2000 - 2000/0233(COD)) 42
5. Omarbetningsteknik för rättsakter (förfarande utan debatt)
A5-0230/2001
Europaparlamentets resolution om det interinstitutionella avtalet om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter (2037/1/2000REV1 - C5-0588/2000 - 2000/2266(ACI)) 42
6. Ramstrategi för jämställdhet (2001) (förfarande utan debatt)
A5-0224/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: Ramstrategi för jämställdhet - Arbetsprogram för 2001 (KOM(2001) 119 - SEK(2001) 382 - C5-0193/2001 - 2001/2089(COS)) 43
7. Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk ***III
A5-0235/2001
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) (C5-0220/2001 - 1996/0085(COD)) 45
8. Bättre rättsligt skydd för olycksoffer
A5-0174/2001
Europaparlamentets resolution med rekommendationer till kommissionen om Europaparlamentets och rådets femte direktiv om trafikförsäkring för att förbättra det rättsliga skyddet för olycksoffer (2000/2126(INI)) 46
BILAGA
Bilaga till resolution
Detaljerade rekommendationer om innehållet i det begärda förslaget 47
9. Utomrättslig reglering av konsumenttvister
A5-0134/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens arbetsdokument om utomrättslig reglering av konsumenttvister (rekommendation 98/257/EG), Europeiska rådets slutsatser i Tammerfors (SEK(2000) 405 - 2000/2209(INI)) 51
Onsdag 4 juli 2001
(2002/C 65 E/003)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 54
1. Öppnande av sammanträdet 54
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 54
3. Framställningar 54
4. Parlamentets sammansättning 54
5. Det belgiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (uttalande följt av debatt) 55
6. Läget i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (uttalande följt av debatt) 55
OMRÖSTNING
7. Åtgärder mot antipersonella landminor ***II (förfarande utan betänkande) (omröstning) 56
8. Åtgärder mot antipersonella minor (truppminor) i tredje land med undantag av utvecklingsländer * (förfarande utan betänkande) (omröstning) 56
9. Saluföring av utsäde för foderväxter och stråsäd samt av utsädespotatis * (förfarande utan betänkande) (omröstning) 56
10. Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver * (förfarande utan debatt) (omröstning) 57
11. Beviljande av räntesubventioner till lån som EIB givit SMF (tillfälliga lånemöjligheter) (förfarande utan debatt) (omröstning) 57
12. Uppköpserbjudanden ***III (omröstning) 57
13. Främjande av el från förnybara energikällor ***II (omröstning) 58
14. Tjänstepensionsinstitutet ***I (omröstning) 58
15. Solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag ***I (omröstning) 59
16. Solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag ***I (omröstning) 59
17. Inrättande av .EU som toppdomän på Internet ***I (omröstning) 60
18. Europeiska rådets möte i Göteborg den 15 och 16 juni 2001 (omröstning) 60
19. ECB:s årsrapport (omröstning) 61
20. Övergång till euron (omröstning) 61
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
21. Välkomsthälsning 63
22. Mänskliga rättigheter i världen år 2000 och unionens politik - Situationen för de grundläggande rättigheterna i unionen (2000) (debatt) 64
23. Konferens om klimatförändringar (debatt) 64
24. Frågestund (frågor till rådet) 65
25. Makroekonomiskt stöd till Jugoslavien * (debatt) 66
26. Förslag till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 3 och nr 4/2001 för budgetåret 2001 - Unionens egna medel - Samrådsförfarandet (budget 2002) (debatt) 66
27. Gemenskapsprogrammen * (debatt) 66
28. Säker gruvdrift (debatt) 67
29. Integrerad förvaltning av kustområden i Europa ***I (debatt) 67
30. Föredragningslista för nästa sammanträde 67
31. Avslutande av sessionen 67
NÄRVAROLISTA 68
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 70
Betänkande Lehne A5-0237/2001 - gemensamt utkast 70
Rekommendation Rothe A5-0227/2001 - ändring 12 71
Rekommendation Rothe A5-0227/2001 - ändring 13 73
Betänkande Karas A5-0220/2001 - ändring 108 74
Betänkande Karas A5-0220/2001 - ändring 100 76
Betänkande Karas A5-0220/2001 - ändring 116 77
Betänkande Karas A5-0220/2001 - ändringar 82 och 83 79
Betänkande Karas A5-0220/2001 - ändring 88 80
Betänkande Karas A5-0220/2001 - ändring 117 82
Betänkande Karas A5-0220/2001 - Kommissionens förslag 83
Betänkande Karas A5-0220/2001 - resolution 85
Betänkande Ettl A5-0211/2001 - resolution 86
B5-0474/2001 - Gemensam resolution - Europeiska rådet i Göteborg - ändring 3 88
B5-0474/2001 - Gemensam resolution - Europeiska rådet i Göteborg - punkt 11 89
B5-0474/2001 - Gemensam resolution - Europeiska rådet i Göteborg - punkt 19 91
B5-0474/2001 - Gemensam resolution - Europeiska rådet i Göteborg - resolution 92
Betänkande Randzio-Plath A5-0225/2001 - punkt 5, första delen 94
Betänkande Randzio-Plath A5-0225/2001 - punkt 5, andra delen 95
Betänkande Randzio-Plath A5-0225/2001 - punkt 14, första delen 97
Betänkande Randzio-Plath A5-0225/2001 - punkt 14, andra delen 98
Betänkande Randzio-Plath A5-0225/2001 - ändring 3 100
Betänkande Randzio-Plath A5-0225/2001 - resolution 101
Betänkande Maaten A5-0222/2001 - punkt 1 103
Betänkande Maaten A5-0222/2001 - resolution 105
TEXTER ANTAGNA
1. Åtgärder mot antipersonella minor ***II
C5-0247/2001
Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot antipersonella landminor i utvecklingsländer (7776/1/2001 - C5-0247/2001 - 2000/0062(COD)) 107
2. Åtgärder mot antipersonella minor (truppminor) i tredje land med undantag av utvecklingsländerna * (förfarande utan betänkande)
C5-0053/2001
Ändrat förslag till rådets förordning om åtgärder mot antipersonella minor (truppminor) i tredje land med undantag för utvecklingsländer (KOM(2000) 880 - C5-0053/2001 - 2000/0062(CNS)) 107
3. Saluföring av utsäde för foderväxter och stråsäd samt av utsädespotatis * (förfarande utan betänkande)
C5-0163/2001
Förslag till ändring av direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG och 66/403/EEG om saluföring av utsäde för foderväxter och stråsäd samt av utsädespotatis (KOM(2001) 186 - C5-0163/2001 - 2001/0089(CNS)) 107
4. Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver * (förfarande utan debatt)
A5-0246/2001
Europeiska centralbankens rekommendation till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (BCE(2001) 2 - C5-0141/2001 - 2001/0805(CNS)) 107
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Europeiska centralbankens rekommendation till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (BCE(2001) 2 - C5-0141/2001 - 2001/0805(CNS)) 108
5. Räntesubventioner (förfarande utan debatt)
A5-0215/2001
Europaparlamentets resolution om revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2000 om gemenskapens beviljande av räntesubventioner till lån som Europeiska investeringsbanken givit små och medelstora företag inom ramen för sin tillfälliga lånemöjlighet tillsammans med kommissionens svar (C5-0023/2001 - C5-0158/2001 - 2001/2015(COS)) 108
6. Uppköpserbjudanden ***III
A5-0237/2001
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv på bolagsrättens område om uppköpserbjudanden (C5-0221/2001 - 1995/0341(COD)) 112
7. Främjande av el från förnybara energikällor ***II
A5-0227/2001
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el (5583/1/2001 - C5-0133/2001 - 2000/0116(COD)) 113
8. Tjänstepensionsinstitut ***I
A5-0220/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänstepensionsinstituts verksamhet (KOM(2000) 507 - C5-0596/2000 - 2000/0260(COD)) 116
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om tjänstepensionsinstituts verksamhet (KOM(2000) 507 - C5-0596/2000 - 2000/0260(COD)) 135
9. Solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag ***I
A5-0211/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 79/267/EEG med avseende på solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag (KOM(2000) 617 - C5-0557/2000 - 2000/0249(COD)) 136
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 79/267/EEG med avseende på solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag (KOM(2000) 617 - C5-0557/2000 - 2000/0249(COD)) 141
10. Solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag ***I
A5-0212/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG med avseende på solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag (KOM(2000) 634 - C5-0558/2000 - 2000/0251(COD)) 141
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG med avseende på solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag (KOM(2000) 634 - C5-0558/2000 - 2000/0251(COD)) 146
11. Inrättande av .EU som toppdomän på Internet ***I
A5-0226/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av .EU som toppdomän på Internet (KOM(2000) 827 - C5-0715/2000 - 2000/0328(COD)) 147
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av .EU som toppdomän på Internet (KOM(2000) 827 - C5-0715/2000 - 2000/0328(COD)) 154
12. Europeiska rådets möte i Göteborg den 15-16 juni 2001
B5-0474, 0475, 0476 och 0477/2001
Europaparlamentets resolution om Europeiska rådet i Göteborg den 15-16 juni 2001 154
13. ECB:s årsrapport
A5-0225/2001
Europaparlamentets resolution om Europeiska centralbankens årsrapport för 2000 (C5-0187/2001 - 2001/2090(COS)) 159
14. Övergång till euron
A5-0222/2001
Europaparlamentets resolution om hur de ekonomiska aktörernas förberedelser inför övergången till euron kan underlättas (2000/2278(INI)) 162
Torsdag 5 juli 2001
(2002/C 65 E/004)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 167
1. Öppnande av sammanträdet 167
2. Justering av protokollet från föregående sammanträde 167
3. Inkomna dokument 167
4. Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen) 170
5. Toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i G8-länderna (uttalande följt av debatt) 170
6. Fritidsbåtar ***I (debatt) 171
7. Hjälp till grupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika ***I (debatt) 171
OMRÖSTNING
8. Förslag till TÄB nr 3/2001 (ändringsförslag) (omröstning) 172
9. Förslag till TÄB nr 4/2001 (ändringsförslag) (omröstning) 172
10. Förslag till tilläggs- och ändringsbudget nr 3 och 4/2001 (omröstning) 172
11. Unionens egna medel (omröstning) 172
12. Budget 2002: samrådsförfarandet (omröstning) 172
13. Gemenskapsprogrammen * (omröstning) 173
14. Regelverk för radiospektrumpolitiken ***I (omröstning) 174
15. Integrerad förvaltning av kustområden i Europa ***I (omröstning) 174
16. Fritidsbåtar ***I (omröstning) 175
17. Hjälp till grupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika ***I (omröstning) 176
18. Makroekonomiskt stöd till Jugoslavien * (omröstning) 176
19. Den gemensamma marknaden för frukt och grönsaker (omröstning) 176
20. Mänskliga rättigheter i världen år 2000 och unionens politik (omröstning) 176
21. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2000) (omröstning) 177
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
DEBATT OM AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE FRÅGOR
22. Dödsstraff i världen (debatt) 182
23. Beijings ansökan om olympiska spelen 2008 (debatt) 182
24. Mänskliga rättigheter (debatt) 182
25. Olaglig exploatering av naturresurserna i Demokratiska Republiken Kongo (debatt) 183
26. Jordbävning i Peru (debatt) 183
27. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter 184
28. Resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna (debatt) 184
29. Torskbeståndet i Irländska sjön * (debatt) 185
OMRÖSTNING
AKTUELL OCH BRÅDSKANDE DEBATT
30. Dödsstraff i världen (omröstning) 185
31. Beijings ansökan om olympiska spelen 2008 (omröstning) 185
32. Mänskliga rättigheter: Förenta nationernas särskilda session om barns rättigheter (omröstning) 186
33. Mänskliga rättigheter: Religionsfrihet i Vietnam (omröstning) 186
34. Mänskliga rättigheter: Sydafrika (omröstning) 186
35. Mänskliga rättigheter: Vitryssland (omröstning) 187
36. Situationen för burundiska flyktingar i Tanzania (omröstning) 187
37. Olaglig exploatering av naturresurserna i Demokratiska Republiken Kongo (omröstning) 187
38. Jordbävning i Peru (omröstning) 188
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN OM AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE FRÅGOR
39. Torskbeståndet i Irländska sjön * (omröstning) 188
40. Konferens om klimatförändring (omröstning) 188
41. Säker gruvdrift (omröstning) 189
42. Resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna (omröstning) 189
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
43. Utskottens sammansättning 190
44. Hänvisning till utskott - Hughesförfarandet - Tillstånd till att utarbeta betänkanden 190
45. Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen) 191
46. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets yttranden och resolutioner 192
47. Översändande av texter antagna under innevarande sammanträdesperiod 192
48. Tidpunkt för nästa sammanträde 192
49. Avbrytande av sessionen 192
NÄRVAROLISTA 193
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 194
Betänkande Haug A5-0238/2001 - ändring 3 194
Betänkande Haug A5-0238/2001 - ändring 6 195
Betänkande Haug A5-0238/2001 - punkt 11 197
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 1 198
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 2, första delen 199
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 2, andra delen 201
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 3 202
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 6 203
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 7 205
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 12 206
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 14 207
Betänkande Costa Neves A5-0241/2001 - punkt 16 209
Betänkande Niebler A5-0232/2001 - Kommissionens förslag 210
Betänkande Niebler A5-0232/2001 - resolution 211
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - ändring 43 213
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - ändring 48 214
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - ändring 47, första delen 216
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - ändring 47, andra delen 217
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - ändring 47, tredje delen 218
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - ändring 46, första delen 220
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - ändring 46, andra delen 221
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - Kommissionens förslag 223
Betänkande McKenna A5-0219/2001 - resolution 224
Betänkande Callanan A5-0218/2001 - ändring 21 225
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 20 227
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 13 228
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 9 229
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 40 231
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 26 232
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 10 234
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 11 235
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 17 236
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 18 238
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 30 239
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 38 240
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 8 242
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 58 243
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 62 244
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 33 246
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 78 247
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 12 248
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 82 250
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 83 251
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 22 252
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 84 254
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 119 255
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 120 256
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 7, första delen 258
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 7, andra delen 259
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 25, första delen 260
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 25, andra delen 262
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - ändring 19 263
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 135, första delen 264
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - punkt 135, andra delen 266
Betänkande Cornillet A5-0223/2001 - resolution 267
B5-0484/2001 - Gemensam resolution - Dödsstraff i världen - ändring 1 268
B5-0484/2001 - Gemensam resolution - Dödsstraff i världen - ändring 2 269
B5-0483/2001 - Gemensam resolution - Barns rättigheter - ändring 13 269
B5-0483/2001 - Gemensam resolution - Barns rättigheter - ändringar 1 och 3 270
B5-0483/2001 - Gemensam resolution - Barns rättigheter - ändring 14 271
B5-0483/2001 - Gemensam resolution - Barns rättigheter - ändringar 2 och 4 271
B5-0481/2001 - Gemensam resolution - Vitryssland - resolution 272
B5-0473/2001 - Klimatförändringar - punkt 3, andra strecksatsen 273
B5-0473/2001 - Klimatförändringar - punkt 7 273
Betänkande Sjöstedt A5-0214/2001 - resolution 274
Betänkande Busk A5-0188/2001 - punkt 4, andra delen 274
TEXTER ANTAGNA
1. TÄB nr 3/2001 (Ändringar)
C5-0271/2001
Förslag till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 3/2001 för budgetåret 2001 - Avsnitt III - kommissionen, Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén (9802/2001 - C5-0271/2001 - 2001/2049(BUD)) 276
2. TÄB nr 4/2001 (Ändringar)
C5-0272/2001
Förslag till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 4/2001 för budgetåret 2001 - Avsnitt III - kommissionen (9803/2001 - C5-0272/2001 - 2001/2094(BUD)) 278
3. Förslag till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 3/2001 och nr 4/2001 för budgetåret 2001
A5-0239/2001
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 3/2001 för budgetåret 2001 - Avsnitt III - kommissionen, Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén (9802/2001 - C5-0271/2001 - 2001/2049(BUD)) och förslaget till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 4/2001 för budgetåret 2001 - Avsnitt III - kommissionen (9803/2001 - C5-0272/2001 - 2001/2094(BUD)) 278
4. Unionens egna medel
A5-0238/2001
Europaparlamentets resolution om situationen för Europeiska unionens egna medel 2001 (2001/2019(INI)) 281
5. Budget 2002: Samrådsförfarandet
A5-0241/2001
Europaparlamentets resolution om budgeten för 2002 inför samrådsförfarandet före rådets första behandling (2001/2063(BUD)) 284
6. Gemenskapsprogrammen *
A5-0216/2001
Förslag till rådets förordning om instruktion för genomförandekontor med vissa förvaltningsuppgifter inom gemenskapsprogrammen (KOM(2000) 788 - C5-0036/2001 - 2000/0337(CNS)) 288
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om instruktion för genomförandekontor med vissa förvaltningsuppgifter inom gemenskapsprogrammen (KOM(2000) 788 - C5-0036/2001 - 2000/0337(CNS)) 292
7. Regelverk för radiospektrumpolitiken ***I
A5-0232/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (KOM(2000) 407 - C5-0449/2000 - 2000/0187(COD)) 293
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (KOM(2000) 407 - C5-0449/2000 - 2000/0187(COD)) 301
8. Integrerad förvaltning av kustområden i Europa ***I
A5-0219/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (KOM(2000) 545 - C5-0474/2000 - 2000/0227(COD)) 301
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (KOM(2000) 545 - C5-0474/2000 - 2000/0227(COD)) 309
9. Fritidsbåtar ***I
A5-0218/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar (KOM(2000) 639 - C5-0529/2000 - 2000/0262(COD)) 310
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar (KOM(2000) 639 - C5-0529/2000 - 2000/0262(COD)) 321
10. Hjälp till grupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika ***I
A5-0228/2001
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder inom området för hjälp till grupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika (KOM(2000) 831 - C5-0758/2000 - 2000/0338(COD)) 322
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder inom området för hjälp till grupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika (KOM(2000) 831 - C5-0758/2000 - 2000/0338(COD)) 329
11. Makroekonomiskt stöd till Jugoslavien *
A5-0244/2001
Förslag till rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien (KOM(2001) 277 - C5-0231/2001 - 2001/0112(CNS)) 330
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien (KOM(2001) 277 - C5-0231/2001 - 2001/0112(CNS)) 334
12. Den gemensamma marknaden för frukt och grönsaker
B5-0480/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens rapport till rådet om den gemensamma marknaden för frukt och grönsaker 334
13. Mänskliga rättigheter i världen år 2000 och unionens politik
A5-0193/2001
Europaparlamentets resolution om de mänskliga rättigheterna i världen år 2000 och Europeiska unionens politik beträffande mänskliga rättigheter (11317/2000 - C5-0536/2000 och C5-0628/2000 - 2000/2105(INI)) 336
14. Grundläggande rättigheter i unionen (2000)
A5-0223/2001
Europaparlamentets resolution om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2000) (2000/2231(INI)) 350
15. Dödsstraffet i världen
B5-0484, 0486, 0497, 0504 och 0512/2001
Europaparlamentets resolution om dödsstraffet i världen och införandet av en Europeisk dag mot dödsstraffet 364
16. Beijings ansökan om olympiska spelen 2008
B5-0487, 0498, 0505 och 0524/2001
Europaparlamentets resolution om Beijings ansökan om att stå som värd för de olympiska spelen 2008 365
17. Mänskliga rättigheter: Förenta nationernas särskilda session om barns rättigheter
B5-0483, 0490, 0495, 0496, 0506 och 0513/2001
Europaparlamentets resolution om EU:s ståndpunkter vid FN:s generalförsamlings extra session om barn 366
18. Mänskliga rättigheter: Religionsfrihet i Vietnam
B5-0482, 0488, 0499, 0507, 0514 och 0521/2001
Europaparlamentets resolution om religionsfrihet i Vietnam 369
19. Mänskliga rättigheter: Sydafrika
B5-0489, 0500, 0509, 0511 och 0522/2001
Europaparlamentets resolution om situationen i Sydafrika 371
20. Mänskliga rättigheter: Vitryssland
B5-0481, 0491, 0501, 0508, 0516 och 0523/2001
Europaparlamentets resolution om Vitryssland 373
21. Mänskliga rättigheter: Situationen för burundiska flyktingar i Tanzania
B5-0494/2001
Europaparlamentets resolution om situationen för de burundiska flyktingarna i Tanzania 375
22. Olaglig exploatering av naturresurserna i Demokratiska Republiken Kongo
B5-0485, 0492, 0502, 0510 och 0517/2001
Europaparlamentets resolution om olaglig exploatering av naturresurser i Demokratiska Republiken Kongo 376
23. Jordbävning i Peru
B5-0493, 0503, 0518, 0519 och 0520/2001
Europaparlamentets resolution om jordbävningen den 23 juni 2001 i Peru 378
24. Torskbeståndet i Irländska sjön *
A5-0213/2001
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2549/2000 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VIIa) (KOM(2001) 165 - C5-0140/2001 - 2001/0083(CNS)) 379
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2549/2000 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VIIa) (KOM(2001) 165 - C5-0140/2001 - 2001/0083(CNS)) 379
25. Konferens om klimatförändringar
B5-0473/2001
Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens strategi inför Bonnkonferensen om klimatförändringar (COP-6, del 2) 380
26. Säker gruvdrift
A5-0214/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om säker gruvdrift: en uppföljning av den senaste tidens gruvolyckor (KOM(2000) 664 - C5-0013/2001 - 2001/2005(COS)) 382
27. Resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna vid utgången av 1999
A5-0188/2001
Europaparlamentets resolution om kommissionens årsrapport om resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna vid utgången av 1999 (KOM(2000) 738 - C5-0107/2001 - 2001/2056(COS)) 386
Teckenförklaring
*Samrådsförfarandet
** ISamarbetsförfarandet (första behandlingen)
** IISamarbetsförfarandet (andra behandlingen)
***Samtyckesförfarandet
*** IMedbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
*** IIMedbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
*** IIIMedbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)
Upplysningar angående omröstningar
Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.
Förkortningar för utskottens namn
AFETUtskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
BUDGBudgetutskottet
CONTBudgetkontrollutskottet
LIBEUtskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ECONUtskottet för ekonomi och valutafrågor
JURIUtskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
ITREUtskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
EMPLUtskottet för sysselsättning och socialfrågor
ENVIUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
AGRIUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
PECHFiskeriutskottet
RETTUtskottet för regionalpolitik, transport och turism
CULTUtskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
DEVEUtskottet för utveckling och samarbete
AFCOUtskottet för konstitutionella frågor
FEMMUtskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
PETIUtskottet för framställningar
Förkortningar för de politiska grupperna
PPE-DEEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater
PSEEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp
ELDREuropeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Verts/ALEGruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
GUE/NGLGruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
UENGruppen Unionen för nationernas Europa
TDITekniska gruppen för oberoende ledamöter - den blandade gruppen
EDDGruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
NIGrupplösa
SV
Top