Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:051E:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 51, 26 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 51 E
45. årgången
26 februari 2002
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Kommissionen
2002/C 51 E/01Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gödselmedel
(KOM(2001) 508 slutlig - 2001/0212(COD)) (1)
1
2002/C 51 E/02Förslag till rådets beslut om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss
(KOM(2001) 540 slutlig - 2001/0242(AVC)) (1)
193
2002/C 51 E/03Förslag till rådets förordning om ändring av förordning 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar
(KOM(2001) 577 slutlig - 2001/0232(CNS))
219
2002/C 51 E/04Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av gemensamma säkerhetsregler för civil luftfart
(KOM(2001) 575 slutlig - 2001/0234(COD)) (1)
221
2002/C 51 E/05Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet
(KOM(2001) 573 slutlig - 2001/0241(COD)) (1)
234
2002/C 51 E/06Förslag till rådets beslut om godkännande på Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) vägnar av konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall
(KOM(2001) 520 slutlig - 2001/0225(CNS))
258
2002/C 51 E/07Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens (EG) vägnar av konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall
(KOM(2001) 520 slutlig - 2001/0225(CNS))
260
2002/C 51 E/08Förslag till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
(KOM(2001) 590 slutlig - 2001/0246(CNS))
274
2002/C 51 E/09Ändrat förslag till rådets beslut om det särskilda programmet 2002-2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet
(KOM(2001) 594 slutlig - 2001/0122(CNS)) (1)
308
2002/C 51 E/10Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt inom den ministerkonferens som inrättats genom avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen i fråga om Folkrepubliken Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen
(KOM(2001) 517 slutlig - 2001/0218(CNS))
314
2002/C 51 E/11Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetstiden för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete
(KOM(2001) 576 slutlig - 2001/0243(COD))
316
2002/C 51 E/12Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon
(KOM(2001) 543 slutlig - 2001/0255(COD)) (1)
317
2002/C 51 E/13Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria
(KOM(2001) 612 slutlig - 2001/0251(COD))
320
2002/C 51 E/14Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut 1999/325/EG om makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina
(KOM(2001) 610 slutlig - 2001/0250(CNS))
321
2002/C 51 E/15Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg
(KOM(2001) 626 slutlig - 2000/0336(COD)) (1)
322
2002/C 51 E/16Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2001/549/EG av den 16 juli 2001 om makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien
(KOM(2001) 618 slutlig - 2001/0258(CNS))
324
2002/C 51 E/17Förslag till rådets direktiv om miniminormer för när medborgare i tredje land och statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning
(KOM(2001) 510 slutlig - 2001/0207(CNS))
325
2002/C 51 E/18Förslag till rådets förordning om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och om ändring av förordning (EG) nr 1258/1999
(KOM(2001) 617 slutlig - 2001/0256(CNS))
335
2002/C 51 E/19Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar
(KOM(2001) 636 slutlig - 2000/0262(COD))
339
2002/C 51 E/20Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 3528/86 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar
(KOM(2001) 634 slutlig - 2001/0267(COD)) (1)
342
2002/C 51 E/21Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder
(KOM(2001) 634 slutlig - 2001/0268(COD)) (1)
343
2002/C 51 E/22Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om de statistiska undersökningar som skall utföras för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträd
(KOM(2001) 649 slutlig - 2000/0291(COD))
344
2002/C 51 E/23Förslag till rådets beslut om inrättande av ett ramprogram enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen - Polissamarbete och straffrättsligt samarbete
(KOM(2001) 646 slutlig - 2001/0262(CNS))
345
2002/C 51 E/24Ändrat förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 2002
(KOM(2001) 669 slutlig - 2001/0208(CNS)) (1)
349
2002/C 51 E/25Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 4045/89 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(KOM(2001) 663 slutlig - 2001/0264(CNS))
366
2002/C 51 E/26Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse
(KOM(2001) 677 slutlig - 2001/0273(CNS))
368
2002/C 51 E/27Förslag till rådets beslut om att bemyndiga medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera den internationella konventionen om ansvarighet och kompensation för skador i samband med frakt av farliga och giftiga ämnen till havs, 1996 (HNS-konventionen)
(KOM(2001) 674 slutlig - 2001/0272(CNS)) (1)
370
2002/C 51 E/28Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna och ratificera 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (den s.k. bunkerkonventionen)
(KOM(2001) 675 slutlig - 2001/0271(CNS)) (1)
371
2002/C 51 E/29Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorbehandling av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor
(KOM(2001) 466 slutlig - 2001/0185(COD))
372
2002/C 51 E/30Förslag till rådets förordning om förlängning av finansieringen av de planer för förbättrad kvalitet och saluföring med avseende på vissa nötter och johannesbröd som godkänts enligt avdelning II a i förordning (EEG) nr 1035/72 och om särskilt stöd för hasselnötter
(KOM(2001) 667 slutlig - 2001/0275(CNS))
380
2002/C 51 E/31Förslag till rådets förordning om fastställande av bidrag och garantitrösklar för bladtobak per sortgrupp och medlemsstat för skördeåren 2002, 2003 och 2004 och om ändring av förordning (EG) nr 2075/92
(KOM(2001) 684 slutlig - 2001/0276(CNS))
382
2002/C 51 E/32Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för sjunde gången av rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
(KOM(2001) 697 slutlig - 2000/0077(COD))
385
2002/C 51 E/33Ändrat förslag till rådets förordning om ett övergripande ramverk för gemenskapens insatser för att underlätta genomförandet av ett europeiskt civilrättsligt område
(KOM(2001) 705 slutlig - 2001/0109(CNS))
390
SV(1) Text av betydelse för EES
Top