EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:344:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 344, 06 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 344
44. årgången
6 december 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
Kommissionen
2001/C 344/01Eurons växelkurs 1
2001/C 344/02Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2523 - Siemens/AEM/E-Utile) (1) 2
2001/C 344/03Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2417 - Skanska/Sita) (1) 2
2001/C 344/04Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2176 - K + S/Solvay/JV) (1) 3
Europeiska centralbanken
2001/C 344/05Europeiska centralbankens yttrande av den 16 november 2001 på begäran av Europeiska unionens råd över Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om det prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (KOM(2001) 280 slutlig) (CON/2001/36) 4
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
EFTA-domstolen
2001/C 344/06Begäran om ett rådgivande yttrande enligt beslut av Oslo byrett den 22 augusti 2001 i målet CIBA Specialty Chemicals och andra mot Norges regering, företrädd av Kommunal- og regionaldepartementet (Mål E-6/01) 8
2001/C 344/07EFTA-domstolens sammansättning 8
EFTA:s övervakningsmyndighet
2001/C 344/08Beslut av Norge att bevilja eller återkalla operativa licenser i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag 9
2001/C 344/09Eftas övervakningsmyndighet har beslutat att avsluta ärendet utan några ytterligare åtgärder 9
2001/C 344/10Beslut av Norge att bevilja eller återkalla operativa licenser i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2407/22 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag 10
2001/C 344/11Godkännande av statligt stöd enligt artikel 59.2 samt artiklarna 61 och 63 i EES-avtalet och artikel 1.3 i protokoll 3 i övervakningsavtalet - Eftas övervakningsmyndighet har beslutat att inte göra några invändningar 10
2001/C 344/12Tillkännagivande från Eftas övervakningsmyndighet enligt artikel 7 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 18 i bilaga VII till EES-avtalet (rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster 11
2001/C 344/13Auktion: frekvenstillstånd för GSM1800 11

Rättelser
2001/C 344/14Rättelse till ny öppen ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om Energi, miljö och hållbar utveckling (1998-2002) (Del B: Energi) (Ansökningsomgångens referens: "Energie-Open") (EGT C 303 av den 24.10.2000) 12
SV(1) Text av betydelse för EES
Top