EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:221:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 221, 07 augusti 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 221
44. årgången
7 augusti 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
382:a plenarsession, 30 och 31 maj 2001
2001/C 221/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Hantverkssektorn och små och medelstora företag i Europa" 1
2001/C 221/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Varumärkesförfalskning" 20
2001/C 221/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — "Att arbeta tillsammans för att behålla drivkraften" — Översyn av strategin för den inre marknaden 2001" 25
2001/C 221/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medlemsstaternas åtgärder i fråga om krav på allmänna tjänster och slutande av avtal om allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar" 31
2001/C 221/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställandet av gemensamma bestämmelser på luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet" 38
2001/C 221/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Grönbok — Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" 45
2001/C 221/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av ett gemensamt övervaknings-, kontroll- och informationssystem för sjöfarten",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja i europeiska vatten och om därmed förbundna åtgärder", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå" 54
2001/C 221/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik" 63
2001/C 221/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG" 65
2001/C 221/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om kvalitetsstrategin för olivolja", och- "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning nr 136/66/EEG och förordning (EG) nr 1638/98 i fråga om förlängningen av stödsystemets tillämpning och om kvalitetsstrategin för olivolja" 68
2001/C 221/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om välbefinnandet hos svin i intensiva uppfödningssystem, särskilt hos suggor som föds upp under en varierande grad av instängdhet och i lösdrift", och- "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning" 74
2001/C 221/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens miljöhandlingsprogram för perioden 2001-2010" 80
2001/C 221/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Rapport från kommissionen till rådet om genomförandet av förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker" 86
2001/C 221/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2549/2000 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VIIa)" 90
2001/C 221/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Strukturfonderna 1999 — Elfte årsrapporten" 91
2001/C 221/16Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Regionerna i den nya ekonomin — Riktlinjer för de innovativa åtgärderna inom ERUF för perioden 2000-2006" 97
2001/C 221/17Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om förebyggande av brottslighet i Europeiska unionen — Synpunkter på gemensamma riktlinjer och förslag om finansiellt stöd från gemenskapen", och- "Förslag till rådets beslut om inrättande av ett program för stimulans, utbyte, utbildning och samarbete på det brottsförebyggande området (Hippokrates)" 103
2001/C 221/18Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att fastställa kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, bearbetning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av rådets direktiv 89/381/EEG" 106
2001/C 221/19Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivares insolvens" 110
2001/C 221/20Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förstärkning av det transatlantiska partnerskapet" 113
2001/C 221/21Yttrande Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling" 121
2001/C 221/22Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Situationen med avseende på miljön och miljöskyddet i Europa" 130
2001/C 221/23Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Rapport om utvärderingen av förordning (EG) nr 1475/95 (Tilläggsyttrande till yttrandet om den 29:e rapporten om konkurrenspolitiken)" 138
2001/C 221/24Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från gemenskapshamnar" 149
2001/C 221/25Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens arbetsdokument "Vetenskap, samhälle och medborgare i Europa"" 151
2001/C 221/26Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument" 166
2001/C 221/27Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Utarbetandet av en EU-strategi för hållbar utveckling" 169
2001/C 221/28Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2001" 177
SV
Top