Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:155:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 155, 29 maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 155
44. årgången
29 maj 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
Marssessionen 2001
2001/C 155/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar" 1
2001/C 155/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: skydd av flygpassagerarnas intressen i Europeiska unionen" 6
2001/C 155/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av .EU som toppdomän på Internet" 10
2001/C 155/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Den europeiska politiken för gränsöverskridande samarbete och erfarenheter av programmet Interreg" 12
2001/C 155/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa" 17
2001/C 155/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta" 21
2001/C 155/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänstepensionsinstituts verksamhet" 26
2001/C 155/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska livsmedelsmyndigheten och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet" 32
2001/C 155/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung",- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av offentliga kontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel",- "Förslag till rådets förordning om fastställande av djurhälsoregler för tillverkning, utsläppande på marknaden och import av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om ändring av direktiven 89/662/EEG och 91/67/EEG" 39
2001/C 155/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Fri rörlighet för arbetstagare på inre marknaden" (Observationsgruppen för inre marknaden) 47
2001/C 155/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken — Praktiska aspekter på euron: aktuell situation och kommande uppgifter" 57
2001/C 155/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Lönediskriminering av kvinnor" 65
2001/C 155/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn" 72
2001/C 155/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 2988/74, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 (Förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget)" 73
2001/C 155/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om gemenskapspatent" 80
SV
Top