EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:144:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 144, 16 maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 144
44. årgången
16 maj 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Regionkommittén
Decembersessionen 2000
2001/C 144/01Yttrande från Regionkommittén om "Nya styrelseformer: Europa — en ram för medborgarinitiativ" 1
2001/C 144/02Yttrande från Regionkommittén om "Rekommendation från Europarådets kommunalkongress om Europeiska stadgan om regionalt självstyre" 5
2001/C 144/03Yttrande från Regionkommittén om:- "Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för ris", och- "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor för att inkludera ris" 9
2001/C 144/04Yttrande från Regionkommittén om "Problematiken beträffande unionens yttersta randområden med avseende på tillämpningen av artikel 299" 11
2001/C 144/05Yttrande Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen" 15
2001/C 144/06Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om handlingsplan för ökad energieffektivitet i Europeiska gemenskapen" 17
2001/C 144/07Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen" 20
2001/C 144/08Yttrande från Regionkommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi och transporter" 23
2001/C 144/09Yttrande från Regionkommittén om:- "Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 2001", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet" 30
2001/C 144/10Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen: eLearning — Att planera morgondagens utbildning" 34
2001/C 144/11Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll i de globala näten samt för främjande av den språkliga mångfalden i informationssamhället" 38
2001/C 144/12Resolution från Regionkommittén om "Godkännandet av Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter" 42
2001/C 144/13Yttrande från Regionkommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en hälsovårdsstrategi för Europeiska gemenskapen", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2001-2006)" 43
2001/C 144/14Yttrande från Regionkommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — På väg mot en gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001-2005)", och- "Förslag till rådets beslut om ett stödprogram avseende gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001-2005)" 47
2001/C 144/15Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning" 52
2001/C 144/16Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Ny socialpolitisk dagordning" 55
2001/C 144/17Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till rådets direktiv om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen" 58
2001/C 144/18Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter med avseende på elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster" 60
2001/C 144/19Yttrande från Regionkommittén om "Regionerna i den nya ekonomin — Riktlinjer för de innovativa åtgärderna inom ERUF för perioden 2000-2006" 62
2001/C 144/20Yttrande från Regionkommittén om "Interregionala projekt inom ramen för Landsbygdsturismen mot bakgrund av Agenda 21" 65
2001/C 144/21Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — För ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning" 67
SV
Top