EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:116:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 116, 20 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 116
44. årgången
20 april 2001
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
Novembersessionen 2000
2001/C 116/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "PRISM — Regionala utvecklingsinitiativ" (Observationsgruppen för inre marknaden) 1
2001/C 116/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "PRISM — Gränsöverskridande utvecklingsinitiativ" (Observationsgruppen för inre marknaden) 7
2001/C 116/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Ömsesidigt erkännande på inre marknaden" 14
2001/C 116/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Meddelande från kommissionen — Näringslivspolitikens utmaningar i den kunskapsbaserade ekonomin", och- "Förslag till rådets beslut om ett flerårigt program för företag och företagsamhet, 2001-2005" 20
2001/C 116/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG beträffande begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (klorparaffiner med kort kolkedja)" 27
2001/C 116/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll i de globala nätverken samt för främjande av den språkliga mångfalden i informationssamhället" 30
2001/C 116/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bestämmelser beträffande sommartid" 37
2001/C 116/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning" 38
2001/C 116/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänhetens tillgång till miljöinformation" 43
2001/C 116/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller" 48
2001/C 116/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden" 51
2001/C 116/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid förflyttningar av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte" 54
2001/C 116/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om ett års förlängning av finansieringen av vissa planer för förbättrad kvalitet och saluföring vilka godkänts enligt avdelning IIa i förordning (EEG) nr 1035/72" 56
2001/C 116/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 218/92 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt)", och- "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg" 59
2001/C 116/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring, med avseende på den tid som grundskattesatsen för mervärdeskatt skall tillämpas, av direktiv 77/388/EEG beträffande det gemensamma systemet för mervärdeskatt" 67
2001/C 116/16Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper (kodifiering)" 69
2001/C 116/17Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — På väg mot en gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001-2005)", och- "Förslag till rådets beslut om ett stödprogram avseende gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001-2005)" 70
2001/C 116/18Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2001-2006)" 75
2001/C 116/19Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Vitbok om ungdomspolitik" 84
2001/C 116/20Yttrande Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om förlängning av vissa åtgärdsprogram för gemenskapen inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet antagna genom beslut nr 645/96/EG, nr 646/96/EG, nr 647/96/EG, nr 102/97/EG, nr 1400/97/EG och nr 1296/1999/EG och om ändring av de besluten" 96
2001/C 116/21Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om förlängning av stimulans- och utbytesprogrammet för rättstillämpare på civilrättens område (Grotius — civilrätt)" 97
2001/C 116/22Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen" 99
2001/C 116/23Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "PRISM 2000" (Observationsgruppen för inre marknaden) 106
2001/C 116/24Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för socker" 113
2001/C 116/25Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens rapport om tillämpningen av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal" 117
2001/C 116/26Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet" 128
SV
Top