Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:311E:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 311, 31 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 311 E
43. årgången
31 oktober 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Kommissionen
2000/C 311 E/01Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG med avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag
(KOM(2000) 80 slutlig - 2000/0043(COD))
1
2000/C 311 E/02Ändrat förslag till rådets förordning om genomförandet av åtgärder för att förstärka tullunionen mellan EG och Turkiet
(KOM(2000) 141 slutlig - 1998/299(CNS))
5
2000/C 311 E/03Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart
(KOM(2000) 121 slutlig - 2000/0069(COD)) (1)
13
2000/C 311 E/04Ändrat förslag till rådets förordning om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
(KOM(2000) 75 slutlig - 1999/0102(CNS))
112
2000/C 311 E/05Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av åtgärder för att stödja Turkiets ekonomiska och sociala utveckling
(KOM(2000) 169 slutlig - 1998/0300(COD))
125
2000/C 311 E/06Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för sjunde gången av rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
(KOM(2000) 189 slutlig - 2000/0077(COD)) (1)
134
2000/C 311 E/07Förslag till rådets beslut om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om tungmetaller
(KOM(2000) 177 slutlig - 2000/0082(CNS)) (1)
136
2000/C 311 E/08Förslag till rådets förordning om ingående av ett protokoll om fastställande för perioden 3 december 1999-2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten
(KOM(2000) 229 slutlig - 2000/0094(CNS))
160
2000/C 311 E/09Ändrat förslag till rådets direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av enskilda personer oavsett ras eller etniskt ursprung
(KOM(2000) 328 slutlig - 1999/0253(CNS)) (1)
169
2000/C 311 E/10Förslag till rådets beslut om ett flerårigt program för företag och företagsamhet, 2001-2005
(KOM(2000) 256 slutlig - 2000/0107(CNS)) (1)
180
2000/C 311 E/11Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utstationering av arbetstagare från tredje land i samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna
(KOM(2000) 271 slutlig - 1999/0012(COD)) (1)
187
2000/C 311 E/12Ändrat förslag till rådets direktiv om en utvidgning av friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna till tredjelandsmedborgare som har etablerat sig inom gemenskapen
(KOM(2000) 271 slutlig - 1999/0013(CNS)) (1)
197
2000/C 311 E/13Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott
(KOM(2000) 222 slutlig - 2000/0080(COD)) (1)
207
2000/C 311 E/14Förslag till rådets förordning om inrättande av mekanismen för akuta ingripanden
(KOM(2000) 119 slutlig - 2000/0081(CNS))
213
2000/C 311 E/15Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur, om märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97
(KOM(2000) 301 slutlig - 1999/0204(COD)) (1)
217
2000/C 311 E/16Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 när det gäller tillfälliga kvantitativa restriktioner för punktskattepliktiga varor som förs in i Sverige från andra medlemsstater
(KOM(2000) 295 slutlig - 2000/0118(CNS))
238
2000/C 311 E/17Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av krav och harmoniserade förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg
(KOM(2000) 179 slutlig - 2000/0121(COD)) (1)
240
2000/C 311 E/18Förslag till rådets direktiv om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta
(KOM(2000) 303 slutlig - 2000/0127(CNS)) (1)
251
2000/C 311 E/19Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för språk 2001
(KOM(2000) 321 slutlig - 1999/0208(COD)) (1)
259
2000/C 311 E/20Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt
(KOM(2000) 331 slutlig - 98/0242(COD)) (1)
273
2000/C 311 E/21Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)
(KOM(2000) 329 slutlig - 98/0243(COD)) (1)
302
2000/C 311 E/22Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av el från förnybara energikällor på den inre marknaden för el
(KOM(2000) 279 slutlig - 2000/0116(COD)) (1)
320
2000/C 311 E/23Förslag till rådets förordning om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 i syfte att göra åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och förhandskontroll (artikel 24 femte stycket i budgetförordningen)
(KOM(2000) 341 slutlig - 2000/0135(CNS))
328
2000/C 311 E/24Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2000/24/EG för att utvidga gemenskapsgarantin som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Kroatien
(KOM(2000) 289 slutlig - 2000/0122(CNS))
329
2000/C 311 E/25Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för ris
(KOM(2000) 278 slutlig - 2000/0151(CNS))
330
2000/C 311 E/26Förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor för att inkludera ris
(KOM(2000) 278 slutlig - 2000/0152(CNS))
342
SV(1) Text av betydelse för EES
Top