EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:226:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 226, 08 augusti 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 226
43. årgången
8 augusti 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Regionkommittén
Aprilsessionen 2000
2000/C 226/01Yttrande från Regionkommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om vissa gemenskapsåtgärder för att bekämpa diskriminering",- "Förslag till rådets direktiv om inrättande av allmänna ramar för likabehandling i arbetslivet",- "Förslag till rådets direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av enskilda personer oavsett ras eller etniskt ursprung", och- "Förslag till rådets beslut om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering 2001-2006" 1
2000/C 226/02Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror" 5
2000/C 226/03Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens meddelande "Vitbok om livsmedelssäkerhet"" 7
2000/C 226/04Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur, om märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97" 9
2000/C 226/05Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen — En samordnad strategi för att modernisera social trygghet" 12
2000/C 226/06Yttrande från Regionkommittén om "Arbetsdokument från kommissionen om industri- och energigrödor inom ramen för Agenda 2000" 14
2000/C 226/07Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet" 18
2000/C 226/08Resolution från Regionkommittén om "Partnerskapsprincipen och dess tillämpning i reformen av strukturfonderna 2000-2006" 20
2000/C 226/09Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Sammanhållning och transport" 22
2000/C 226/10Yttrande från Regionkommittén om "Sjätte periodiska rapporten om den sociala och ekonomiska situationen i Europeiska unionens regioner" 30
2000/C 226/11Yttrande från Regionkommittén om "Mot en europeisk strategi för integrerad förvaltning av kustområden: Allmänna principer och strategiska alternativ" 38
2000/C 226/12Resolution från Regionkommittén om "Genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin" 43
2000/C 226/13Resolution från Regionkommittén om "Den årliga presentationen av regionkommitténs prioriteringar" 46
2000/C 226/14Yttrande från Regionkommittén om "Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen som upphör att gälla i juli 2002" 50
2000/C 226/15Yttrande från Regionkommittén om:- "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Femte rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet", och- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot ett nytt regelverk för infrastruktur för elektronisk kommunikation och tillhörande tjänster: 1999 års kommunikationsöversyn" 56
2000/C 226/16Yttrande från Regionkommittén om kommissionens rapport till Europeiska rådet "Bättre lagstiftning 1999" 60
2000/C 226/17Yttrande från Regionkommittén om "Rapport från kommissionen — Översyn efter halva programperioden — Program under mål 1 och 6 (1994-1999) — Att utveckla en förvaltningskultur genom utvärdering: mot en bästa metod" 64
2000/C 226/18Yttrande från Regionkommittén om "Nionde och tionde årsrapporten för strukturfonderna 1997 och 1998 ERUF — ESF — EUGFJ — FFU" 68
2000/C 226/19Yttrande från Regionkommittén om "De lokala och regionala instansernas roll i reformen av det europeiska hälsovårdssystemet" 79
SV
Top