Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:204:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 204, 18 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 204
43. årgången
18 juli 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
Majsessionen 2000
2000/C 204/01Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG beträffande åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon" 1
2000/C 204/02Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 69/169/EEG och 92/12/EEG beträffande en tillfällig kvantitativ restriktion för import till Finland av öl", och- "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 918/83 beträffande ett tillfälligt undantag för tullfri import till Finland" 3
2000/C 204/03Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot ett nytt regelverk för infrastruktur för elektronisk kommunikation och tillhörande tjänster — 1999 års kommunikationsöversyn" 6
2000/C 204/04Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg" 13
2000/C 204/05Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontors- och kommunikationsutrustning" 18
2000/C 204/06Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Vitbok om livsmedelssäkerhet" 21
2000/C 204/07Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Landsbygdskvinnornas roll för en hållbar utveckling av gemenskapens jordbruk" 29
2000/C 204/08Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemenskapsram för samarbete för en hållbar utveckling i städerna" 35
2000/C 204/09Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om rätt till familjeåterförening" 40
2000/C 204/10Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Gemenskapsplan för stöd till kampen mot dopning inom idrotten" 45
2000/C 204/11Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Tilläggssjukförsäkring" 51
2000/C 204/12Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets beslut om att inrätta en kommitté för social trygghet" 55
2000/C 204/13Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "En europeisk stadga för småföretag" 57
2000/C 204/14Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen: Miljön i Europa: Vilka är riktlinjerna för framtiden? En helhetsbedömning av Europeiska gemenskapens handlingsprogram för miljön och en hållbar utveckling kallat "Mot en hållbar utveckling"" 59
2000/C 204/15Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 1999/311/EG av den 29 april 1999 om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006)" 68
2000/C 204/16Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet" 70
2000/C 204/17Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om vissa gemenskapsåtgärder för att bekämpa diskriminering",- "Förslag till rådets direktiv om införande av en allmän ram för lika behandling på arbetsmarknaden",- "Förslag till rådets direktiv om tillämpning av principen om lika behandling oavsett ras eller etniskt ursprung", och- "Förslag till rådets beslut om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering 2001-2006" 82
2000/C 204/18Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för nittonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (azofärger)" 90
2000/C 204/19Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Rambestämmelser för säsongsarbete i jordbruket för personer från tredje land" 92
SV
Top