EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:177E:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 177, 27 juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 177 E
43. årgången
27 juni 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Kommissionen
2000/C 177 E/01Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särläkemedel
(KOM(1999) 298 slutlig - 98/0240(COD))
1
2000/C 177 E/02Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel
(KOM(1999) 339 slutlig - 97/0027(COD)) (1)
11
2000/C 177 E/03Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar
(KOM(1999) 352 slutlig - 1999/0152(COD))
14
2000/C 177 E/04Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av direktiv 97/7/EG och 98/27/EG
(KOM(1999) 385 slutlig - 98/0245(COD))
21
2000/C 177 E/05Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EEG) nr 404/93 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer
(KOM(1999) 582 slutlig - 1999/0235(CNS))
28
2000/C 177 E/06Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av en gemenskapsram för samarbete avseende oavsiktlig förorening av havet
(KOM(1999) 641 slutlig - 98/0350(COD)) (1)
31
2000/C 177 E/07Förslag till rådets direktiv om inrättande av allmänna ramar för likabehandling i arbetslivet
(KOM(1999) 565 slutlig - 1999/0225(CNS)) (1)
42
2000/C 177 E/08Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 108 om typgodkännande av tillverkning av regummerade däck för motorfordon och släpvagnar för dessa
(KOM(1999) 728 slutlig - 2000/0002(AVC)) (1)
47
2000/C 177 E/09Förslag till rådets förordning om fastställande av förteckningen över de tredje länder vars medborgare måste ha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav
(KOM(2000) 27 slutlig - 2000/0030(CNS))
66
2000/C 177 E/10Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar
(KOM(2000) 30 slutlig - 2000/0032(COD))
70
2000/C 177 E/11Förslag till Europaparlamentes och rådets beslut om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på vattenpolitikens område
(KOM(2000) 47 slutlig - 2000/0035(COD)) (1)
74
2000/C 177 E/12Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar
(KOM(2000) 59 slutlig - 2000/0036(CNS))
77
2000/C 177 E/13Förslag till rådets beslut om att på gemenskapens vägnar tillträda den nya konventionen för skydd av Rhen
(KOM(2000) 61 slutlig - 2000/0037(CNS))
83
Konvention för skydd av Rhen 84
2000/C 177 E/14Förslag till rådets förordning om stödet till vissa organ som det internationella samfundet till följd av konflikter inrättar för att sörja antingen för den tillfälliga civila förvaltningen av vissa områden eller för genomförandet av fredsavtal
(KOM(2000) 95 slutlig - 2000/0042(CNS))
91
2000/C 177 E/15Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 69/169/EEG och 92/12/EEG beträffande en tillfällig kvantitativ restriktion för import till Finland av öl
(KOM(2000) 76 slutlig - 2000/0038(CNS))
93
2000/C 177 E/16Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 918/83 beträffande ett tillfälligt undantag för tullfri import av öl till Finland
(KOM(2000) 76 slutlig - 2000/0039(CNS))
95
2000/C 177 E/17Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods
(KOM(2000) 106 slutlig - 2000/0044(COD)) (1)
96
2000/C 177 E/18Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron
(KOM(2000) 346 slutlig - 2000/0137(CNS))
98
2000/C 177 E/19Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1103/97 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron
(KOM(2000) 346 slutlig - 2000/0134(CNS))
99
2000/C 177 E/20Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron
(KOM(2000) 346 slutlig - 2000/0138(CNB))
100
SV(1) Text av betydelse för EES
Top