Help Print this page 

Document C:1998:001:TOC

Title and reference
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 1, 03 januari 1998

Display all documents published in this Official Journal
Text
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 1
fyrtioförsta årgången
3 januari 1998
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

I Meddelanden
Rådet
98/C 1/01Uttalande av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet av den 16 december 1997 om respekt för olikheter och kamp mot rasism och främlingsfientlighet 1
98/C 1/02Rådets utkast till resolution av den 16 december 1997 om undervisning på ett tidigt stadium i Europeiska unionens språk 2
98/C 1/03Rådets slutsatser av den 16 december 1997 om utvärdering av skolundervisningens kvalitet 4
98/C 1/04Rådets slutsatser av den 18 december 1997 om musikens roll i Europa 6
Kommissionen
98/C 1/05Ecu - Räntesats som tillämpas av Europeiska monetära institutet på dess transaktioner i ecu för januari 1998 8
98/C 1/06Tillstånd till statligt stöd - Åtgärder som inte utgör statligt stöd enligt artikel 4 c i EKSG-Fördraget (1) 9
98/C 1/07Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av skördegarn av polypropen med ursprung i Polen 10
98/C 1/08Meddelande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla 11
98/C 1/09Tillkännagivande om att vissa utjämningsåtgärder kommer att upphöra att gälla 12
II Förberedande rättsakter
Kommissionen
98/C 1/10Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett gemenskapsinternt handlingsprogram för förstärkande av de indirekta skattesystemen på den inre marknaden (Fiscalis-programmet) 13
98/C 1/11Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 92/481/EEG av den 22 september 1992 om antagande av en handlingsplan för ubytesverksamhet mellan medlemsstaternas förvaltningar i fråga om nationella tjänstemän som medverkar i genomförandet av den gemenskapslagstiftning som krävs för att förverkliga den inre marknaden (Karolus-programmet) 18
98/C 1/12Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och möljkprodukter 20
(1) Text av betydelse för EES

SV

Top