EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:317:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 317, 9 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 317

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
9 december 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2399 av den 23 november 2022 om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2400 av den 23 november 2022 om ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar ( 1 )

24

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (eu) 2022/2401 av den 8 december 2022 om genomförande av artikel 9 i förordning (EG) nr 1183/2005 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Demokratiska republiken Kongo

32

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2402 av den 16 augusti 2022 om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) 2017/1018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn med angivande av information som ska meddelas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och kreditinstitut ( 1 )

39

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2403 av den 16 augusti 2022 om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) nr 1151/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn i fråga om de uppgifter som ska anmälas när en enhet vill utöva sin etableringsrätt och sin frihet att tillhandahålla tjänster ( 1 )

41

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2404 av den 14 september 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom fastställande av närmare bestämmelser om inventeringar av karantänskadegörare för skyddad zon och om upphävande av kommissionens direktiv 92/70/EEG

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2405 av den 7 december 2022 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/1044 vad gäller giltighetsperioden för unionsgodkännandet för den enstaka biocidprodukten Pesguard® Gel ( 1 )

54

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2406 av den 8 december 2022 om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för ägg och fjäderfäkött i Polen

56

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2407 av den 20 september 2022 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ( 1 )

64

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2408 av den 5 december 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller ändringen av arbetsordningen för den regionala styrkommittén, tjänsteföreskrifterna och vad gäller införandet av förlikningskommitténs arbetsordning och regler för tvistlösning för transportgemenskapens ständiga sekretariat

66

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2409 av den 5 december 2022 vad gäller revideringen av de finansiella reglerna för transportgemenskapen

76

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2410 av den 5 december 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller vissa ändringar i administrativa och personalrelaterade bestämmelser samt införande av ett utbildningstillägg och bestämmelser om utstationering och lokalanställda experter

106

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2022/2411 av den 6 december 2022 om ändring av beslut 2007/441/EG om bemyndigande för Republiken Italien att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 26.1 a och artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt

120

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2412 av den 8 december 2022 om ändring av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Demokratiska republiken Kongo

122

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2413 av den 5 december 2022 om mekanismen och förfarandena för kvalitetskontroll, lämpliga krav för efterlevnad av reglerna för uppgiftskvalitet samt specifikationer för kvalitetsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008

129

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2414 av den 6 december 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/668 vad gäller harmoniserade standarder om krav, provning och märkning för partikelfilter för andningsskydd, allmänna fordringar för skyddskläder, krav för ögonskydd för racketsporter samt krav och provningsmetoder för skyddsskor mot risker vid gjutning samt vid svetsning och liknande processer ( 1 )

136

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2022/2415 av den 2 december 2022 om de vägledande principerna för kunskapsutnyttjande

141

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2022 av den gemensamma jordbrukskommittén av den 17 november 2022 om ändring av bilaga 12 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter [2022/2416]

149

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top