EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:420:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 420, 14 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 420

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
14 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2040 av den 11 december 2020 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för pyrrolizidinalkaloider i vissa livsmedel ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2041 av den 11 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/585 vad gäller det antal prover som ska tas och analyseras av varje medlemsstat med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2042 av den 11 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/464 vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som är relevanta för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2043 av den 11 december 2020 om undantag från genomförandeförordning (EU) 2017/39 för skolåren 2019/2020 och 2020/2021 vad gäller kontroller på plats i stödsökandes lokaler eller vid utbildningsanstalter inom ramen för skolprogrammet

11

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2020/2044 av den 20 oktober 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

13

 

*

Europaparlamentets resolution (EU) 2020/2045 av den 20 oktober 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

14

 

*

Europaparlamentets beslut (EU, Euratom) 2020/2046 av den 20 oktober 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

16

 

*

Europaparlamentets resolution (EU) 2020/2047 av den 20 oktober 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

17

 

*

Beslut (Gusp) 2020/2048 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 8 december 2020 om förlängning av mandatet för uppdragschefenför Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia) (EUMM Georgia/2/2020)

21

 

*

Europeiska rådets beslut (EU) 2020/2049 av den 10 december 2020 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2050 av den 10 december 2020 om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar [delgivet med nr C(2020) 8595]

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2051 av den 11 december 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1742 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Förenade kungariket (delgivet med nr C(2020) 9184)  ( 1 )

28

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2020 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 4 december 2020 om ändring av beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén om antagande av övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2020/2052]

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top