EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 256, 12 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 256

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
12 oktober 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1513 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilaga XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller vissa ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1514 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin, acibenzolar-S-metyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B och tebukonazol i eller på vissa produkter ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1515 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin och oxadixyl i eller på vissa produkter ( 1 )

33

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1516 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för penoxsulam, triflumizol och triflumuron i eller på vissa produkter ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1517 av den 11 oktober 2018 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i rådets förordning (EU) 2018/581 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg

58

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1518 av den 9 oktober 2018 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banco de España

63

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1519 av den 9 oktober 2018 om ändring av genomförandebeslut 2014/150/EU om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av populationer av växtarterna vete, korn, havre och majs i enlighet med rådets direktiv 66/402/EEG [delgivet med nr C(2018) 5470]  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/1520 av den 9 oktober 2018 om upphävande av den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

67

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1521 av den 10 oktober 2018 om ändring av beslut 2009/11/EG om godkännande av klassificeringsmetoder för slaktkroppar av gris i Spanien [delgivet med nr C(2018) 6507]

84

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1522 av den 11 oktober 2018 om fastställande av ett gemensamt format för nationella luftvårdsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar [delgivet med nr C(2018) 6549]  ( 1 )

87

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ( 1 )

103

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en övervakningsmetod och bestämmelser om medlemsstaternas rapportering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer [delgivet med nr C(2018) 6560]  ( 1 )

108

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 28 september 2018 om att bevilja direktören för Teknikcentrum för jordbruks- och landsbygdssamarbete ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåren 2001, 2002 och 2003 [2018/1525]

117

 

*

Beslut nr 2/2018 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 28 september 2018 om att bevilja direktören för Teknikcentrum för jordbruks- och landsbygdssamarbete ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåren 2004, 2005 och 2006 [2018/1526]

118

 

*

Beslut nr 3/2018 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 28 september 2018 om att bevilja direktören för Teknikcentrum för jordbruks- och landsbygdssamarbete ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåren 2007–2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top