EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:033:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 33, 10 februari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 33

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
10 februari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/192 av den 9 februari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 174/2005 om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/193 av den 5 februari 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen [SGB])

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/194 av den 5 februari 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ossau-Iraty [SUB])

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/195 av den 5 februari 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Brocciu corse/Brocciu [SUB])

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/196 av den 5 februari 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Toma Piemontese [SUB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/197 av den 5 februari 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Aglio Bianco Polesano [SUB])

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/198 av den 6 februari 2015 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Kanada i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till och transiteras genom unionen i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/199 av den 9 februari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/200 av den 26 januari 2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske enligt förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Sri Lanka

15

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/201 av den 27 januari 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor, den underkommitté för tullfrågor och den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller antagandet av beslut av underkommittén för sanitära och fytosanitära frågor, underkommittén för tullfrågor och underkommittén för geografiska beteckningar om deras arbetsordningar

19

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/202 av den 9 februari 2015 om ändring av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

37

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/203 av den 9 februari 2015 till stöd för unionens förslag om en internationell uppförandekod för verksamhet i yttre rymden som bidrag till öppenhets- och förtroendeskapande åtgärder vid verksamhet i yttre rymden

38

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/204 av den 6 februari 2015 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Kanada i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen i samband med högpatogen aviär influensa [delgivet med nr C(2015) 554]  ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/205 av den 6 februari 2015 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller skyddsåtgärder i samband med ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Bulgarien [delgivet med nr C(2015) 699]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/206 av den 9 februari 2015 om godkännande av Daimler AG:s effektiva yttre belysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

52

 

 

Meddelande till läsarna

 

*

Meddelande till läsarna (se sidan 59)

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top