EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:345:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 345, 23 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 345

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
23 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1322/2008 av den 28 november 2008 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

1

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1323/2008 av den 18 december 2008 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2008 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

10

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1324/2008 av den 18 december 2008 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2008 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1325/2008 av den 22 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1326/2008 av den 15 december 2008 om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Chaource” (SUB))

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1327/2008 av den 19 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1328/2008 av den 22 december 2008 om ändring av bilagorna I, II, III, V, VII och VIII till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1329/2008 av den 22 december 2008 om antagande av nödåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i form av stöd för privat lagring i en del av Förenade kungariket

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2008 av den 22 december 2008 om ändring för hundratredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

60

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110/EG av den 16 december 2008 om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet) (1)

62

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG av den 16 december 2008 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (1)

68

 

*

Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (1)

75

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/971/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 december 2008 om likvärdighet av skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeland

83

 

 

2008/972/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 december 2008 om ändring av bilaga 13 i de gemensamma konsulära anvisningarna, om ifyllande av viseringsmärket

88

 

 

Kommissionen

 

 

2008/973/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2008 om ändring av rådets direktiv 2002/56/EG när det gäller det datum som anges i artikel 21.3 fram till vilket medlemsstaterna tillåts utsträcka giltigheten för beslut om likvärdighet för utsädespotatis från tredjeländer [delgivet med nr K(2008) 8135]  (1)

90

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/974/Gusp av den 18 december 2008 till stöd för Haag-uppförandekoden mot spridning av ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

91

 

*

Rådets beslut 2008/975/Gusp av den 18 december 2008 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena)

96

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/936/EG av den 20 maj 2008 om det statliga stöd som Frankrike har genomfört till förmån för Fonds de prévention des aléas pêche och fiskeföretagen (Statligt stöd C 9/06) [delgivet med nr K(2007) 5636] (EUT L 334 av den 12.12.2008)

115

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1337/2007 av den 15 november 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 beträffande gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Norge (EUT L 298 av den 16.11.2007)

115

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 95/45/EG av den 26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (EGT L 226 av den 22.9.1995)

116

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top