EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:268:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 268, 09 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 268

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
9 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 982/2008 av den 8 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 983/2008 av den 3 oktober 2008 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2009 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 984/2008 av den 6 oktober 2008 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena I och IIb med fartyg som seglar under tysk flagg

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 985/2008 av den 6 oktober 2008 om förbud mot fiske efter fläckpagell i ICES-områdena VI, VII och VIII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) med fartyg som seglar under brittisk flagg

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 986/2008 av den 7 oktober 2008 om förbud mot fiske efter dolkfisk i ICES-områdena V, VI, VII och XII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) med fartyg som seglar under en medlemstats flagg med undantag för Tyskland, Spanien, Estland, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen, Polen och Förenade kungariket

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 987/2008 av den 8 oktober 2008 om ändring av bilagorna IV och V i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1)

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 988/2008 av den 8 oktober 2008 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser från och med den 29 september till och med den 3 oktober 2008 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 989/2008 av den 8 oktober 2008 om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2009 inom ramen för vissa GATT-kvoter

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/780/EG

 

*

Rådets beslut av den 29 september 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen

27

 

 

2008/781/EG

 

*

Rådets beslut av den 2 oktober 2008 om utnämning av sju bulgariska ledamöter och sju bulgariska suppleanter i Regionkommittén

29

 

 

Kommissionen

 

 

2008/782/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 oktober 2008 om rättelse av direktiv 2007/5/EG om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa kaptan, folpet, formetanat och metiokarb som verksamma ämnen [delgivet med nr K(2008) 5583]  (1)

31

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/783/Gusp av den 15 september 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

32

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

33

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 298/08/KOL av den 21 maj 2008 om fastställande av de områden i Norge som ska betraktas som fria från sjukdom orsakad av Gyrodactylus salaris och om fastläggande av tilläggsgarantier beträffande denna parasit

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2007/559/EG av den 2 augusti 2007 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos (EUT L 212 av den 14.8.2007)

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top