EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 169, 29 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 169

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
29 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 733/2007 av den 22 februari 2007 om genomförande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 734/2007 av den 11 juni 2007 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 735/2007 av den 11 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 736/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 737/2007 av den 27 juni 2007 om fastställande av förfarandet för förlängt upptagande av en första grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och fastställande av en förteckning över dessa ämnen (1)

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 738/2007 av den 28 juni 2007 om anpassning av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2006/2007

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 739/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 493/2006 om övergångsbestämmelser inom ramen för reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 740/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1994/2006 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2007 för får, getter, fårkött och getkött

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 741/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 742/2007 av den 28 juni 2007 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 743/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 744/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 745/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 746/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 747/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 748/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 749/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 750/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 751/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

47

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/40/EG av den 28 juni 2007 om ändring av direktiv 2001/32/EG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

49

 

*

Kommissionens direktiv 2007/41/EG av den 28 juni 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

51

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/444/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 februari 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

53

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

55

 

 

2007/445/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 juni 2007 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism samt om upphävande av besluten 2006/379/EG och 2006/1008/EG

58

 

 

Kommissionen

 

 

2007/446/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 juni 2007 om Europeiska gemenskapernas kommissions deltagande i den internationella konferensen om biobränslen

63

 

 

2007/447/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 juni 2007 om ändring för andra gången av beslut 2005/263/EG om att tillåta medlemsstaterna att i enlighet med rådets direktiv 94/55/EG anta vissa undantag avseende transport av farligt gods på väg [delgivet med nr K(2007) 2587]  (1)

64

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/448/GUSP av den 28 juni 2007 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/380/GUSP och 2006/1011/GUSP

69

 

*

Rådets beslut 2007/449/GUSP av den 28 juni 2007 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

75

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top