EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 340, 23 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 340

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
23 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2114/2005 av den 13 december 2005 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2115/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av en återhämtningsplan för liten hälleflundra inom ramen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

3

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2116/2005 av den 20 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1480/2003 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa elektroniska mikrokretsar kända under namnet dynamiska ram-minnen med ursprung i Republiken Korea och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts

7

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2117/2005 av den 21 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2005 av den 22 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 3175/94 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för spannmålsprodukter och torkat foder till de mindre Egeiska öarna och om upprättande av den prognostiserade försörjningsbalansen

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2120/2005 av den 22 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 638/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 och rådets beslut 2001/822/EG vad beträffar ordningen för import av ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2121/2005 av den 22 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2255/2004 vad gäller dess tillämpningsperiod

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2122/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av den extra utbetalning som skall göras för citrusfrukter på Cypern i enlighet med förordning (EG) nr 634/2004

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2123/2005 av den 22 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för päron, citroner, äpplen och sommarpumpa

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2124/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av undantag från förordning (EG) nr 800/1999 beträffande produkter i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget och som exporteras till andra tredjeländer än Rumänien

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2125/2005 av den 22 december 2005 om övergångsåtgärder till följd av att förbättrade handelsbestämmelser antagits för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Rumänien

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2126/2005 av den 22 december 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 350/93 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2127/2005 av den 22 december 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2128/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2129/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2130/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 23 december 2005

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2131/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2132/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2133/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 15:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2134/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

51

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2135/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2136/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

56

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2137/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2138/2005 av den 22 december 2005 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1438/2005

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2139/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2140/2005 av den 22 december 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1809/2005

60

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 13 december 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994

61

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994

62

 

*

Rådets beslut av den 21 december 2005 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2005/848/EG

64

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2005 om befrielse för Finland och Sverige från kravet att tillämpa rådets direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar [delgivet med nr K(2005) 5469]

67

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2005 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller uppdatering av förlagorna till djurhälsointyg för får och getter [delgivet med nr K(2005) 5506]  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2005 om ändring för andra gången av beslut 2005/693/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Ryssland [delgivet med nr K(2005) 5563]  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2005 om ändring av besluten 2004/696/EG och 2004/863/EG med avseende på omfördelning av gemenskapens ekonomiska bidrag till medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av transmissibel spongiform encefalopati under 2005 [delgivet med nr K(2005) 5564]

73

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2005 om ändring av beslut 2005/237/EG beträffande det ekonomiska stödet från gemenskapen för 2005 till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa [delgivet med nr K(2005) 5617]

78

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/936/GUSP av den 21 december 2005 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2005/847/GUSP

80

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top